ปวีณา ธิติวรนันท์


ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
Username
suphanburi2
สมาชิกเลขที่
6733
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ
. น.ส.ปวีณา  ธิติวรนันท์   คนใกล้ชิดเรียก...กุ้ง

ถิ่นกำเนิด.....อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

การศึกษา          
     
- มัธยมศึกษา....โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
     
- ปริญญาตรี....ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
     
 - ปริญญาโท....ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
- ปัจจุบันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไปพร้อม ๆ กับการทำงานและการใช้ชีวิตชอบอ่านหนังสือ...ชอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...รักเด็กแต่ไม่ชอบเลี้ยงเด็ก...

ประสบการณ์การทำงาน
           
           
ปี พ.ศ.2531        พนักงานบริษัทเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานลูกค้า
            ปี พ.ศ.
2533        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
            
           
ปี พ.ศ.
2535       ทำงานอิสระ รับจ้างไปทั่วพร้อม ๆ กับการเป็นนักศึกษาปริญญาโท 
            ปี พ.ศ.
2536        สอนพิเศษตามบ้านเป็นล่ำเป็นสัน และเริ่มค้นพบว่าตัวเองรักการ
ประกอบอาชีพเป็นครู           
           
ปี พ.ศ.
2537        สอบบรรจุครูได้ในวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา และเริ่มต้นการเป็นครูอย่างเต็มตัวที่โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี           
           
ปี พ.ศ.
2539        อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี           
           
ปี พ.ศ.
2544        ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี           
           
ปี พ.ศ.
2546        ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสองพี่น้อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี           
            ปัจจุบัน               ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
2

สถานที่ทำงาน.....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

หน้าที่ความรับผิดชอบ       
       
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
       
- งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        - งานส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียน
        - งานส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายครู

       
- งานส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา  
                                                
ฯลฯ

อีเมล์ :[email protected]  [email protected] , [email protected]


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท