บัวปริ่มน้ำ


เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย ชำนาญการ
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username
raru2508
สมาชิกเลขที่
39599
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประสาน  สนับสนุน  และส่งเสริมและพัฒนา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย ได้แก่

 • การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย อาทิ นักวิจัยใหม่ นักวิจัยสถาบัน นักวิจัยรุ่นกลาง  เมธีวิจัย
 • พัฒนาให้เกิดกลุ่มวิจัย อาทิ กลุ่มวิจัย การพัฒนาศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 • พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor) นักวิจัยใหม่ วิจัยสถาบัน
 • จัดเวทีการประชุมต่างๆ เช่น ประชุมพัฒนาเค้าโครงการวิจัย ประชุมวิชาการ การประชุมความร่วมมือภาคีวิจัย ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 • ประสานและสนับสนุนงานเครือข่ายบริหารการวิจัย
 • ติดตาม รวบรวม ประเมิน และสรุปผลงานวิจัย
 • ประสานและสนับสนุนการจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน (เฉพาะกรณี) เน้นงานที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย
 • การจัดการความรู้ (Knowledge management)
 • การพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย (Routine to Research)
 • ฯลฯ

Bbb

ภารกิจหลัก ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านการวิจัย อาทิ จัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ติดตาม ประเมิน สรุปผล 

Vj01

Metting

2v

 ภารกิจด้านการประสาน สนับสนุน จัดเวทีการประชุม การระดมความคิดเห็น การจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย

 

P9

Pp18

 

 

 

ภารกิจด้านการศึกษาดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ ด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่ผู้บริหารและบุคลากรด้านการวิจัย

R1

R3

R14

P10

ภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ในการเพิ่มพูน ความรู้ ประสบการณ์

P11

Ddd

Rr

 ภารกิจด้านการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมขององค์กร

 • ประเพณีรดน้ำ ขอพร ผู้บังคับบัญชา
 • การร่วมกิจกรรมแห่ขบวน เข้าร่วมพิธีรดน้ำ

 R4

R5

R6

ภารกิจด้านศาสนา พึ่งพาธรรมะ เตือนสติ สอนใจ ใฝ่ธรรมะ เพื่อถือปฏิบัติธรรมะ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

R7

งานสังสรรค์ รวมพลังพัฒนางาน

Pp1p

Pp6p

Pp0p

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท