ศน.อ้วน


ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
Username
auon10
สมาชิกเลขที่
40493
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

                                    ...... 

        ด้วยมุ่งมั่นงานนั้นหรือคือชีวิต     ด้วยมีจิตโอบเอื้อเพื่อการศึกษา  

       "คุณธรรมนิเทศ" น้อมนำมา     จึงก้าวหน้าตามรอยพ่อผู้ก่อชีวิน

       จะยึดมั่นปณิธานที่ตั้งไว้               ยิ้ม ประนม ก้ม ไหว้ ไม่ทุศีล

       ขับขานถ้อยมธุรสป็นอาจิณ         เป็นผู้ให้ชนทั่วถิ่นทุกเวลา

                                      

 

ผลงานที่สำเร็จและภาคภูมิใจ

๑. มีงานวิจัย รวม ๑๖  เรื่อง ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จำนวน ๖เรื่อง จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๓ เรื่อง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ เรื่อง  ผลงานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยภูมิปัญญาล้านนาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น "งานวิจัยดี" ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๔๕  ผลงานวิจัยเรื่อง "ผลการนิเทศเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓"ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ต่อยอดด้วยการพัฒนานวัตกรรม ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา(สวพอ.)(ASSOCIATIONOF INSTITUTITIONAL RESEARCH AND HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT) ให้นำเสนอผลการวิจัยในงาน “การประชุมทางวิชาการวิจัยสถาบัน ระดับชาติและนานาชาติ :ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร(รายละเอียดที่บันทึกนี้ค่ะ)

๒. มีผลงานการเขียนหนังสือ  เป็นหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ๑๔ เรื่อง ได้แก่ หญ้าจ๋าอย่าร้องไห้ น้ำใจมดดำ กระรอกน้อยผจญภัย จิ๊บยอดกตัญญู แจงหลงทาง หนอนน้อยผจญภัย มะขาม-มะยมชมป่า คมคาย-คงคอยกระต่ายน้อยน่ารัก จิ๋วผจญภัย ครอบครัวของแพรว แหวนพลอยที่หายไป ลุงแดงสอนหลาน ความฝันของเกลียวฟาง(หนังสือ pop-up)และ ปริศนาคำทายล้านนา "อะหยังเอ๊าะ" (อะไรเอ่ย) นอกจากนี้เป็น คู่มือครู , เทคนิคการสอน, แบบฝึกเสริมทักษะ, รูปแบบ/เทคนิคการสอนภาษาไทย, เพลง  เกม  ฯลฯ

๓. หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง มะขามมะยมชมป่า ได้รับรางวัลหนังสือส่งเสริมการอ่านดีเด่น และได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ใช้ในห้องสมุดโรงเรียนทั่วไป

๔. ผลงานสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (สื่อ CAI) เรื่อง "ข้อคิดจากข่าว"  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ระดับภาค (ภาคเหนือ) ปัจจุบันได้เผยแพร่เป็นสื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ และ ๓ อย่างแพร่หลาย

๕.เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ(ในอดีตที่ผ่านมานานแล้ว)

๖.ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต คือได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และ เข็มทองคำคุรุสดุดี จากคุรุสภา รางวัลชนะเลิศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น (ศึกษานิเทศก์) ประจำปี ๒๕๔๙ และ ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ , ๙ และ ๑๑ รายการ "ครูของแผ่นดิน"

๗. ความภาคภูมิใจล่าสุด คือ การใช้ "คุณธรรมนิเทศ ๕" ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best of the Best Practice) ระดับชาติ สาขานิเทศการศึกษา ปี ๒๕๕๐ ตามโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ ของ กระทรวงศึกษาธิการ  ได้นำเสนอผลงานที่ ศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี งาน มหัศจรรย์เด็กไทย วันที่ ๑-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (คุณธรรมนิเทศ ๕ ประกอบด้วย ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน และ การให้) และได้รับรางวัลชนะเลิศ ฺำBest Practice ระดับชาติ ด้านนิเทศการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ โดย สพฐ.   ได้รับรางวัล Obec Awards ศึกษานิเทศก์ ด้านวิชาการ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติ  เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

รู้จักกันเพิ่มเติมนะคะที่เว็บไซต์ 

http://koonnatamnitet.blogspot.com/

http://sitawan112.blogspot.com/

http://otpc-cm1.blogspot.com/

http://read-cm1.blogspot.com/

http://www.facebook.com/pages/otpc-cm1

https://www.facebook.com/groups/OTPC.ChiangmaiArea1/

https://www.facebook.com/groups/108854672543053/

                                                                        

แนะนำบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนสำหรับคุณครูและเพื่อนๆที่สนใจค่ะ

(เพื่อให้ค้นพบข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น)

๑. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/279630  ก ไก่น้อมไหว้ ฉบับครูกานท์  (การแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

๒. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/322532 บทดอกสร้อย ก ข ที่แสนไพเราะและทรงคุณค่า (๑) (สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย)

๓. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/317336 บทดอกสร้อย ก ข ที่แสนไพเราะและทรงคุณค่า (๒) (สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย)

๔. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/284621 บันทึกรักของคน "ค่ายเติมฝันปันรัก)  (การจัดค่ายสำหรับเด็ก เรื่องการอ่าน-การเขียน)

๕. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/268218 จำเขาได้ไหม เด็กชายใหม่ รักหมู่ (สื่อแบบเรียนภาษาไทย สื่อฝึกอ่านฝึกคิดวิเคราะห์)

๖. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257595 ออมคำในคลังใจ (โครงการสี่เดือนอ่านออกเขียนได้ของครูกานท์)

๗. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/257510 คลังคำภาษาไทย (สื่อการสอนภาษาไทย) 

๘. http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/220284  อะหยังเอ๊าะ (สื่อส่งเสริมการอ่าน ภูมิปัญญาล้านนา ประเภทปริศนาคำทาย)  

๙.http://www.gotoknow.org/blog/pasathaiauon/182222 สูตรไม่ลับ รหัสรัก (คุณธรรมนิเทศ ๕ : ของ ศน.อ้วนค่ะ)      

๑๐. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/338071 แบบฝึกซ่อมเสริมทักษะอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.๑-๓ (สื่อการเรียน)

๑๑. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/292053 หนังสือทำมือ ตอน ๑ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)                        

 ๑๒. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/299113 หนังสือทำมือ ตอน ๒ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)

๑๓. http://www.gotoknow.org/blog/auon11/300008 หนังสือทำมือ ตอน ๓ (ขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนการสอน, สื่อส่งเสริมการอ่านอย่างง่าย)

 

 

 

                                                                   

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท