ความเห็น 1537561

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

เรียน คุณภัทริน

เอกสารเล่มนี้ที่สถาบันฯ หมดแล้ว แต่สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บตามที่แจ้งไว้ ต้องขออภัยด้วย อาจจะลองติดต่อที่ ก.พ.ร. ดู เผื่อจะมีเหลืออยู่บ้าง