ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: pibool_kurupatana
  • รองศาสตราจารย์
  • สมาชิกเลขที่ 47667
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

 การศึกษา

   ศษ.บ.(คณิต-ฟิสิกส์)…มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   ค.ม. ค.ด.(Ph.D.)(การวัดและประเมินผล).จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน 

   ครู โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  (2519-2527)
   ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา…(2527-2539)
   อาจารย์สถาบันราชภัฏพระนคร  (2539-2541)  
ตำแหน่งปัจจุบัน

   -รองศาสตราจารย์   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มสธ

   -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 (2549-2551,2551-2553)

   -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กทม. เขต 2    (2551-2553) 

  -ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ความเชี่ยวชาญ

   -ด้าน  สถิติ วิจัย การวัด และการประเมิน  
รางวัลที่เคยได้รับ
    -ประกาศเกียรติคุณ “วิทยากรดีเด่น”  จากม.มหิดล ปี  2537
    -ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น ม.ขอนแก่น ปี 2550 
รายละเอียดประวัติและผลงานทางวิชาการ 
แนะนำประวัติย่อโดย Power Point
แนะนำรายละเอียดประวัติและผลงานทางวิชาการ