ความเห็น 815028

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

ญาณิศา ศรีบุญเรือง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ดิฉันมีความประสงค์จะขอรับเอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก เพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่นักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและทำสวน ดังนั้นจึงอยากจะขอรบกวนอาจารย์ได้กรุณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ด้วย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางญาณิศา ศรีบุญเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ถ.ไทยพันทา

ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

(081-5932266)