นาง ศิริวรรณ หวังดี

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมส่งเสริมการเกษตร
Usernamemajusut
สมาชิกเลขที่3522
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ระดับการศึกษา

- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. 2535)

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2540)

ประสบการณ์การทำงาน

1. พ.ศ. 2537 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคใต้ จังหวัดสงขลา

2. พ.ศ. 2537 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน3 กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร

3. พ.ศ. 2539 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 3 กองฝึกอบรม กรมส่งเสริมการเกษตร

4. พ.ศ. 2545 ตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

5. พ.ศ. 2552 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

6. พ.ศ. 2552 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

7. พ.ศ. 2555 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร