ความเห็น 628815

๑.จะสร้างแบบฝึกทักษะการคิดระดับสูงทำอย่างไรคะ ?

ธ.วั ช ชั ย
เขียนเมื่อ 

ป.ล. ครับ

เขียนให้ถูก ต้อง "คลินิก" อ่านว่า คลิ-หนิก ;)

แปร่งๆ แต่เขาว่ามาอย่างนั้น