๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?

ศน.อ้วน
  ด้วยรักจากใจศึกษานิเทศก์..ถึงเพื่อนครู..กัลยาณมิตรทุกท่าน  

         

 

จากใจ..ถึงใจ

                                ถึงฟ้ากว้างกว่ากว้าง     และหนทางจะห่างไกล

                         ต่างถิ่นแผ่นดินไหน             แต่หัวใจไม่ห่างกัน

                         หัวใจอุดมการณ์                 ที่สืบสานและสร้างสรรค์

                         ด้วยรักและผูกพัน               แห่งภาระระหว่างเรา

                         ภาระพัฒนา                       การศึกษาแก่วัยเยาว์

                        ให้ก้าวทัดเทียมเท่า             ไม่โง่เขลาเบาปัญญา

                        อ่านออกและเขียนได้            สามารถใช้สื่อภาษา

                        ฝนฝึกพัฒนา                      เห็นคุณค่าภาษาไทย

                        ภาษาไทยภาษาชาติ            เอกราชและเกรียงไกร

                        เป็นจริงและยิ่งใหญ่             เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี...

     

        บันทึกนี้ตั้งใจ..จะพบกับคุณครูภาษาไทย,คุณครูทุกท่านและท่านที่สนใจที่ต้องการจะคุยกับ ศน.อ้วนโดยตรงค่ะ ในเรื่องราวต่าง ๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสู่ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ  เพราะมีคุณครูหลายท่านโทรศัพท์บอกความในใจว่าเกรงใจผู้อ่านท่านอื่น  หากจะคุยหรือสอบถามในบันทึกอื่น ๆ

        ดังนั้นหน้าบันทึกนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันความรู้, ประสบการณ์..ด้วยรักจากใจศึกษานิเทศก์..ถึงเพื่อนครู..กัลยาณมิตรทุกท่าน

            จากใจ ๑ ถึงเพื่อนครู ตอนนี้ จะขอนำคำถามของคุณครูที่ถาม ในบันทึก "หอมกลิ่นดอกรัก" มาวางไว้ก่อนนะคะ   เพราะมีคุณครูหลายท่านสนใจ..แต่สืบค้นไม่เจอ  เนื่องจากเป็นการถามตอบในกล่องการแสดงความคิดเห็น..

มีคุณครูที่สนใจถามคำถามมา ดังนี้ ค่ะ..


ดิฉันสอนภาษาไทยชั้น ม. 1-ม.และมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงสำหรับนักเรียนมัธยมค่ะ

หากไม่รบกวนจนเกินไป ขอท่านช่วยแนะนำเรื่องการจัดทำแบบฝึกด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

 

·     ต้องขอโทษด้วยค่ะ...ที่ไม่ได้มาตามนัด..หากคุณครูรออ่านอยู่

·     แต่ไม่เป็นไรนะคะ..คิดว่าคุณครูคงมีเวลาทันอยู่ในการวางแผนงาน

·     เอ..จะเริ่มต้นอย่างไรดีคะนี่..จะได้ให้คุณครูชัดเจนทั้งกระบวนการ

·     ขอเริ่มที่คำว่า " ทักษะการคิดระดับสูง " นะคะ

·     เป้าหมายของคุณครู น่าจะอยู่ที่ มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ทั้งของ สพฐ.(ประกันคุณภาพภายใน) และ ของ สมศ. (ประกันคุณภาพภายนอก) มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   

·     หมายความว่า ..สื่อแบบฝึก.. ของคุณครูที่จะสร้างขึ้น  ต้องตอบโจทย์มาตรฐานที่ ๔ นี้ได้    คือ..คุณครูต้องปักธง..ไว้ว่านักเรียนของคุณครูต้องแสดงความสามารถด้านการคิด..ได้ตามมาตรฐาน..นะคะ

 

·      มาตรฐานที่ ๔ นี้แหละค่ะ..ที่ผลการประเมินของ สมศ. ทั้งรอบแรก และ รอบที่สอง..ออกมาไม่น่าพึงพอใจ  โดยรอบแรกสถานศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปรับปรุง...พอมาในรอบสองดีขึ้นหน่อย คือขึ้นไปอยู่ระดับพอใช้.. จะมีเป็นส่วนน้อยที่ขึ้นไปอยู่ในระดับดี และ ดีมาก   นั่นคือผลต้องปรากฏชัดเจน

·      ศน.อ้วน(ขออนุญาตเรียกตัวเองสั้น ๆอย่างนี้นะคะ) เคยเป็นผู้ประเมินภายนอก สังกัดบริษัท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙   แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น ผู้ประเมินอภิมานภายนอก ของ สมศ.แล้วค่ะ   หน้าที่ก็คือ ประเมิน "รายงานการประเมินของบริษัทที่ประเมินภายนอก" อีกครั้งหนึ่ง    เพื่อ สมศ.จะให้การรับรองหรือไม่ต่อไป   

·     จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมินก็จะรับผิดชอบประเมินคุณภาพผู้เรียน มฐ. ๑ - ๗ โดยตลอดมา   ยืนยันได้ว่า มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาค่อนข้างประสบผลสำเร็จน้อย (A3)  เพราะ  ความตระหนัก (A1) ความพยายาม(A2) มีร่องรอยปรากฏน้อย..ค่ะ    จึงส่งผลให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการคิดได้น้อย

 

·     ดังนั้น..จึงชื่นชมที่คุณครูมาถูกทางแล้วค่ะ..

