ความเห็น 807553

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

บุญเยี่ยม เหลาสะอาด
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียน รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท

ผมต้องขอรบกวนอาจารย์และทีมงานด้วย เพราะต้องใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำร่องจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

ขอแสดงความนับถือ

บุญเยี่ยม เหลาสะอาด