๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ด้วยรักจากใจศึกษานิเทศก์..ถึงเพื่อนครู..กัลยาณมิตรทุกท่าน

         

 

จากใจ..ถึงใจ

                                ถึงฟ้ากว้างกว่ากว้าง     และหนทางจะห่างไกล

                         ต่างถิ่นแผ่นดินไหน             แต่หัวใจไม่ห่างกัน

                         หัวใจอุดมการณ์                 ที่สืบสานและสร้างสรรค์

                         ด้วยรักและผูกพัน               แห่งภาระระหว่างเรา

                         ภาระพัฒนา                       การศึกษาแก่วัยเยาว์

                        ให้ก้าวทัดเทียมเท่า             ไม่โง่เขลาเบาปัญญา

                        อ่านออกและเขียนได้            สามารถใช้สื่อภาษา

                        ฝนฝึกพัฒนา                      เห็นคุณค่าภาษาไทย

                        ภาษาไทยภาษาชาติ            เอกราชและเกรียงไกร

                        เป็นจริงและยิ่งใหญ่             เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี...

     

        บันทึกนี้ตั้งใจ..จะพบกับคุณครูภาษาไทย,คุณครูทุกท่านและท่านที่สนใจที่ต้องการจะคุยกับ ศน.อ้วนโดยตรงค่ะ ในเรื่องราวต่าง ๆที่เกี่ยวข้องและเป็นปัญหาด้านการเรียนการสอน  การพัฒนาผลการปฏิบัติงานสู่ผลงานทางวิชาการ ฯลฯ  เพราะมีคุณครูหลายท่านโทรศัพท์บอกความในใจว่าเกรงใจผู้อ่านท่านอื่น  หากจะคุยหรือสอบถามในบันทึกอื่น ๆ

        ดังนั้นหน้าบันทึกนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันความรู้, ประสบการณ์..ด้วยรักจากใจศึกษานิเทศก์..ถึงเพื่อนครู..กัลยาณมิตรทุกท่าน

            จากใจ ๑ ถึงเพื่อนครู ตอนนี้ จะขอนำคำถามของคุณครูที่ถาม ในบันทึก "หอมกลิ่นดอกรัก" มาวางไว้ก่อนนะคะ   เพราะมีคุณครูหลายท่านสนใจ..แต่สืบค้นไม่เจอ  เนื่องจากเป็นการถามตอบในกล่องการแสดงความคิดเห็น..

มีคุณครูที่สนใจถามคำถามมา ดังนี้ ค่ะ..


ดิฉันสอนภาษาไทยชั้น ม. 1-ม.และมีความสนใจที่จะทำแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงสำหรับนักเรียนมัธยมค่ะ

หากไม่รบกวนจนเกินไป ขอท่านช่วยแนะนำเรื่องการจัดทำแบบฝึกด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ

 

·     ต้องขอโทษด้วยค่ะ...ที่ไม่ได้มาตามนัด..หากคุณครูรออ่านอยู่

·     แต่ไม่เป็นไรนะคะ..คิดว่าคุณครูคงมีเวลาทันอยู่ในการวางแผนงาน

·     เอ..จะเริ่มต้นอย่างไรดีคะนี่..จะได้ให้คุณครูชัดเจนทั้งกระบวนการ

·     ขอเริ่มที่คำว่า " ทักษะการคิดระดับสูง " นะคะ

·     เป้าหมายของคุณครู น่าจะอยู่ที่ มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ทั้งของ สพฐ.(ประกันคุณภาพภายใน) และ ของ สมศ. (ประกันคุณภาพภายนอก) มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์   

·     หมายความว่า ..สื่อแบบฝึก.. ของคุณครูที่จะสร้างขึ้น  ต้องตอบโจทย์มาตรฐานที่ ๔ นี้ได้    คือ..คุณครูต้องปักธง..ไว้ว่านักเรียนของคุณครูต้องแสดงความสามารถด้านการคิด..ได้ตามมาตรฐาน..นะคะ

 

·      มาตรฐานที่ ๔ นี้แหละค่ะ..ที่ผลการประเมินของ สมศ. ทั้งรอบแรก และ รอบที่สอง..ออกมาไม่น่าพึงพอใจ  โดยรอบแรกสถานศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปรับปรุง...พอมาในรอบสองดีขึ้นหน่อย คือขึ้นไปอยู่ระดับพอใช้.. จะมีเป็นส่วนน้อยที่ขึ้นไปอยู่ในระดับดี และ ดีมาก   นั่นคือผลต้องปรากฏชัดเจน

·      ศน.อ้วน(ขออนุญาตเรียกตัวเองสั้น ๆอย่างนี้นะคะ) เคยเป็นผู้ประเมินภายนอก สังกัดบริษัท ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๙   แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น ผู้ประเมินอภิมานภายนอก ของ สมศ.แล้วค่ะ   หน้าที่ก็คือ ประเมิน "รายงานการประเมินของบริษัทที่ประเมินภายนอก" อีกครั้งหนึ่ง    เพื่อ สมศ.จะให้การรับรองหรือไม่ต่อไป   

·     จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ประเมินก็จะรับผิดชอบประเมินคุณภาพผู้เรียน มฐ. ๑ - ๗ โดยตลอดมา   ยืนยันได้ว่า มาตรฐานที่ ๔ สถานศึกษาค่อนข้างประสบผลสำเร็จน้อย (A3)  เพราะ  ความตระหนัก (A1) ความพยายาม(A2) มีร่องรอยปรากฏน้อย..ค่ะ    จึงส่งผลให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านการคิดได้น้อย

 

·     ดังนั้น..จึงชื่นชมที่คุณครูมาถูกทางแล้วค่ะ..