·     คุณครูกำลังมีความพยายาม( A2)..ที่จะนำพานักเรียนสู่หลักชัย..ด้านการคิด...เยี่ยมค่ะ

·     ภาวนาในใจว่า..สาธุ..ขอให้มีคุณครูภาษาไทย..หรือคุณครูทุกสาระ..เข้ามาอ่านด้วย..เพื่อจะได้แนวทางด้วยกัน..เราจะขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน..ด้วยกัน   (จริง ๆ แล้ว สพฐ.ได้เริ่มในปีที่แล้ว หลังจากผลการประเมินของ สมศ.ปรากฏ  ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก..)  แต่คุณครูอีกหลายท่านอาจยังไม่ทราบ..

·     พักก่อนนะคะ..เดี๋ยวคุณครูอ่านจนตาลาย...ตอนนี้ ศน.อ้วนกำลังสร้างความตระหนักค่ะ...(คริ..คริ..)

·     จบตอน ๑ ค่ะ...

  คุณครูผู้ไม่แสดงตน ค่ะ....ขอคุยต่อนะคะ (ตอน ๒) 

ทักษะกระบวนการคิดระดับสูง    คือ  รายละเอียดมาตรฐานที่ ๔ ทั้งหมดค่ะ

มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และ มีวิสัยทัศน์  

 

มี     ตัวชี้วัด    ค่ะ  (...แต่ละตัวชี้วัด..นี่..สุดยอดทั้งนั้น..ค่ะ)  

 

 ตัวชี้วัดที่ ๑   ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการคิดแบบองค์รวม

       ตัวชี้วัดที่ ๒   ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 

          ตัวชี้วัดที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

 เราจะทราบได้อย่างไรว่า....เด็กมีพฤติกรรม ..มีทักษะการคิดจริง ตามตัวชี้วัดทั้ง ๓        สมศ.ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดค่ะ...ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถสร้างสื่อได้ตรงประเด็น   .. เมื่อจะวัดผลเราก็จะสามารถวัดได้ตรงเช่นกัน

 

เกณฑ์การพิจารณา ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามตัวชี้วัด...มีดังนี้ค่ะ

    ตัวชี้วัดที่ ๑  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์    สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ    และมีการคิดแบบองค์รวม  (..มีเกณฑ์ ๗ ข้อ ค่ะ.. ศน.อ้วนย่อประเด็นหลักมาให้นะคะ..)

               ข้อ ๑   การจำแนกแจกแจง

              ข้อ ๒ การจัดลำดับข้อมูล

              ข้อ ๓ การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่

              ข้อ ๔ การจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

              ข้อ ๕ การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น

              ข้อ ๖ การสรุปสาระและเชื่อมโยง..เพื่อนำมาวางแผนงาน..เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

             ข้อ ๗ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่

    ตัวชี้วัดที่ ๒   ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง  (..มีเกณฑ์ ๓ ข้อ ค่ะ..)

           ข้อ ๑   การวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้  โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

             ข้อ ๒ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ

              ข้อ ๓ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม

    ตัวชี้วัดที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  (...มีเกณฑ์ ๕ ข้อ..ค่ะ)

               ข้อ ๑   การรวบรวมความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่  ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์

              ข้อ ๒ การคิดนอกกรอบได้

              ข้อ ๓ การสร้างสรรค์งานใหม่ (ตามกลุ่มสาระ..ค่ะ) (หรือ ๑ ชิ้นงาน สามารถตอบได้ทุกกลุ่มสาระ)

              ข้อ ๔ การพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ (เหมือนคุณครูเลยนะคะ..ข้อนี้..คริ..คริ)

              ข้อ ๕ การคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล)

 

คุณครูคะ.. ทั้งหมดนี้คือ ความสามารถของนักเรียน  เป็นเป้าหมาย... ธงชัย..ของคุณครูนะคะ....

 

  ต่อไปเราก็จะมาหาวิธีการ ( How  to ...) กันนะคะ

           ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเกิดพฤติกรรมตามนี้ได้

                       จะใช้สื่ออะไรบ้าง....

                              หากจะใช้..แบบฝึก..อย่างเดียวจะได้หรือไม่ ...

 

โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ...(ขณะนี้ ศน.อ้วนกำลังออกแรงพยายาม ( Attempt : A2 ..ค่ะ.. )

สวัสดีค่ะ..คุณครูผู้ไม่แสดงตน (ตอน ๓)

·       ขออนุญาตคุยกับคุณครูต่อถึงเรื่องการสร้างสื่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง ต่ออีกนิดหนึ่งนะคะ

·       เป็นตอบจบแล้วค่ะ...กว่าจะเข้าเรื่องและจบได้ใช้เวลานานนะคะ (เป็นกุศโลบายค่ะ..ที่อยากให้คุณครูเข้ามาอ่านบ่อยๆ ค่ะ..อิ..อิ)

·       โดยใจจริงแล้ว..อยากแนะนำให้คุณครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมหลาย ๆ ประเภทค่ะ..เพราะจะน่าสนใจมากกว่า..เด็กก็จะชอบ..ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง...แบบฝึกจะเป็นตัวประกอบ สื่อ/นวัตกรรมที่คุณครูสร้างขึ้นเท่านั้นนะคะ ..

·       ตัวอย่างเช่น...เพลงอุทยานดอกไม้..เป็นสื่อ และคุณครูก็สร้างแบบฝึก หรือจัดกิจกรรม เหมือนที่ ศน.อ้วนยกตัวอย่างให้ดู ๕ ๖ กิจกรรมประกอบ  ..เรียกว่า  การใช้เพลงเป็นสื่อ

·       หรือ..การใช้สื่อหนังสือพิมพ์...เป็นสื่อฝึกทักษะการคิด   แล้วคุณครูก็สร้างแบบฝึกจากหนังสือพิมพ์   ซึ่งอาจจะเลือกหมวดหมู่ให้ชัดเจน  เช่น  จะฝึกการอ่านวิเคราะห์จากหัวข้อข่าว ,  จากบทความ , หรือคอลัมน์ใด คอลัมน์หนึ่ง โดยเฉพาะก็ได้    ทั้งนี้เพื่อการวัดและประเมินผลจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะ

·       หรือ..การใช้สื่อประสม..เพื่อฝึกทักษะการคิดที่รวมสื่อหลายๆ ประเภทก็ได้ ทั้งสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และ สื่อพื้นฐาน   เหมือนที่..คุณครูธวัชชัย..ท่านได้แนะนำไว้ข้างบนนะคะ (ต่อเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นในกรอบค่ะ อยู่ในบ้านภาษาไทย   เรื่อง " หอมกลิ่นดอกรัก"ค่ะ)

·       เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ...ขออนุญาตยกตัวอย่างของคุณครูนิลุบล..กัลยาณมิตรของ ศน.อ้วนเองค่ะ..เธอได้สร้างหน่วยการเรียนรู้  เพื่อฝึกทักษะ การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ เขียน   กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้น ป.๖   ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ.. 

·       ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  ค่ะ   มีต่อในภาคจบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเพื่อใจเพื่อนครู

คำสำคัญ (Tags)#กัลยาณมิตรนิเทศ#การนิเทศการศึกษา#นิเทศออนไลน์#digital divide#คุณธรรมนิเทศ ๕#ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน การให้#knowledge divide#การลดความเหลื่อมล้ำทางความรู้#การเข้าถึงความรู้

หมายเลขบันทึก: 179064, เขียน: 27 Apr 2008 @ 20:25, แก้ไข, 06 Sep 2013 @ 18:59, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 34, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (34)

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 27 Apr 2008 @ 22:51

สวัสดีค่ะ..คุณครูและกัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

บันทึกนี้มาแบบสายฟ้าแลบค่ะ..

วัตถุประสงค์จะเป็นห้องถาม-ตอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน , การพัฒนางานสู่ผลงานทางวิชาการ, การผลิตสื่อ,การวัดและประเมินผล ,ฯลฯ ที่คุณครูหรือท่านที่สนใจถามมาค่ะ

จะพยายามตอบให้ดีที่สุดนะคะ

สวัสดีค่ะ

 • ขออนุญาต มาร่วมรับรู้ด้วยคนนะคะ
ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 27 Apr 2008 @ 22:54

สวัสดีตอนดึกครับ

มึนตึ้บเลย

ขออนุญาตลอกไปอ่านข้างนอกนะครับ

แล้วค่อยแวะมาคุยอีกครั้ง

อาจารย์นอนดึกจังครับ ;)

ขจิต ฝอยทอง
เขียนเมื่อ 27 Apr 2008 @ 22:58
 • มาขอบคุณ
 • ดีจังเลยครับ
 • ถ้ามีคุณครูถาม
 • จะขออนุญาต เอา linkไปให้คุณครูนะครับพี่ ศน อ้วน

แวะมาส่งกำลังใจให้ ศน.คนเก่งค่ะ

   ขอให้มีคุณครูเข้ามาคุยกับ ศน.เยอะๆนะคะ

   สู้ๆ ค่ะ

Gutjang
เขียนเมื่อ 27 Apr 2008 @ 23:18

ติดตามอ่านค่ะ ศน.อ้วน คะ

ขอบคุณค่ะ

:)

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 28 Apr 2008 @ 19:02

สวัสดีค่ะ (พร้อมยิ้มกว้าง)..กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

 • ดีใจที่สุดค่ะ..ที่ทุกท่านกรุณาเข้ามาร่วมเปิด  "คลีนิคเพื่อใจ..เพื่อนครู"  แห่งนี้   ดีใจจริง ๆค่ะ
 • ไม่เป็น  "คลีนิคร้าง" แล้ว 
 • แรก ๆ หวั่นใจค่ะ..
 • เรามาเปลี่ยนกันเป็นคุณหมอบ้าง..คนไข้..บ้างนะคะ
 • ช่วยกันรักษา..ช่วยกันรับการรักษา..ดูท่าจะสนุกไม่เบาเลยเชียวค่ะ..
 • ขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ..

                                    P   

 • ขอบคุณ..ครูปูคนสวย..เป็นท่านแรกค่ะ..
 • พร้อมกอดแน่น ๆ แถมหอมแก้มซ้ายขวา ๒ ฟอดใหญ่ ๆ ค่ะ..
 • ก็เป็นคนแรกที่เข้าคลีนิคมานี่คะ..เป็นปฐมฤกษ์..เลยเชียว
 • เรามาเป็นคุณหมอด้วยกันนะคะ..ครูปู...

                                     P

 • ขอบคุณ..คุณครูด้วยค่ะ  ที่เข้ามาร่วมเปิดคลีนิค
 • แต่..ศน.อ้วนไม่ทำเหมือนกับทำให้ครูปูนะคะ..เดี๋ยวคุณครูเขินแย่...(คิๆ)
 • คุณครูมาช่วยอยู่เวรเฝ้าคลีนิค  เวลา ศน.อ้วนไปราชการ
 • และรักษาโรคภาษาไทยอ่อนแอ..กับโรคเทคโนโลยีเป็นพิษนะคะ
 • คุณครูรับปากนะคะ..ขอบคุณสวย ๆ ล่วงหน้าค่ะ..
 • ถ้าคุณครูมาช่วย..ศน.อ้วนก็ไม่ต้องนอนดึกค่ะ ..

                                     P

 • ขอบคุณ..อาจารย์ขจิตคนหล่อแฟนเยอะ..มากค่ะ
 • ที่กรุณามาร่วมเปิดคลีนิคเพื่อใจ..เพื่อนครู 
 • และช่วยเป็นคุณหมอแล้ว  ..ได้เลยค่ะ link ไปวางได้ทุกที่ตามที่หัวใจอาจารย์ขจิตต้องการนะคะ
 • และร่วมรักษา..โรคภาษาอังกฤษไม่เข้มแข็ง..ด้วย
 • มีคุณหมอผู้ช่วยดีกรีเป็นถึงดอกเตอร์..ไม่เบาเลยค่ะ..
 • ว้า..เรียกพี่แล้วจะควงไปเที่ยวเมืองกาญจน์ได้หรือคะนี่..ตั้งใจไว้แล้วนะคะ..ที่หมู่บ้านเด็ก
 • เดี๋ยวคนเห็นเขาก็จะว่าให้ได้..ศึกษานิเทศก์หลอกเด็ก..อิๆ
 • .....อายจังค่ะ..พูดไม่ออกแล้ว... 

                                         P

 • ครูตุ๊กจ๋า...ไม่เอากำลังใจอย่างเดียว
 • ต้องมาช่วยเฝ้าระวังคลีนิคด้วยนะคะ..เพื่อไม่ให้ "ร้าง"......
 • คนไข้ต้องล้นหลามแน่นอน.หากมีคุณหมอน่ารัก ๆผิวคล้ำนิด ๆ นั่งยิ้มสวยๆ ส่งเสียงเจื้อยแจ้วหน้าคลีนิค..
 • แค่คิด..ก็เห็นความสุขอยู่รำไรแล้ว..นะคะ..คนดี
 • คุณหมอตุ๊กแก..ช่วยรักษาโรคเด็กไม่อยู่นิ่ง..โรคหัวใจครูอ่อนแอ..และ.........(โรคอะไรดีน้า..)
 • นะคะ..เตรียมตัวได้แล้ว...  

                                       P

 • คุณครูกั๊ตขา..ขอกอดสาวสุรินทร์ให้แน่น ๆ ทีค่ะ..
 • คิดถึงที่สุด..ไม่เห็นหน้าตั้งแต่สงกรานต์มาเชียวค่ะ
 • เห็นแว๊บ ๆ ครูกั๊ดฝากกอดพี่น้องแซ่เฮ..ที่ภูเก็ตโน่นนะคะ
 • เป็นอย่างไรบ้างคะ  ..ได้พักยาวหรือเปล่าคะ
 • ดีจังค่ะ..มาเป็นคุณหมอรักษาโรคข้าวยากหมากแพง..บอกให้คนไข้อยู่อย่างพอเพียงนะคะ..ปลูกเอง..กินเอง..ปลอดภัยด้วยนะคะ
 • คุณครูกั๊ดเข้ามาช่วย ศน.อ้วนด้วยนะคะ..
 • คลีนิคเพื่อใจ..เพื่อนครู จะเปิดรอครูกั๊ดตลอด ๒๔ ชั่วโมงค่ะ
 • ..สวัสดีสวย ๆ ค่ะ..สำหรับวันนี้
ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 28 Apr 2008 @ 19:09

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ..

 • เป็นข้อสงสัยค่ะ..
 • การพิมพ์เนื้อความ..เดี๋ยวนี้มีพื้นที่สั้นลงใช่ไหมคะ
 • เพราะที่ผ่านมา ๔ บันทึกจะพบเหตุการณ์นี้ตลอดค่ะ
 • เรียนถามท่านผู้อ่านที่ทราบ..กรุณาด้วยนะคะ
 • ขอบพระคุณค่ะ..
 • วัชราภรณ์
บังเอิญผ่านมา
IP: xxx.173.224.92
เขียนเมื่อ 29 Apr 2008 @ 12:13

บันทึกนี้เป็นประโยชน์สำหรับครูมาก หากมีครูเข้ามาอ่านจริงๆ

ให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ อ.วัชราภรณ์ ต่อไป

ปัญหาที่พบ หากจะถามผู้ดูแลระบบน่าจะได้คำตอบที่ตรงประเด็น

ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 29 Apr 2008 @ 12:28

สวัสดีครับ

จะมาช่วยประจำการให้ครับ ถ้ามีปัญหาภาษาไทย

อาจารย์จะได้ไม่ต้องนอนดึก เดี๋ยวตาโบ๋...

ตอบได้ก็จะช่วยตอบครับ

ตอบไม่ได้ ก็จะช่วยตอบครับ อิๆ

สงสัยว่าเอกสารจะมาถึงแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปรับครับ

เผอิญไม่ได้อยู่ เลยต้องตามไปรับที่ไปรษณีย์

สำหรับเนื้อหาที่ว่าจำกัดความยาวนั้น

อาจารย์เขียนเพิ่ม ในกล่องความเห็นก็ได้ครับ ไม่น่าจะมีปัญหา

จะได้อยู่ในบันทึกเดียวกันครับ

ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 29 Apr 2008 @ 17:49

ป.ล. ครับ

เขียนให้ถูก ต้อง "คลินิก" อ่านว่า คลิ-หนิก ;)

