ความเห็น 1540462

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

ภัทริน สิริพรภัค
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท มากๆที่ให้ความกรุณาในการตอบกลับพร้อมให้คำชี้แนะในการขอเอกสารงานวิจัยของท่าน ดิฉันได้ทำการดาวน์โหลดเอกสารมาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อใช้เป็นข้อมูลการศึกษาในลำดับต่อไป หากดิฉันมีข้อสงสัยประการใดอาจจะเรียนขออนุญาตท่านรองศาสตราจารย์ รังสรรค์ ในการให้ความกรุณาในการชี้แนะหรือแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกในบทวิจัยของท่านนะคะ ขอขอบพระคุณมาอีกครั้ง ณ ที่นี้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

ภัทริน สิริพรภัค

Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย