ณัฐิกานต์ บุญวัฒนพงศ์


Username
natwatana502
สมาชิกเลขที่
47310
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
ภูมิลำเนา : กาฬสินธุ์ (ภูไทแพรวา) การศึกษา : ป.ต้น รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ ม.ต้น ร.ร.สมเด็จพิทยาคม ม.ปลาย ร.ร.สารคามพิทยาคม (ภาษา-คณิต) ป.ตรี วค.มหาสารคาม ไทย/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ป.โท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ป.โท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึึกษา (คม.) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ศึกษา : ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Philosophy of Educational Administration) การบริหารการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประวัติการทำงาน: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2528 (มัธยม) - 2529
              : กาฬสินธุ์
ภาคตะวันออก 2530-2534
          : ช่วยราชการ จ.ตราด รร.ชุมชนแหลมงอม ร.ร.บ้านอ่าวตามคู่
รร.ชุมชนแหลมงอม รร.บ้านแหลมอวน 
          : 2535-2539 รร.บ้านดอนสูง(วิชาการมัธยม งานทะเบียนและวัดผล งานแนะแนว หน้าหมวดภาษาอังกฤษ)
          : 2540-2541 ช่วยราชการ รร.เมืองปราจีนบุรี (วิชาการมัธยม งานทะเบียนและวัดผล งานแนะแนว หน้าหมวดภาษาอังกฤษ)
          : 2542-2544 รร.เมืองปราจีนบุรี (วิชาการ งานทะเบียนและวัดผล งานแนะแนว หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ) 
          ผลงาน : ครูแนะแนวดีเด่น วิทยากรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิทยากรแกนนำอบรมครูวิชาการ วิทยากรแกนนำครูภาษาอังกฤษ สารวัตรนักเรียน ตัวแทนครูสมาพันธ์ครูภาคตะวันออก ฯลฯ               

ภาคกลาง
           : 2545 ช่วยราชการ ร.ร.มหาวีรานุวัตร
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูภาษาอังกฤษ รับผิดชอบโครงการสุขภาพจิตดีกรณีศึกษา (ศูนย์สุขภาพจิต13)
หัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษ 

           : 2546 ลงตำแหน่ง- 2553
ปฏิบัติงาน : หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูภาษาไทย ฯลฯ
      งานพิเศษ : อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรการวิจัย สถาบันทางไกล สำนักการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับ สำนักเลขาธิการคุรุสภา
สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             

            : 2553 เปลี่ยนตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน : รองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี