ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

รองศาสตราจารย์
Usernamepibool_kurupatana
สมาชิกเลขที่47667
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 การศึกษา

   ศษ.บ.(คณิต-ฟิสิกส์)…มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ค.ม. ค.ด.(Ph.D.)(การวัดและประเมินผล).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน 

   ครู โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  (2519-2527)
   ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา…(2527-2539)
   อาจารย์สถาบันราชภัฏพระนคร  (2539-2541)  
ตำแหน่งปัจจุบัน

   -รองศาสตราจารย์   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ

   -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 (2549-2551,2551-2553)

   -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 2    (2551-2553) 

  -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ความเชี่ยวชาญ

   -ด้าน  สถิติ วิจัย การวัด และการประเมิน  
รางวัลที่เคยได้รับ
    -ประกาศเกียรติคุณ “วิทยากรดีเด่น”  จากม.มหิดล ปี  2537
    -ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น ม.ขอนแก่น ปี 2550 
รายละเอียดประวัติและผลงานทางวิชาการ 
แนะนำประวัติย่อโดย Power Point
แนะนำรายละเอียดประวัติและผลงานทางวิชาการ