ผมได้อ่านบันทึกของ ครูนงเมืองคอน เรื่อง "เมื่อผู้ว่าฯ ทำหน้าที่คุณอำนวย" (ลิ้งค์อ่าน) แล้วรู้สึกว่าอยากจะเล่า เรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับท่านผู้ว่าฯ วิชม ทองสงค์ 

           ผมจำได้ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมสัมมนาทางวิชากรต่าง ๆ ที่มีท่านไปเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ตั้งแต่สมัยที่ท่าน เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าฯ มักจะสอดแทรกวิธีการคิด และวิธีการทำงาน  ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทุกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องของการบริการประชาชนของบรรดาข้าราชการ ทุกครั้งที่ท่านพูดผมจะเห็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติงานพัฒนางาน พูดง่ายๆ คือท่านพูดเสร็จแล้วถ้าใส่ใจก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลย

           คนหน้างานอย่างผมได้มีโอกาสใกล้ชิดท่านครั้งแรกตอนที่ นำนิทรรศการปุ๋ยหมักไปแสดงที่หน้าศาลากลางจังหวัดตอนที่ ทำโครงการคาราวานแก้จน ท่านได้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ปุ๋ยหมัก และซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ในการที่ กศน. ที่ช่วยส่งเสริมชาวบ้าน ทำปุ๋ยหมัก  ซึ่งทางเราก็ตอบรายละเอียดให้กับท่าน และสาธิตวิธี การทำให้ท่านดูด้วย  ก็ส่งผลให้มีการได้รับงบประมาณ เพื่อ ทำโครงการเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัดนครศรีฯ โดย กศน. จัดกระบวน การฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักทุกตำบล  เพื่อให้ชาวบ้านลดต้นทุนการ ผลิต ภาคการเกษตร  ผมจำได้ว่าตลอดเวลาที่ท่านผู้ว่าฯยืนคุย ซักถามพวกเราและชาวบ้านที่ไปสาธิตการทำปุ๋ยหมักวันนั้นอย่าง เป็นกันเองมากๆ เหมือนกับเป็นคนสามัญคนหนึ่ง ไม่ถือตัว ไม่ถือยศศักดิ์

           อีกงานหนึ่งตอนที่ทำโครงการจัดการความรู้เรื่องสถาบันการเงิน ของ 3 ตำบลนำร่อง  ตอนที่ขึ้นไปรายงานความคืบหน้า  ของโครงการ โดยผู้ที่ทำหน้าที่คุณอำนวย พวกเราได้เข้าไปพบท่านที่ห้อง ท่านพูด เป็นกันเองกับพวกเราทุกคน  ท่านใช้ภาษาถิ่นพูดกับพวกเราเสียอีก... ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้สมกับ ที่ท่านไว้วางใจให้พวกเราได้ทำโครงการน้ี  ในครั้งน้ีพวกเราบอกท่านว่า นอกจากลงไปจัดกระบวนการให้ชาวบ้านแล้ว กลับมาพวกเราได้มา จัดการเรียนรู้วงคุณอำนวยด้วยทุกครั้งหลังจากการลงพื้นที่เพื่อมา สรุปความรู้และสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติงานในพื้นที่  ท่านกลับถามว่า  มีวงเรียนรู้น้อีกวันใหน  ผมจะเข้าร่วมเรียนรู้ด้วย 

           ผมจำได้ว่า ทีห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นที่นัดพบวงเรียนรู้คุณอำนวยของ  3  ตำบลนำร่อง  จะมีท่านผู้ว่าฯ วิชม ทองสงค์  เข้าร่วมเป็นผู้เรียนด้วยทุกครั้ง ที่ท่านไม่มีราชการสำคัญ  ผมสังเกตว่า ท่านเป็นผู้เรียนที่ดี  ไม่ถือยศถือศักดิ์  ผู้ติดตาม ท่านให้อยู่ข้างนอก  ท่านมาร่วม แลกเปลี่ยนกับพวกเราทั้งเสนอความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งยอมรับและเสนอแนวทาง ให้กับพวกเรา  

           ที่ผมได้เล่ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่จะมายกยอท่าน... แต่เมื่ออ่านบันทึกของ ครูนงเมืองคอน และข้อคิดเห็นของท่านต่างๆ ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน  ในฐานะคนนครศรีฯ ที่เคยทำงานร่วมกันจึงอยาก จะเขียนบันทึกน้ีเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อจากบันทึกของครูนงฯ  ในความคิดของผมคิดว่า "ท่านผู้ว่าท่านทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจ  ทุ่มเท  ไว้วางใจ  คนทำงาน  ท่านเป็นคุณเอื้อที่ทำหน้าที่คุณเอื้อ ได้อย่างสมบูรณ์  นอกจากจะเป็นคุณเอื้อตามบทบาทตำแหน่งแล้ว  ท่านยัง "ถอดหมวก" มาเป็นผู้เรียนร่วมเรียนรู้ในวงคุณอำนวย  และ ทุกครั้งท่านก็จะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ  โดยการจดบันทึกลงในสมุด ของท่านนำ กลับไปทำการบ้านเพื่อพัฒนางานในส่วนของท่าน และส่ง  มาให้พวกเราเพื่อพัฒนาการทำงานต่อไปเหมือนกับท่านทำหน้าที่เป็น คุณกิจด้วย   เรียกได้ว่า  ท่านผู้ว่าฯ เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวละคร ของการจัดการความรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์  จากจิตวิญญาณ  จากการ ปฏิบัติจริง  ท่านใช้วิธีการเอื้อแทนอำนาจ  พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกเวที

           ผมคิดว่าที่ท่านทำได้อย่างน้ี เพราะท่านได้ถอดหมวกของท่าน ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  มาสวมหมวก  คุณเอื้อ  หมวกคุณ อำนวย  และหมวกคุณกิจ....   แล้วพวกเราที่นับได้ว่าเป็นลูกน้อง คิดว่าน่าจะเอาท่านเป็นตัวอย่าง...หรือ จะดื้อถือว่ามีหมวกอำนาจ ใบใหญ่  ไม่ใส่ใจหมวกใบของคุณเอื้อ  คุณอำนวย  และคุณกิจ.... หากคุณคิดอย่างน้ี ..... หลุมดำๆๆ