แปร่งๆ แต่เขาว่ามาอย่างนั้น

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 29 Apr 2008 @ 19:28

P       สวัสดียามค่ำค่ะ..คุณครู

 • ขอบคุณมากค่ะ..ที่คุณครูกรุณาจะมาเป็นคุณหมอประจำการที่คลีนิกด้วย
 • ศน.อ้วนก็คิดอยู่ค่ะ..คำนี้ ..ครั้งแรกก็สะกดเหมือนที่คุณครูบอกนี้แหละค่ะ
 • แต่คิดเอาเองว่าเป็นคำทับศัพท์  น่าจะไม่เป็นไร..เปลี่ยนจาก ก  สลับกับ    ตั้ง  ๓  รอบเชียวค่ะ
 • ดีจังค่ะ..คุณครูเป็นคุณหมอได้ ๑ โรคแล้ว (ฮิ ๆ ...โรคสะกดคำผิด)..รักษาหมอด้วยกันเอง...หุหุ
 • ศน.อ้วนไม่ตาโบ๋แล้ว..
 • ................................................
 • คุณครูคะ..ระวังขมิ้นกับส้มป่อยจะเสีย(บูด)นะคะ..อิๆ..
 • ขอโทษเรื่องการแพคด้วยค่ะ..เพราะขนาดหนังสือใหญ่มาก
 • .................................................
 • สำหรับเรื่องการพิมพ์เนื้อหา..ยาว ๆ นั้นก็คิดอยู่ค่ะ..ว่าจะเอาไว้ที่กล่องความเห็น
 • แต่สงสารคุณครูที่ไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะ..เขาหาไม่เจอ  หากจำนวนหน้าเพิ่มขึ้น..สิ่งที่เป็นเนื้อหาก็จะหายไปจากหน้าของเนื้อเรื่องที่อยู่หน้าจอ
 • เพราะคุณครูหลายท่านทำเสียงเครือ ๆ ค่ะ..ว่า low เทคโนโลยี ..ศน.อ้วนจึงสงสารค่ะ
 • เปลี่ยนแล้วนะคะ..ชื่อบันทึก
 • ขอบพระคุณค่ะ..คุณครู(คุณหมอ)
ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 29 Apr 2008 @ 19:37

สวัสดีค่ะ..คุณบังเอิญผ่านมา

 • ดีใจค่ะ..ขนาดบังเอิญผ่านมายังมีน้ำใจงดงาม
 • ขอบคุณมากค่ะ..จากใจจริง
 • ตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์ให้คนไม่สบายเข้ามาใช้บริการคลีนิกเยอะ ๆ อยู่ค่ะ...
 • ขอบคุณสำหรับการแนะนำค่ะ..เรื่องการพิมพ์
 • จะพยายามใช้หลาย ๆ วิธีค่ะ
 • เหมือนกับคำแนะนำของคุณครู..ข้างบนด้วย
 • ของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ
 • หากบังเอิญผ่านมาอีกแวะคุยได้นะคะ..เจ้าของบ้านใจดีค่ะ..
 • ขอโทษด้วยค่ะ..ที่สลับการตอบ..(แฮ่ ๆ มือไวค่ะ)
ครูตุ๊กแกเองเจ้าค่ะ
IP: xxx.174.212.251
เขียนเมื่อ 29 Apr 2008 @ 21:35

ครูตุ๊กแกยกให้ ศน.อ้วนเป็นคุณหมอนะคะ

ครูตุ๊กแกขอเป็นแค่คนไข้ดีกว่าเพราะ.......(ไม่เครียดดี คริ..คริ)

แต่คนไข้คนนี้เป็นไข้ใจคุณหมอจะรับรักษาไหมคะ..สงสัยไม่รับแล้วแน่เลย (มั่วแล้วครูตุ๊กแก คลินิกรักษาโรคทางการศึกษานะจ๊ะ..ไม่ใช่โรคหัวใจ คริ..คริ)

ไปป่วนต่อที่อื่นดีกว่า .. ^_^

 

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 29 Apr 2008 @ 22:25

สวัสดียามดึกค่ะ..ครูตุ๊กแกเองเจ้าค่ะ..

ไม่ได้เชียวค่ะ..ครูตุ๊กเหมาะที่จะเป็นคุณหมอด้วย..เพราะที่บ้าน ๒ หลังโน้น

ครูตุ๊กก็รักษาโรคแล้ว..ทั้งห้องเก็บตก..และริมระเบียง

คนไข้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่..เห็นบางครั้งเจ้าของบ้านเป็นไข้เสียเอง..คิๆ

จนทำให้คนไข้คนอื่น ๆ ตกอกตกใจ..ไปหลายคนกระมังคะ..

โรคต่าง ๆ ทางการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้ชักจะเยอะขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ

๒ วันนี้ ศน.อ้วนร่วมประชุมเรื่องกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

พบโรคต่าง ๆ เยอะแยะมากมายค่ะ...

ที่เห็นชัด ๆ โรคเทคโนโยลีเป็นพิษ..ค่ะ ที่ ศน.อ้วนขอความกรุณาคุณครูธวัชชัยมาเป็นคุณหมอด้วย..

คนไข้ ได้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ค่ะ..ทีนิยมใช้เทคโนโลยี..ในการสร้างงานส่งครูภาษาไทย..ทำให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือไม่สวย , ไม่ถูกต้อง, ใช้ภาษาผิดเพี้ยนไปเยอะค่ะ..การ Copy งานจากเว็บต่าง ๆ ส่งครู..

มีคุณครูกลายเป็นคนไข้ไปด้วย..ในเรื่องการตรวจงาน..ซึ่งเป็นการวัดผลและประเมินผล..

ครูตุ๊ก..เห็นแล้วนะคะ ว่าต้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้ว..

ตอนนี้ไปป่วนที่อื่นได้ค่ะ..แล้วกลับมานะคะ

สวัสดีค่ะ..

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 30 Apr 2008 @ 18:13

P   

               สวัสดีค่ะ..คุณครู

 • คุณหมอประจำ "คลินิก" ยกมือไหว้คุณหมอใหญ่..สวย ๆ ค่ะ
 • อ่านพบที่มาของคำนี้ตามที่คุณหมอใหญ่บอกแล้วค่ะ
 • จึงนำมาบอกเพื่อน ๆ ได้ทราบด้วยค่ะ..