·     คุณครูกำลังมีความพยายาม( A2)..ที่จะนำพานักเรียนสู่หลักชัย..ด้านการคิด...เยี่ยมค่ะ

·     ภาวนาในใจว่า..สาธุ..ขอให้มีคุณครูภาษาไทย..หรือคุณครูทุกสาระ..เข้ามาอ่านด้วย..เพื่อจะได้แนวทางด้วยกัน..เราจะขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน..ด้วยกัน   (จริง ๆ แล้ว สพฐ.ได้เริ่มในปีที่แล้ว หลังจากผลการประเมินของ สมศ.ปรากฏ  ก็มีการเคลื่อนไหวอย่างมาก..)  แต่คุณครูอีกหลายท่านอาจยังไม่ทราบ..

·     พักก่อนนะคะ..เดี๋ยวคุณครูอ่านจนตาลาย...ตอนนี้ ศน.อ้วนกำลังสร้างความตระหนักค่ะ...(คริ..คริ..)

·     จบตอน ๑ ค่ะ...

  คุณครูผู้ไม่แสดงตน ค่ะ....ขอคุยต่อนะคะ (ตอน ๒) 

ทักษะกระบวนการคิดระดับสูง    คือ  รายละเอียดมาตรฐานที่ ๔ ทั้งหมดค่ะ

มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และ มีวิสัยทัศน์  

 

มี     ตัวชี้วัด    ค่ะ  (...แต่ละตัวชี้วัด..นี่..สุดยอดทั้งนั้น..ค่ะ)  

 

 ตัวชี้วัดที่ ๑   ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ  และมีการคิดแบบองค์รวม

       ตัวชี้วัดที่ ๒   ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 

          ตัวชี้วัดที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

 เราจะทราบได้อย่างไรว่า....เด็กมีพฤติกรรม ..มีทักษะการคิดจริง ตามตัวชี้วัดทั้ง ๓        สมศ.ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดค่ะ...ซึ่งจะทำให้คุณครูสามารถสร้างสื่อได้ตรงประเด็น   .. เมื่อจะวัดผลเราก็จะสามารถวัดได้ตรงเช่นกัน

 

เกณฑ์การพิจารณา ความสามารถด้านการคิดของนักเรียนตามตัวชี้วัด...มีดังนี้ค่ะ

    ตัวชี้วัดที่ ๑  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์    คิดสังเคราะห์    สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ    และมีการคิดแบบองค์รวม  (..มีเกณฑ์ ๗ ข้อ ค่ะ.. ศน.อ้วนย่อประเด็นหลักมาให้นะคะ..)

               ข้อ ๑   การจำแนกแจกแจง

              ข้อ ๒ การจัดลำดับข้อมูล

              ข้อ ๓ การเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหมวดหมู่

              ข้อ ๔ การจัดกลุ่มความคิดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

              ข้อ ๕ การตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้ตรงประเด็น

              ข้อ ๖ การสรุปสาระและเชื่อมโยง..เพื่อนำมาวางแผนงาน..เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ

             ข้อ ๗ การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสร้างสิ่งใหม่

    ตัวชี้วัดที่ ๒   ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง  (..มีเกณฑ์ ๓ ข้อ ค่ะ..)

           ข้อ ๑   การวิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้  โดยผ่านการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล

             ข้อ ๒ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความคิดต่าง ๆ

              ข้อ ๓ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม

    ตัวชี้วัดที่ ๓   ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  (...มีเกณฑ์ ๕ ข้อ..ค่ะ)

               ข้อ ๑   การรวบรวมความรู้ความคิดเดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่  ตามความคิดของตนเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์

              ข้อ ๒ การคิดนอกกรอบได้

              ข้อ ๓ การสร้างสรรค์งานใหม่ (ตามกลุ่มสาระ..ค่ะ) (หรือ ๑ ชิ้นงาน สามารถตอบได้ทุกกลุ่มสาระ)

              ข้อ ๔ การพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม่ (เหมือนคุณครูเลยนะคะ..ข้อนี้..คริ..คริ)

              ข้อ ๕ การคาดการณ์และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล)

 

คุณครูคะ.. ทั้งหมดนี้คือ ความสามารถของนักเรียน  เป็นเป้าหมาย... ธงชัย..ของคุณครูนะคะ....

 

  ต่อไปเราก็จะมาหาวิธีการ ( How  to ...) กันนะคะ

           ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเกิดพฤติกรรมตามนี้ได้

                       จะใช้สื่ออะไรบ้าง....

                              หากจะใช้..แบบฝึก..อย่างเดียวจะได้หรือไม่ ...

 

โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ...(ขณะนี้ ศน.อ้วนกำลังออกแรงพยายาม ( Attempt : A2 ..ค่ะ.. )

สวัสดีค่ะ..คุณครูผู้ไม่แสดงตน (ตอน ๓)

·       ขออนุญาตคุยกับคุณครูต่อถึงเรื่องการสร้างสื่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง ต่ออีกนิดหนึ่งนะคะ

·       เป็นตอบจบแล้วค่ะ...กว่าจะเข้าเรื่องและจบได้ใช้เวลานานนะคะ (เป็นกุศโลบายค่ะ..ที่อยากให้คุณครูเข้ามาอ่านบ่อยๆ ค่ะ..อิ..อิ)

·       โดยใจจริงแล้ว..อยากแนะนำให้คุณครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมหลาย ๆ ประเภทค่ะ..เพราะจะน่าสนใจมากกว่า..เด็กก็จะชอบ..ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง...แบบฝึกจะเป็นตัวประกอบ สื่อ/นวัตกรรมที่คุณครูสร้างขึ้นเท่านั้นนะคะ ..

·       ตัวอย่างเช่น...เพลงอุทยานดอกไม้..เป็นสื่อ และคุณครูก็สร้างแบบฝึก หรือจัดกิจกรรม เหมือนที่ ศน.อ้วนยกตัวอย่างให้ดู ๕ ๖ กิจกรรมประกอบ  ..เรียกว่า  การใช้เพลงเป็นสื่อ

·       หรือ..การใช้สื่อหนังสือพิมพ์...เป็นสื่อฝึกทักษะการคิด   แล้วคุณครูก็สร้างแบบฝึกจากหนังสือพิมพ์   ซึ่งอาจจะเลือกหมวดหมู่ให้ชัดเจน  เช่น  จะฝึกการอ่านวิเคราะห์จากหัวข้อข่าว ,  จากบทความ , หรือคอลัมน์ใด คอลัมน์หนึ่ง โดยเฉพาะก็ได้    ทั้งนี้เพื่อการวัดและประเมินผลจะได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะคะ

·       หรือ..การใช้สื่อประสม..เพื่อฝึกทักษะการคิดที่รวมสื่อหลายๆ ประเภทก็ได้ ทั้งสื่ออิเล็คทรอนิกส์ และ สื่อพื้นฐาน   เหมือนที่..คุณครูธวัชชัย..ท่านได้แนะนำไว้ข้างบนนะคะ (ต่อเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นในกรอบค่ะ อยู่ในบ้านภาษาไทย   เรื่อง " หอมกลิ่นดอกรัก"ค่ะ)

·       เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ...ขออนุญาตยกตัวอย่างของคุณครูนิลุบล..กัลยาณมิตรของ ศน.อ้วนเองค่ะ..เธอได้สร้างหน่วยการเรียนรู้  เพื่อฝึกทักษะ การอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ เขียน   กลุ่มสาระภาษาไทย  ชั้น ป.๖   ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ.. 

·       ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง  ค่ะ   มีต่อในภาคจบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเพื่อใจเพื่อนครูความเห็น (34)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณครูและกัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

บันทึกนี้มาแบบสายฟ้าแลบค่ะ..

วัตถุประสงค์จะเป็นห้องถาม-ตอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน , การพัฒนางานสู่ผลงานทางวิชาการ, การผลิตสื่อ,การวัดและประเมินผล ,ฯลฯ ที่คุณครูหรือท่านที่สนใจถามมาค่ะ

จะพยายามตอบให้ดีที่สุดนะคะ

สวัสดีค่ะ

 • ขออนุญาต มาร่วมรับรู้ด้วยคนนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีตอนดึกครับ

มึนตึ้บเลย

ขออนุญาตลอกไปอ่านข้างนอกนะครับ

แล้วค่อยแวะมาคุยอีกครั้ง

อาจารย์นอนดึกจังครับ ;)

เขียนเมื่อ 
 • มาขอบคุณ
 • ดีจังเลยครับ
 • ถ้ามีคุณครูถาม
 • จะขออนุญาต เอา linkไปให้คุณครูนะครับพี่ ศน อ้วน

แวะมาส่งกำลังใจให้ ศน.คนเก่งค่ะ

   ขอให้มีคุณครูเข้ามาคุยกับ ศน.เยอะๆนะคะ

   สู้ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่านค่ะ ศน.อ้วน คะ

ขอบคุณค่ะ

:)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ (พร้อมยิ้มกว้าง)..กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

 • ดีใจที่สุดค่ะ..ที่ทุกท่านกรุณาเข้ามาร่วมเปิด  "คลีนิคเพื่อใจ..เพื่อนครู"  แห่งนี้   ดีใจจริง ๆค่ะ
 • ไม่เป็น  "คลีนิคร้าง" แล้ว 
 • แรก ๆ หวั่นใจค่ะ..
 • เรามาเปลี่ยนกันเป็นคุณหมอบ้าง..คนไข้..บ้างนะคะ
 • ช่วยกันรักษา..ช่วยกันรับการรักษา..ดูท่าจะสนุกไม่เบาเลยเชียวค่ะ..
 • ขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ..

                                    P   

 • ขอบคุณ..ครูปูคนสวย..เป็นท่านแรกค่ะ..
 • พร้อมกอดแน่น ๆ แถมหอมแก้มซ้ายขวา ๒ ฟอดใหญ่ ๆ ค่ะ..
 • ก็เป็นคนแรกที่เข้าคลีนิคมานี่คะ..เป็นปฐมฤกษ์..เลยเชียว
 • เรามาเป็นคุณหมอด้วยกันนะคะ..ครูปู...

                                     P

 • ขอบคุณ..คุณครูด้วยค่ะ  ที่เข้ามาร่วมเปิดคลีนิค
 • แต่..ศน.อ้วนไม่ทำเหมือนกับทำให้ครูปูนะคะ..เดี๋ยวคุณครูเขินแย่...(คิๆ)
 • คุณครูมาช่วยอยู่เวรเฝ้าคลีนิค  เวลา ศน.อ้วนไปราชการ
 • และรักษาโรคภาษาไทยอ่อนแอ..กับโรคเทคโนโลยีเป็นพิษนะคะ
 • คุณครูรับปากนะคะ..ขอบคุณสวย ๆ ล่วงหน้าค่ะ..
 • ถ้าคุณครูมาช่วย..ศน.อ้วนก็ไม่ต้องนอนดึกค่ะ ..

                                     P

 • ขอบคุณ..อาจารย์ขจิตคนหล่อแฟนเยอะ..มากค่ะ
 • ที่กรุณามาร่วมเปิดคลีนิคเพื่อใจ..เพื่อนครู 
 • และช่วยเป็นคุณหมอแล้ว  ..ได้เลยค่ะ link ไปวางได้ทุกที่ตามที่หัวใจอาจารย์ขจิตต้องการนะคะ
 • และร่วมรักษา..โรคภาษาอังกฤษไม่เข้มแข็ง..ด้วย
 • มีคุณหมอผู้ช่วยดีกรีเป็นถึงดอกเตอร์..ไม่เบาเลยค่ะ..
 • ว้า..เรียกพี่แล้วจะควงไปเที่ยวเมืองกาญจน์ได้หรือคะนี่..ตั้งใจไว้แล้วนะคะ..ที่หมู่บ้านเด็ก
 • เดี๋ยวคนเห็นเขาก็จะว่าให้ได้..ศึกษานิเทศก์หลอกเด็ก..อิๆ
 • .....อายจังค่ะ..พูดไม่ออกแล้ว... 

                                         P

 • ครูตุ๊กจ๋า...ไม่เอากำลังใจอย่างเดียว
 • ต้องมาช่วยเฝ้าระวังคลีนิคด้วยนะคะ..เพื่อไม่ให้ "ร้าง"......
 • คนไข้ต้องล้นหลามแน่นอน.หากมีคุณหมอน่ารัก ๆผิวคล้ำนิด ๆ นั่งยิ้มสวยๆ ส่งเสียงเจื้อยแจ้วหน้าคลีนิค..
 • แค่คิด..ก็เห็นความสุขอยู่รำไรแล้ว..นะคะ..คนดี
 • คุณหมอตุ๊กแก..ช่วยรักษาโรคเด็กไม่อยู่นิ่ง..โรคหัวใจครูอ่อนแอ..และ.........(โรคอะไรดีน้า..)
 • นะคะ..เตรียมตัวได้แล้ว...  

                                       P

 • คุณครูกั๊ตขา..ขอกอดสาวสุรินทร์ให้แน่น ๆ ทีค่ะ..
 • คิดถึงที่สุด..ไม่เห็นหน้าตั้งแต่สงกรานต์มาเชียวค่ะ
 • เห็นแว๊บ ๆ ครูกั๊ดฝากกอดพี่น้องแซ่เฮ..ที่ภูเก็ตโน่นนะคะ
 • เป็นอย่างไรบ้างคะ  ..ได้พักยาวหรือเปล่าคะ
 • ดีจังค่ะ..มาเป็นคุณหมอรักษาโรคข้าวยากหมากแพง..บอกให้คนไข้อยู่อย่างพอเพียงนะคะ..ปลูกเอง..กินเอง..ปลอดภัยด้วยนะคะ
 • คุณครูกั๊ดเข้ามาช่วย ศน.อ้วนด้วยนะคะ..
 • คลีนิคเพื่อใจ..เพื่อนครู จะเปิดรอครูกั๊ดตลอด ๒๔ ชั่วโมงค่ะ
 • ..สวัสดีสวย ๆ ค่ะ..สำหรับวันนี้
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ..

 • เป็นข้อสงสัยค่ะ..
 • การพิมพ์เนื้อความ..เดี๋ยวนี้มีพื้นที่สั้นลงใช่ไหมคะ
 • เพราะที่ผ่านมา ๔ บันทึกจะพบเหตุการณ์นี้ตลอดค่ะ
 • เรียนถามท่านผู้อ่านที่ทราบ..กรุณาด้วยนะคะ
 • ขอบพระคุณค่ะ..
 • วัชราภรณ์
บังเอิญผ่านมา
IP: xxx.173.224.92
เขียนเมื่อ 

บันทึกนี้เป็นประโยชน์สำหรับครูมาก หากมีครูเข้ามาอ่านจริงๆ

ให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ อ.วัชราภรณ์ ต่อไป

ปัญหาที่พบ หากจะถามผู้ดูแลระบบน่าจะได้คำตอบที่ตรงประเด็น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

จะมาช่วยประจำการให้ครับ ถ้ามีปัญหาภาษาไทย

อาจารย์จะได้ไม่ต้องนอนดึก เดี๋ยวตาโบ๋...

ตอบได้ก็จะช่วยตอบครับ

ตอบไม่ได้ ก็จะช่วยตอบครับ อิๆ

สงสัยว่าเอกสารจะมาถึงแล้ว แต่ยังไม่ได้ไปรับครับ

เผอิญไม่ได้อยู่ เลยต้องตามไปรับที่ไปรษณีย์

สำหรับเนื้อหาที่ว่าจำกัดความยาวนั้น

อาจารย์เขียนเพิ่ม ในกล่องความเห็นก็ได้ครับ ไม่น่าจะมีปัญหา

จะได้อยู่ในบันทึกเดียวกันครับ

เขียนเมื่อ 

ป.ล. ครับ

เขียนให้ถูก ต้อง "คลินิก" อ่านว่า คลิ-หนิก ;)

แปร่งๆ แต่เขาว่ามาอย่างนั้น

เขียนเมื่อ 

P       สวัสดียามค่ำค่ะ..คุณครู

 • ขอบคุณมากค่ะ..ที่คุณครูกรุณาจะมาเป็นคุณหมอประจำการที่คลีนิกด้วย
 • ศน.อ้วนก็คิดอยู่ค่ะ..คำนี้ ..ครั้งแรกก็สะกดเหมือนที่คุณครูบอกนี้แหละค่ะ
 • แต่คิดเอาเองว่าเป็นคำทับศัพท์  น่าจะไม่เป็นไร..เปลี่ยนจาก ก  สลับกับ    ตั้ง  ๓  รอบเชียวค่ะ
 • ดีจังค่ะ..คุณครูเป็นคุณหมอได้ ๑ โรคแล้ว (ฮิ ๆ ...โรคสะกดคำผิด)..รักษาหมอด้วยกันเอง...หุหุ
 • ศน.อ้วนไม่ตาโบ๋แล้ว..
 • ................................................
 • คุณครูคะ..ระวังขมิ้นกับส้มป่อยจะเสีย(บูด)นะคะ..อิๆ..
 • ขอโทษเรื่องการแพคด้วยค่ะ..เพราะขนาดหนังสือใหญ่มาก
 • .................................................
 • สำหรับเรื่องการพิมพ์เนื้อหา..ยาว ๆ นั้นก็คิดอยู่ค่ะ..ว่าจะเอาไว้ที่กล่องความเห็น
 • แต่สงสารคุณครูที่ไม่ค่อยได้เข้ามาค่ะ..เขาหาไม่เจอ  หากจำนวนหน้าเพิ่มขึ้น..สิ่งที่เป็นเนื้อหาก็จะหายไปจากหน้าของเนื้อเรื่องที่อยู่หน้าจอ
 • เพราะคุณครูหลายท่านทำเสียงเครือ ๆ ค่ะ..ว่า low เทคโนโลยี ..ศน.อ้วนจึงสงสารค่ะ
 • เปลี่ยนแล้วนะคะ..ชื่อบันทึก
 • ขอบพระคุณค่ะ..คุณครู(คุณหมอ)
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..คุณบังเอิญผ่านมา

 • ดีใจค่ะ..ขนาดบังเอิญผ่านมายังมีน้ำใจงดงาม
 • ขอบคุณมากค่ะ..จากใจจริง
 • ตอนนี้กำลังประชาสัมพันธ์ให้คนไม่สบายเข้ามาใช้บริการคลีนิกเยอะ ๆ อยู่ค่ะ...
 • ขอบคุณสำหรับการแนะนำค่ะ..เรื่องการพิมพ์
 • จะพยายามใช้หลาย ๆ วิธีค่ะ
 • เหมือนกับคำแนะนำของคุณครู..ข้างบนด้วย
 • ของคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ
 • หากบังเอิญผ่านมาอีกแวะคุยได้นะคะ..เจ้าของบ้านใจดีค่ะ..
 • ขอโทษด้วยค่ะ..ที่สลับการตอบ..(แฮ่ ๆ มือไวค่ะ)
ครูตุ๊กแกเองเจ้าค่ะ
IP: xxx.174.212.251
เขียนเมื่อ 

ครูตุ๊กแกยกให้ ศน.อ้วนเป็นคุณหมอนะคะ

ครูตุ๊กแกขอเป็นแค่คนไข้ดีกว่าเพราะ.......(ไม่เครียดดี คริ..คริ)

แต่คนไข้คนนี้เป็นไข้ใจคุณหมอจะรับรักษาไหมคะ..สงสัยไม่รับแล้วแน่เลย (มั่วแล้วครูตุ๊กแก คลินิกรักษาโรคทางการศึกษานะจ๊ะ..ไม่ใช่โรคหัวใจ คริ..คริ)

ไปป่วนต่อที่อื่นดีกว่า .. ^_^

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามดึกค่ะ..ครูตุ๊กแกเองเจ้าค่ะ..

ไม่ได้เชียวค่ะ..ครูตุ๊กเหมาะที่จะเป็นคุณหมอด้วย..เพราะที่บ้าน ๒ หลังโน้น

ครูตุ๊กก็รักษาโรคแล้ว..ทั้งห้องเก็บตก..และริมระเบียง

คนไข้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่..เห็นบางครั้งเจ้าของบ้านเป็นไข้เสียเอง..คิๆ

จนทำให้คนไข้คนอื่น ๆ ตกอกตกใจ..ไปหลายคนกระมังคะ..

โรคต่าง ๆ ทางการเรียนการสอนเดี๋ยวนี้ชักจะเยอะขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ

๒ วันนี้ ศน.อ้วนร่วมประชุมเรื่องกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

พบโรคต่าง ๆ เยอะแยะมากมายค่ะ...

ที่เห็นชัด ๆ โรคเทคโนโยลีเป็นพิษ..ค่ะ ที่ ศน.อ้วนขอความกรุณาคุณครูธวัชชัยมาเป็นคุณหมอด้วย..

คนไข้ ได้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ ค่ะ..ทีนิยมใช้เทคโนโลยี..ในการสร้างงานส่งครูภาษาไทย..ทำให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือไม่สวย , ไม่ถูกต้อง, ใช้ภาษาผิดเพี้ยนไปเยอะค่ะ..การ Copy งานจากเว็บต่าง ๆ ส่งครู..

มีคุณครูกลายเป็นคนไข้ไปด้วย..ในเรื่องการตรวจงาน..ซึ่งเป็นการวัดผลและประเมินผล..

ครูตุ๊ก..เห็นแล้วนะคะ ว่าต้องเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแล้ว..

ตอนนี้ไปป่วนที่อื่นได้ค่ะ..แล้วกลับมานะคะ

สวัสดีค่ะ..

เขียนเมื่อ 

P   

               สวัสดีค่ะ..คุณครู

 • คุณหมอประจำ "คลินิก" ยกมือไหว้คุณหมอใหญ่..สวย ๆ ค่ะ
 • อ่านพบที่มาของคำนี้ตามที่คุณหมอใหญ่บอกแล้วค่ะ
 • จึงนำมาบอกเพื่อน ๆ ได้ทราบด้วยค่ะ..

