GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สภาพปัญหา

ปัญหา

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของคนต่างด้าว                

              ประเด็นปัญหา : กรณีเอกชน หรือ นิติบุคคล ต่างด้าวได้รับความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ /ละเว้นกระทำของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสามารถนำคดีขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้หรือไม่    

             สมมุติฐาน   :               อาจกล่าวได้ว่าสิทธิในการฟ้องคดีดังกล่าวเป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นหลักจารีตประเพณีอันเป็นบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยไม่ว่าคนชาติหรือคนต่างด้าวย่อมได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายของรัฐชาตินั้น ดังนั้นไม่ว่าคนชาติหรือคนต่างด้าวย่อมมีสิทธิเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้เช่นเดียวกันกับคนชาติ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทางปกครองของรัฐที่ได้บัญญัติไว้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 79830
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น(0)