คลินิก  > คำว่า คลินิก ที่หมายถึงสถานพยาบาลของเอกชนนั้น  เรามักจะสะกดผิดกันอยู่เสมอ ๆ     คลินิกเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า clinic ตามหนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์   ฉบับราชบัณฑิตยสถาน     มีว่า คำที่มาจากภาษาอังกฤษนั้น    ถ้ามีตัว c  เป็นพยัญชนะต้นคำ   และมี  a  o  u  r  หรือ l ตามมา  ให้เขียนด้วยตัว ค  และถ้ามีตัว  c  เป็นตัวสะกดท้ายคำ ก็ให้เขียนด้วยตัว ก เช่น cream  เขียน ครีม      picnic  เขียน ปิกนิก    คำว่า คลินิก จึงต้องใช้ตัว ก สะกด  นอกจากนั้นต้องเขียนรูปสระ อิ ทั้ง ๒ พยางค์ด้วย (จากหนังสือ รักภาษา ของ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พันธุเมธา : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน้า ๘๓)

 • แสดงว่า ป้ายของคลินิกหลายแห่งก็ยังใช้ผิดอยู่นะคะ
 • ยังติดใจคำว่า "เทคนิค" อยู่คะ..
 • การอ่าน-การเขียนจะเข้าข่ายหลักเกณฑ์ใดคะ..คุณครู
 • วานนี้เข้าประชุมเรื่องกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย มีคุณครูท่านหนึ่งออกเสียง คำว่า "เทคนิคการสอน" เป็น เทก-นิก" ตลอดทุกครั้งค่ะ
 • คุณครูกรุณาอธิบายด้วยนะคะ...
 • ขอบพระคุณมากค่ะ...
ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 30 Apr 2008 @ 18:23

สวัสดีครับ

เรื่อง "คลินิก" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=329

ดังนี้ :

คลินิก (คฺลิ-หฺนิก) เป็นคำเรียกสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยภายใน เช่น แพทย์หลายคนเปิดคลินิกส่วนตัว รักษาผู้ป่วยในตอนเย็นและในวันหยุดราชการ.

คำว่า คลินิก ใช้เรียก หน่วยที่รักษาโรคเฉพาะทางในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและของเอกชนด้วย เช่น โรงพยาบาลหลายแห่งเปิดคลินิกโรคผู้สูงอายุ เพื่อรักษาโรคให้ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ.

คำว่า คลินิก เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษว่า clinic. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้เขียน คลินิก ออกเสียงกันทั่วไปว่า คฺลิ-หฺนิก.

คลินิกหลายแห่งเขียนต่างไปจากนี้ก็เพราะได้เขียนมาก่อนที่ราชบัณฑิตยสถานจะกำหนดการเขียนนี้ขึ้น.

ผู้เขียน ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย สำนักศิลปกรรม

 • แวะมาเยี่ยม ๆ มอง ๆ ยิ้ม ๆ แย้ม ๆ ค่ะ
 • น้อง 12 เพิ่งไปประชุมเรื่องจิตปัญญาศึกษา ที่บ้านผู้หว่าน นฐ. สถานที่แห่งความหลังของเราสองคนไงคะ...
 • ยังง่วง ๆ นิดหน่อยค่ะ
 • เลยได้ความรู้ว่า เราควรเขียนว่า คลินิก
 • ใช้ผิด ๆ ถูก ๆ เรื่อยมาค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ อย่าให้ตาโบ๋...อื อื อื
ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 30 Apr 2008 @ 18:40

(ต่อ)

สำหรับคำว่า "เทคนิค" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯ ให้ใช้ "เทคนิค" ค ทั้งสองตัว ไม่ใส่ไม้ไต่คู้ เพราะ "ถ้าหากถอดตามแบบใหม่ก็ต้องใช้ ก สะกด แต่เพราะเหตุที่คำนี้ใช้มาก่อนแล้ว จึงยอมให้ใช้ ค สะกดต่อไป ซึ่งทำให้ดูลักลั่นอยู่เหมือนกัน..." (จำนงค์ ทองประเสริฐ. ภาษาของเรา ชุดที่ 4. แพร่พิทยา, 2519) และ "กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ท่านได้กำหนดขึ้นภายหลังนั้น ตามปรกติก็ไม่มีผลย้อนหลัง..." (ภาษาของเราชุดที่ 10)

ก่อนนี้มีทับศัพท์เป็น "เท็ฆนิค" ก็มี เช่น "โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก"

แต่คำอ่านทับศัพท์นั้น ยังไม่แน่นอน หลายคำออกเสียงกันหลายแบบ เช่น /เท็กโนโลยี่/ /เท้กโนโลยี/, /คอมพิวเต้อ/ /คอมพิ้วเต้อ/ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเรื่อย เช่น star เคยออกเสียง สะ-ตา ตอนนี้ได้ยิน หลายคนออกเสียง /สตา/ คือ ส ควบ ต เป็นพยางค์เดียว ยังเคยได้ยินข่าว ออกเสียง /สตาง/ ส ควบ ต แปลกๆ หูอยู่เหมือนกัน

ไม่ทราบว่าอาจารย์เจ้าของบันทึก และท่านอื่นๆ คิดเห็นอย่างไรครับ ;)

เต็มยังครับ  มาลงทะเบียนเรียนครับ

กวิน
เขียนเมื่อ 30 Apr 2008 @ 18:57
 • แวะมาอ่านกาพย์กลอนครับ..เพราะจีงเนื้อหาหนักแน่น งดงาม เหมือนเจ้าของกระทู้ อิๆ

 

mim
เขียนเมื่อ 30 Apr 2008 @ 19:03

สวัสดีคะ

 • มิมเอาดอกไม้สวยๆ มาฝากค่ะ

        

 

มาเยี่ยมชมค่ะ เห็นแล้วก็ชื่นใจ มีครูดี ๆ ที่พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอีกตั้งเยอะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ชื่นชมจากใจจริงค่ะ

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 01 May 2008 @ 06:06

อรุณสวัสดิ์ค่ะ..กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน..

*****************

ขอบคุณมากค่ะ..คุณครู(คุณหมอใหญ่ภาษาไทย)

น้องคนไม่มีราก..

ท่านผอ.ประจักษ์..

อาจารย์กวินทรากร..

น้องสาวที่น่ารักคนใหม่(คุณครูมิม)

คุณใบไม้ย้อนแสง(ประทับใจชื่อนี้มากค่ะ..ตามไปดูมาแล้วค่ะ)

..แล้วจะรีบเข้ามาคุยด้วยค่ะ..

เช้านี้รีบไปก่อนนะคะ..

ให้สัญญาด้วยหัวใจดวงน้อย ๆ ค่ะ..(อิๆ)นะคะ..สวัสดีค่ะ

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 01 May 2008 @ 18:32

                 " กลับมาแล้วค่ะ..ตามสัญญาของหัวใจ"  

P         

       สวัสดีค่ะ....คุณครู

 • ขอบพระคุณคุณหมอภาษาไทยงาม ๆ ค่ะ..จากใจจริง
 • คุณหมอใหญ่ซะอย่าง...คลินิกเพื่อใจ เพื่อนครู..รับรองหัวกะไดไม่แห้งแน่นอน
 • และหากคุณหมอยิ้มด้วย..เวลารักษา..ยิ่งสุดยอดค่ะ
 • รับรองคนไข้..หายป่วยทันที
 • มีคุณครูที่เชียงใหม่โทรศัพท์มาถึง ศน.อ้วนค่ะ..บอกว่า เข้ามาอ่านบันทึกนี้..และชื่นชมคุณครูธวัชชัยตอบคำถามได้ละเอียด  ชัดเจน แม่นยำมาก..แต่สงสังจะดุ (เขาว่าอย่างนี้จริงๆ ค่ะ..)
 • คุณพ่อน้องก้านตอง..ชมวิธีการตอบคำถามของคุณครูค่ะ
 • คุณครูขา..ต่อไปยิ้มด้วยนะคะ..เวลารักษาโรค (ฮิๆ) 

 

P            

     น้อง ๑๒ เจ้าขา.....

 • คิดถึงจังค่ะ...ทราบแล้วค่ะว่าไปไหน
 • เขาแอบย่องตาม ไปตั้งหลายแห่งค่ะ...
 • เป็นอย่างไรบ้างคะ..บ้านผู้หว่าน..เดี๋ยวนี้
 • อะไร ๆ คงเปลี่ยนไปเยอะนะคะ..สรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง (ฮั่นแน่..ให้เข้ากับเรื่องจิตปัญญาศึกษา)
 • ทุกภาพยังอยู่ในความทรงจำค่ะ...กับน้อง ๑๒ ในห้องทำงาน..ในห้องนอน(ที่เรานั่งคุยกัน)..ที่สระน้ำ..ที่ห้องร้องเพลง..ที่ห้องอาหาร..เอ๋..ก็เราวนเวียนอยู่เท่านี้นี่เนาะ
 • ที่ชอบก็ได้ออกวิ่งรอบบ้านผู้หว่านในตอนเช้ากับพี่น้อย..อ้ายณรงค์..และอ้ายจีระ..ทุกวัน..ไม่เห็นน่ากลัวนะคะ..ถึงแม้จะมีร่างคนนอนอยู่ใต้พื้นดินด้วย..ในมุมหนึ่ง
 • เฮ้อ..ความสุขกับความหลัง..ที่ฝังใจ
 • แล้วจะไปเยี่ยมน้อง ๑๒ นะคะ
 • รักบวกคิดถึงค่ะ..

 

P

       สวัสดีค่ะ...ท่านผอ.ประจักษ์

 • ด้วยความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่งค่ะ..
 • ท่านผอ.มาเป็นคุณหมอที่คลินิก..ด้วยนะคะ
 • แวะมาเป็นระยะก็ได้ค่ะ..เกรงใจท่านผอ...
 • หากที่คลินิกมีโรคด้านบริหาร..หนูจะเรียนเชิญท่านมารักษาไข้ด้วยนะคะ
 • คนไข้คงรักท่านผอ.กันทั้งเมือง
 • ก็ท่านมี EQ. เป็นเลิศอย่างนี้..ส่งความรักเต็มอาณาเขต G2K
 • เชื่อมั่นค่ะ...
 • ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 

P

      สวัสดีค่ะ...อาจารย์กวินทรากร

 • คลินิกเพื่อใจ..เพื่อนครู..ยินดีต้อนรับคุณหมอภาษาอีกหนึ่งท่านค่ะ
 • คนเก่งบทกวี..
 • คนรวยน้ำใจ..
 • ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ..
 • เจ้าของบ้านยังเป็นคนไข้โรคการใช้ภาษาสวยอยู่ค่ะ..เป็นมากเสียด้วย
 • ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...

 

P

       ครูมิมขา...

 • ขอกอดและหอมแก้มน่ารักของครูมิมด้วยได้ไหมคะ..
 • อยากกอดมาตั้งนานแล้ว..ค่ะ   ที่บ้านโน้นบ้าง..บ้านนี้บ้าง
 • ขอบคุณมากค่ะ ..ดาหลาแสนสวย..จากใจครูมิม
 • คนก็งาม..ดอกไม้ก็สวย..เป็นความลงตัวที่ทำให้ต้องถอนใจเฮือกใหญ่เชียวค่ะ..
 • ชักจะหลง..ครูมิม..อีกคนแล้วเรา
 • แวะมาอีกนะคะ..มาเป็นคุณหมอประจำหน้าร้านกับครูตุ๊กด้วย
 • บันไดคลินิก..ไม่มีโอกาสแห้งแล้ว...
 • จะคอยนะคะ...

P

          สวัสดีค่ะ...คุณใบไม้ย้อนแสง

 • ชอบจังค่ะ..ชื่อนี้
 • โดนใจมากค่ะ...
 • เรามาเป็นเพื่อนกันนะคะ..
 • ประทับใจชื่อนี้..ตามไปชื่นชมแถว ๆ บ้านน้องคนไม่มีรากค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะ..สำหรับกำลังใจที่มอบให้
 • มอบกำลังใจ..แด่ "ใบไม้ย้อนแสง" เช่นกันค่ะ...

 

 

 

ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 01 May 2008 @ 20:15

สวัสดีครับ

หลายท่านบอกว่ายิ้มหน่อย

ก็เลยลองยิ้มดู อิๆๆ (นิดหนึ่ง)

มีรูปใหม่มาฝากครับ

ไม่ดุครับ แต่พูดห้วน ;)

ขอบคุณสำหรับเสียงสะท้อนครับ

ถ้ามีผิดก็ช่วยกันตินะครับ เผื่อหลงหูหลงตา

ลืมไปว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดของข้าราชการ

อาจารย์ก็เลยไม่ได้พักเหมือนหลายๆ ท่าน

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 02 May 2008 @ 12:51

P     

      สวัสดีค่ะ..คุณครู

 • ..รูปใหม่คุณครู..ประมาณนิสิต ปี ๔ ค่ะ..
 • รูปเดียวกับ..บรรณาธิการบริหาร..ใช่ไหมคะ
 • แอบใช้เวลาช่วงสั้น ๆ ค่ะ..ในการคุย
 • ช่วงนี้ยามดึก..มีงานอื่นค่อนข้างเยอะค่ะ
 • ต้องทำใจให้เข้มแข็ง..ค่ะ
 • หาไม่เช่นนั้นแล้ว..งานพาลไม่ได้ด้วยค่ะ..คุณครู
 • ดีจังค่ะ..ที่คุณครูไม่ดุ...คนไข้จะได้ไม่กลัว
 • ไปก่อนนะคะ..ขอบคุณค่ะ...สวัสดีค่ะ
ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 02 May 2008 @ 17:07

P   

  สวัสดียามค่ำค่ะ...คุณครู..

 • ..คุณครูขา..เรื่องรูป..ไม่โกรธนะคะ
 • ฉุกใจคิดได้ค่ะ...คุณครูอุตส่าห์มีน้ำใจมาประจำการที่คลินิกให้..ยังแซวอีกเนาะ
 • น่าตีนักเจ้าของบ้านนี่..
 • ก็ดูแล้วอายุอ่อนจริง ๆ นะคะ..
 • คุณครูได้หยุดยาวหรือเปล่าคะ ตั้ง ๓ วันเชียว..
 • ศน.อ้วนก็ไม่ได้หยุดอีกตามเคยทั้ง ๓ วัน..ค่ะ..(เฮ้อ!)..
ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 03 May 2008 @ 18:07

สวัสดีครับ

แวะมารายงานตัวครับ

พอดี แวบไปสุพรรณบุรีแป๊บหนึ่งครับ

ไม่ทันได้เห็นอะไร ต้องกลับมาเสียแล้ว

ไม่เจอทั้งน้องจิ ทั้งครูตุ๊กแก อาจารย์ประจักษ์ ท่านพี่พิสูจน์ คุณครูพรรณา ฯลฯ

ป.ล. แซวได้ครับ คนแถวข้างบนๆ เขายังแซวอยู่บ่อยๆ ;)

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 03 May 2008 @ 23:38

P

        สวัสดียามดึกค่ะ..คุณครู

 • ดีใจค่ะ..ที่คุณครูไม่โกรธ
 • ฝากดอกขาวหอม ๆ ให้คุณครูด้วยนะคะ..
 • หอมจริง ๆ ค่ะ
 • ดอกมะลิ..โมกขาว..ดอกแก้ว..ดอกพุดสีขาว(ในหมู่สีม่วง)
 • ศน.อ้วนเก็บภาพเช้านี้เองค่ะ..ถ่ายภาพไม่เก่งค่ะ..จึงไม่ชัด

นางสุมาลา ดำเนตร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 08 Sep 2008 @ 19:17

ต้องการอยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านภาษาไทยค่ะเพราะดิฉันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทและมีความสนใจในเรื่องทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยากเรียนถามท่านค่ะ

นางสุมาลา ดำเนตร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 08 Sep 2008 @ 19:23

ต้องการอยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านภาษาไทยค่ะเพราะดิฉันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทและมีความสนใจในเรื่องทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยากเรียนถามท่านค่ะ

ศน.อ้วน
เขียนเมื่อ 27 Dec 2008 @ 14:24

สวัสดีค่ะ..อาจารย์สุมาลา  คำเนตร

 • โอ๋ยยยย..ต้องขอโทษร้อยครั้งพันครั้งค่ะ..ไม่ได้เข้ามาห้องนี้นานๆๆๆมากค่ะ
 • อาจารยฺสุมาลาน้อยใจหายไปแล้วกระมังค่ะเนี่ยะ...
 • เข้ามาคุยได้นะคะ...
 • ยินดีต้อนรับค่ะ
นายวีระยุทธ ปัญใจแก้ว
IP: xxx.206.8.139
เขียนเมื่อ 20 Jul 2011 @ 13:35

สวัสดีครับท่านอาจารย์ผมขอเป็นนักเรียนอีกคนนะครับเพราะแอบเปิดอ่านตั้งนานครับ