ความเห็น 820556

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

เรียน ทุกท่านที่ต้องการหนังสือเล่มนี้

ทางสถาบันยุทธศาสตร์ จะทำการ upload ขึ้นในเว็บไซต์สถาบันฯ นะครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้

http://www.nedsi.kku.ac.th