ความเห็น 557466

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

ช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์
IP: xxx.108.88.200
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ดิฉันเห็นว่า"เอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก" เป็นเอกสารที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในส่วนของการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับ SMEs ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ดิฉันสังกัดอยู่ ดังนั้นจึงอยากจะขอรบกวนท่านได้กรุณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ด้วย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

น.ส.ช่อทิพย์  วิเศษพงษ์พันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาโครงการ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

99 อาคารยิมเนเซียม 1 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120