ความเห็น 558824

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท
IP: xxx.28.117.237
เขียนเมื่อ 

แล้วจะดำเนินการจัดส่งให้ครับ