ความเห็น 1537569

แนวทางการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก

เรียน คุณทิพาธร และผู้สนใจ เอกสารเล่มนี้ทุกท่าน

ต้องขออภัยด้วยที่เอกสารดังกล่าว หมดแล้ว ขอให้ตาวน์โหลดได้ที่เว็บ หรือ ขอโดยตรงที่ ก.พ.ร. เนื่องจากเป็นเจ้าของทุน และน่าจะมีเหลืออยู่บ้าง