คลินิก  > คำว่า คลินิก ที่หมายถึงสถานพยาบาลของเอกชนนั้น  เรามักจะสะกดผิดกันอยู่เสมอ ๆ     คลินิกเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า clinic ตามหนังสือหลักเกณฑ์การทับศัพท์   ฉบับราชบัณฑิตยสถาน     มีว่า คำที่มาจากภาษาอังกฤษนั้น    ถ้ามีตัว c  เป็นพยัญชนะต้นคำ   และมี  a  o  u  r  หรือ l ตามมา  ให้เขียนด้วยตัว ค  และถ้ามีตัว  c  เป็นตัวสะกดท้ายคำ ก็ให้เขียนด้วยตัว ก เช่น cream  เขียน ครีม      picnic  เขียน ปิกนิก    คำว่า คลินิก จึงต้องใช้ตัว ก สะกด  นอกจากนั้นต้องเขียนรูปสระ อิ ทั้ง ๒ พยางค์ด้วย (จากหนังสือ รักภาษา ของ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ พันธุเมธา : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หน้า ๘๓)

 • แสดงว่า ป้ายของคลินิกหลายแห่งก็ยังใช้ผิดอยู่นะคะ
 • ยังติดใจคำว่า "เทคนิค" อยู่คะ..
 • การอ่าน-การเขียนจะเข้าข่ายหลักเกณฑ์ใดคะ..คุณครู
 • วานนี้เข้าประชุมเรื่องกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย มีคุณครูท่านหนึ่งออกเสียง คำว่า "เทคนิคการสอน" เป็น เทก-นิก" ตลอดทุกครั้งค่ะ
 • คุณครูกรุณาอธิบายด้วยนะคะ...
 • ขอบพระคุณมากค่ะ...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

เรื่อง "คลินิก" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=329

ดังนี้ :

คลินิก (คฺลิ-หฺนิก) เป็นคำเรียกสถานพยาบาลของเอกชน ซึ่งไม่รับผู้ป่วยให้พักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยภายใน เช่น แพทย์หลายคนเปิดคลินิกส่วนตัว รักษาผู้ป่วยในตอนเย็นและในวันหยุดราชการ.

คำว่า คลินิก ใช้เรียก หน่วยที่รักษาโรคเฉพาะทางในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและของเอกชนด้วย เช่น โรงพยาบาลหลายแห่งเปิดคลินิกโรคผู้สูงอายุ เพื่อรักษาโรคให้ผู้สูงอายุเป็นพิเศษ.

คำว่า คลินิก เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษว่า clinic. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้เขียน คลินิก ออกเสียงกันทั่วไปว่า คฺลิ-หฺนิก.

คลินิกหลายแห่งเขียนต่างไปจากนี้ก็เพราะได้เขียนมาก่อนที่ราชบัณฑิตยสถานจะกำหนดการเขียนนี้ขึ้น.

ผู้เขียน ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต ประเภทวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย สำนักศิลปกรรม

 • แวะมาเยี่ยม ๆ มอง ๆ ยิ้ม ๆ แย้ม ๆ ค่ะ
 • น้อง 12 เพิ่งไปประชุมเรื่องจิตปัญญาศึกษา ที่บ้านผู้หว่าน นฐ. สถานที่แห่งความหลังของเราสองคนไงคะ...
 • ยังง่วง ๆ นิดหน่อยค่ะ
 • เลยได้ความรู้ว่า เราควรเขียนว่า คลินิก
 • ใช้ผิด ๆ ถูก ๆ เรื่อยมาค่ะ
 • รักษาสุขภาพนะคะ อย่าให้ตาโบ๋...อื อื อื
เขียนเมื่อ 

(ต่อ)

สำหรับคำว่า "เทคนิค" พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯ ให้ใช้ "เทคนิค" ค ทั้งสองตัว ไม่ใส่ไม้ไต่คู้ เพราะ "ถ้าหากถอดตามแบบใหม่ก็ต้องใช้ ก สะกด แต่เพราะเหตุที่คำนี้ใช้มาก่อนแล้ว จึงยอมให้ใช้ ค สะกดต่อไป ซึ่งทำให้ดูลักลั่นอยู่เหมือนกัน..." (จำนงค์ ทองประเสริฐ. ภาษาของเรา ชุดที่ 4. แพร่พิทยา, 2519) และ "กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ท่านได้กำหนดขึ้นภายหลังนั้น ตามปรกติก็ไม่มีผลย้อนหลัง..." (ภาษาของเราชุดที่ 10)

ก่อนนี้มีทับศัพท์เป็น "เท็ฆนิค" ก็มี เช่น "โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก"

แต่คำอ่านทับศัพท์นั้น ยังไม่แน่นอน หลายคำออกเสียงกันหลายแบบ เช่น /เท็กโนโลยี่/ /เท้กโนโลยี/, /คอมพิวเต้อ/ /คอมพิ้วเต้อ/ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเรื่อย เช่น star เคยออกเสียง สะ-ตา ตอนนี้ได้ยิน หลายคนออกเสียง /สตา/ คือ ส ควบ ต เป็นพยางค์เดียว ยังเคยได้ยินข่าว ออกเสียง /สตาง/ ส ควบ ต แปลกๆ หูอยู่เหมือนกัน

ไม่ทราบว่าอาจารย์เจ้าของบันทึก และท่านอื่นๆ คิดเห็นอย่างไรครับ ;)

เต็มยังครับ  มาลงทะเบียนเรียนครับ

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาอ่านกาพย์กลอนครับ..เพราะจีงเนื้อหาหนักแน่น งดงาม เหมือนเจ้าของกระทู้ อิๆ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

 • มิมเอาดอกไม้สวยๆ มาฝากค่ะ

        

 

มาเยี่ยมชมค่ะ เห็นแล้วก็ชื่นใจ มีครูดี ๆ ที่พร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอีกตั้งเยอะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ชื่นชมจากใจจริงค่ะ

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ..กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน..

