ผู้ที่ได้รับรางวัล "ฅ KM มมส." ประจำเดือนมกราคม 2550 คือ   

เจ้าของบล็อก

P

แผ่นดิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อีเมลติดต่อ

ชื่อ นายพนัส ปรีวาสนา

สังกัด กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>

รางวัล  คือ  เสื้อแจ็กเก็ต ทีม MSU-KM  1  ตัว

คณะกรรมการพิจารณา

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย  ศรีอำไพ           ที่ปรึกษา
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  วราอัศวปติ        ประธานกรรมการ
 3. นายวิชิต  ชาวะหา                                                 กรรมการ
 4. นายไกรษร  อุทัยแสง                                             กรรมการ
 5. นางสุชานาถ  บุญเที่ยง                                         กรรมการ
 6. นายกัมปนาท  อาชา                                              กรรมการและเลขานุการ

 เกณฑ์การตัดสินรางวัล    KM มมส”  มีดังนี้

 1. มีการบันทึกอย่างน้อย  10  บันทึก/เดือน  ใน  Blog  (www.Gotoknow.org)
 2. มีการติดป้ายใน  Blog  อย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
 3. มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจาก  การปฏิบัติจริง  ในเรื่องนั้น ๆ
 4. มีการบันทึก  การนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม
 5. ชื่อเรื่อง  น่าสนใจ  และสอดคล้องกับเนื้อหา
 6. ความสวยงามของบล็อก
 7. มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

แก้ไขครั้งสุดท้าย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 8.33 น. (กัมปนาท)