ความเห็น 2457842

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

อัมพร มาแสวง
IP: xxx.94.73.23
เขียนเมื่อ 

รียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ด้วยศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. มีกรอบแผนงานให้ดำเนินการวิจัยด้าน Supply chain/ Value chain ซึ่งดิฉันได้รับโจทย์วิจัยพืช :ข้าว ซึ่ง "เอกสารแนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก" เป็นเอกสารที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงอยากจะขอรบกวนเอกสารหรือจะเป็น file ผลงานดังกล่าวจากท่าน จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอัมพร มาแสวง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.

469 ถ.นครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300