*****************

ขอบคุณมากค่ะ..คุณครู(คุณหมอใหญ่ภาษาไทย)

น้องคนไม่มีราก..

ท่านผอ.ประจักษ์..

อาจารย์กวินทรากร..

น้องสาวที่น่ารักคนใหม่(คุณครูมิม)

คุณใบไม้ย้อนแสง(ประทับใจชื่อนี้มากค่ะ..ตามไปดูมาแล้วค่ะ)

..แล้วจะรีบเข้ามาคุยด้วยค่ะ..

เช้านี้รีบไปก่อนนะคะ..

ให้สัญญาด้วยหัวใจดวงน้อย ๆ ค่ะ..(อิๆ)นะคะ..สวัสดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

                 " กลับมาแล้วค่ะ..ตามสัญญาของหัวใจ"  

P         

       สวัสดีค่ะ....คุณครู

 • ขอบพระคุณคุณหมอภาษาไทยงาม ๆ ค่ะ..จากใจจริง
 • คุณหมอใหญ่ซะอย่าง...คลินิกเพื่อใจ เพื่อนครู..รับรองหัวกะไดไม่แห้งแน่นอน
 • และหากคุณหมอยิ้มด้วย..เวลารักษา..ยิ่งสุดยอดค่ะ
 • รับรองคนไข้..หายป่วยทันที
 • มีคุณครูที่เชียงใหม่โทรศัพท์มาถึง ศน.อ้วนค่ะ..บอกว่า เข้ามาอ่านบันทึกนี้..และชื่นชมคุณครูธวัชชัยตอบคำถามได้ละเอียด  ชัดเจน แม่นยำมาก..แต่สงสังจะดุ (เขาว่าอย่างนี้จริงๆ ค่ะ..)
 • คุณพ่อน้องก้านตอง..ชมวิธีการตอบคำถามของคุณครูค่ะ
 • คุณครูขา..ต่อไปยิ้มด้วยนะคะ..เวลารักษาโรค (ฮิๆ) 

 

P            

     น้อง ๑๒ เจ้าขา.....

 • คิดถึงจังค่ะ...ทราบแล้วค่ะว่าไปไหน
 • เขาแอบย่องตาม ไปตั้งหลายแห่งค่ะ...
 • เป็นอย่างไรบ้างคะ..บ้านผู้หว่าน..เดี๋ยวนี้
 • อะไร ๆ คงเปลี่ยนไปเยอะนะคะ..สรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง (ฮั่นแน่..ให้เข้ากับเรื่องจิตปัญญาศึกษา)
 • ทุกภาพยังอยู่ในความทรงจำค่ะ...กับน้อง ๑๒ ในห้องทำงาน..ในห้องนอน(ที่เรานั่งคุยกัน)..ที่สระน้ำ..ที่ห้องร้องเพลง..ที่ห้องอาหาร..เอ๋..ก็เราวนเวียนอยู่เท่านี้นี่เนาะ
 • ที่ชอบก็ได้ออกวิ่งรอบบ้านผู้หว่านในตอนเช้ากับพี่น้อย..อ้ายณรงค์..และอ้ายจีระ..ทุกวัน..ไม่เห็นน่ากลัวนะคะ..ถึงแม้จะมีร่างคนนอนอยู่ใต้พื้นดินด้วย..ในมุมหนึ่ง
 • เฮ้อ..ความสุขกับความหลัง..ที่ฝังใจ
 • แล้วจะไปเยี่ยมน้อง ๑๒ นะคะ
 • รักบวกคิดถึงค่ะ..

 

P

       สวัสดีค่ะ...ท่านผอ.ประจักษ์

 • ด้วยความเต็มใจและยินดีอย่างยิ่งค่ะ..
 • ท่านผอ.มาเป็นคุณหมอที่คลินิก..ด้วยนะคะ
 • แวะมาเป็นระยะก็ได้ค่ะ..เกรงใจท่านผอ...
 • หากที่คลินิกมีโรคด้านบริหาร..หนูจะเรียนเชิญท่านมารักษาไข้ด้วยนะคะ
 • คนไข้คงรักท่านผอ.กันทั้งเมือง
 • ก็ท่านมี EQ. เป็นเลิศอย่างนี้..ส่งความรักเต็มอาณาเขต G2K
 • เชื่อมั่นค่ะ...
 • ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

 

P

      สวัสดีค่ะ...อาจารย์กวินทรากร

 • คลินิกเพื่อใจ..เพื่อนครู..ยินดีต้อนรับคุณหมอภาษาอีกหนึ่งท่านค่ะ
 • คนเก่งบทกวี..
 • คนรวยน้ำใจ..
 • ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ..
 • เจ้าของบ้านยังเป็นคนไข้โรคการใช้ภาษาสวยอยู่ค่ะ..เป็นมากเสียด้วย
 • ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ...

 

P

       ครูมิมขา...

 • ขอกอดและหอมแก้มน่ารักของครูมิมด้วยได้ไหมคะ..
 • อยากกอดมาตั้งนานแล้ว..ค่ะ   ที่บ้านโน้นบ้าง..บ้านนี้บ้าง
 • ขอบคุณมากค่ะ ..ดาหลาแสนสวย..จากใจครูมิม
 • คนก็งาม..ดอกไม้ก็สวย..เป็นความลงตัวที่ทำให้ต้องถอนใจเฮือกใหญ่เชียวค่ะ..
 • ชักจะหลง..ครูมิม..อีกคนแล้วเรา
 • แวะมาอีกนะคะ..มาเป็นคุณหมอประจำหน้าร้านกับครูตุ๊กด้วย
 • บันไดคลินิก..ไม่มีโอกาสแห้งแล้ว...
 • จะคอยนะคะ...

P

          สวัสดีค่ะ...คุณใบไม้ย้อนแสง

 • ชอบจังค่ะ..ชื่อนี้
 • โดนใจมากค่ะ...
 • เรามาเป็นเพื่อนกันนะคะ..
 • ประทับใจชื่อนี้..ตามไปชื่นชมแถว ๆ บ้านน้องคนไม่มีรากค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะ..สำหรับกำลังใจที่มอบให้
 • มอบกำลังใจ..แด่ "ใบไม้ย้อนแสง" เช่นกันค่ะ...

 

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

หลายท่านบอกว่ายิ้มหน่อย

ก็เลยลองยิ้มดู อิๆๆ (นิดหนึ่ง)

มีรูปใหม่มาฝากครับ

ไม่ดุครับ แต่พูดห้วน ;)

ขอบคุณสำหรับเสียงสะท้อนครับ

ถ้ามีผิดก็ช่วยกันตินะครับ เผื่อหลงหูหลงตา

ลืมไปว่าวันนี้ไม่ใช่วันหยุดของข้าราชการ

อาจารย์ก็เลยไม่ได้พักเหมือนหลายๆ ท่าน

เขียนเมื่อ 

P     

      สวัสดีค่ะ..คุณครู

 • ..รูปใหม่คุณครู..ประมาณนิสิต ปี ๔ ค่ะ..
 • รูปเดียวกับ..บรรณาธิการบริหาร..ใช่ไหมคะ
 • แอบใช้เวลาช่วงสั้น ๆ ค่ะ..ในการคุย
 • ช่วงนี้ยามดึก..มีงานอื่นค่อนข้างเยอะค่ะ
 • ต้องทำใจให้เข้มแข็ง..ค่ะ
 • หาไม่เช่นนั้นแล้ว..งานพาลไม่ได้ด้วยค่ะ..คุณครู
 • ดีจังค่ะ..ที่คุณครูไม่ดุ...คนไข้จะได้ไม่กลัว
 • ไปก่อนนะคะ..ขอบคุณค่ะ...สวัสดีค่ะ
เขียนเมื่อ 

P   

  สวัสดียามค่ำค่ะ...คุณครู..

 • ..คุณครูขา..เรื่องรูป..ไม่โกรธนะคะ
 • ฉุกใจคิดได้ค่ะ...คุณครูอุตส่าห์มีน้ำใจมาประจำการที่คลินิกให้..ยังแซวอีกเนาะ
 • น่าตีนักเจ้าของบ้านนี่..
 • ก็ดูแล้วอายุอ่อนจริง ๆ นะคะ..
 • คุณครูได้หยุดยาวหรือเปล่าคะ ตั้ง ๓ วันเชียว..
 • ศน.อ้วนก็ไม่ได้หยุดอีกตามเคยทั้ง ๓ วัน..ค่ะ..(เฮ้อ!)..
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

แวะมารายงานตัวครับ

พอดี แวบไปสุพรรณบุรีแป๊บหนึ่งครับ

ไม่ทันได้เห็นอะไร ต้องกลับมาเสียแล้ว

ไม่เจอทั้งน้องจิ ทั้งครูตุ๊กแก อาจารย์ประจักษ์ ท่านพี่พิสูจน์ คุณครูพรรณา ฯลฯ

ป.ล. แซวได้ครับ คนแถวข้างบนๆ เขายังแซวอยู่บ่อยๆ ;)

เขียนเมื่อ 

P

        สวัสดียามดึกค่ะ..คุณครู

 • ดีใจค่ะ..ที่คุณครูไม่โกรธ
 • ฝากดอกขาวหอม ๆ ให้คุณครูด้วยนะคะ..
 • หอมจริง ๆ ค่ะ
 • ดอกมะลิ..โมกขาว..ดอกแก้ว..ดอกพุดสีขาว(ในหมู่สีม่วง)
 • ศน.อ้วนเก็บภาพเช้านี้เองค่ะ..ถ่ายภาพไม่เก่งค่ะ..จึงไม่ชัด

นางสุมาลา ดำเนตร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ต้องการอยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านภาษาไทยค่ะเพราะดิฉันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทและมีความสนใจในเรื่องทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยากเรียนถามท่านค่ะ

นางสุมาลา ดำเนตร
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ต้องการอยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาทางด้านภาษาไทยค่ะเพราะดิฉันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทและมีความสนใจในเรื่องทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยากเรียนถามท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..อาจารย์สุมาลา  คำเนตร

 • โอ๋ยยยย..ต้องขอโทษร้อยครั้งพันครั้งค่ะ..ไม่ได้เข้ามาห้องนี้นานๆๆๆมากค่ะ
 • อาจารยฺสุมาลาน้อยใจหายไปแล้วกระมังค่ะเนี่ยะ...
 • เข้ามาคุยได้นะคะ...
 • ยินดีต้อนรับค่ะ
นายวีระยุทธ ปัญใจแก้ว
IP: xxx.206.8.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับท่านอาจารย์ผมขอเป็นนักเรียนอีกคนนะครับเพราะแอบเปิดอ่านตั้งนานครับ

หมายเลขบันทึก

179064

เขียน

27 Apr 2008 @ 20:25
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 18:59
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 34, อ่าน: คลิก