อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนจะจัดการความรู้..แล้วค่ะ

ไอเดียมีแต่ถ้าไม่ไข ไม่ขาย ใครจะมาลปรร.หละน๊อ

          งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2549 ได้รับการตอบรับและสนใจจากนิสิตที่มีจิตอาสา  กับเพื่อนผู้พิการ  มากจนเกินจำนวนที่จะรับ  จึงได้มีการจัด รุ่นที่ 2 และ 3 ตามมาในเดือนสิงหาคม 2549  บัดนี้ครบรอบ 1 ปีแล้วจากจุดเริ่มต้นของอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          สิงหาคม 2549 มีการรวมตัวของอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน จัดตั้งเป็นชมรมเพื่อนแก้ว  สังกัดองค์การนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเพื่อนนิสิตพิการ  ส่งเสริมความเข้าใจในประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างคนทั่วๆไปกับคนพิการ ตลอดจนขยายผลจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 ณ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เมื่อ 19 กันยายน 2549  (วันประวัติศาสตร์วันหนึ่ง)

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ต่อทะเบียนชมรมตามระเบียบขององค์การนิสิต  จึงได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชมรมชุดใหม่เพื่อความเหมาะสม  และเวทีนี้ผู้บันทึกในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนแก้ว จึงได้นำไอเดียไปขายและทำตุ๊กตาไปเสนอ  โครงการอาสาสมัครกับการจัดการความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ได้ปิ๊งแว๊บ..จากที่เด็กๆบอกไว้ว่าอยากไปค่ายฯเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  และผู้บันทึกอยากให้อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน  ได้มีเวที ลปรร การทำงานช่วยเหลือเพื่อนพิการ  อยากให้เด็กๆรู้จักกับ KM  อยากให้เด็กๆดำรงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ

         ผู้บันทึกได้ไอเดียและพลังมาจากพ่อเช่นกันค่ะ  พ่อครูบาสุทธินันท์ แห่งมหาชีวาลัยอีสาน  จึงขายได้หมดเกลิ้ยงเลยค่ะ  เด็กๆกระตือรือร้น  ผู้ใหญ่หลายๆท่านเมตตาเอ็นดู  ตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนทางเอกสารการเสนอขออนุมัติงบประมาณค่ะ  ซึ่งพรุ่งนี้ก่อนเดินทางไป UKM จะดำเนินการทิ้งไว้ก่อนค่ะ

         กำหนดการ ฉบับร่าง อันนี้เป็นตุ๊กตานะคะ พ่อครูบาและกัลยาณมิตรทุกท่าน ไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือยัง  เป็นเช่นไร ปรับแก้ได้ทุกขั้นตอนค่ะ   เชิญลปรร.นะคะ แต่จริงๆกำหนดการของโครงการ  หนิงว่าจะยกให้พ่อครูบาและมหาชีวาลัยอีสานเลยอ่ะค่ะ  แต่มีคนแถวนี้ติงมาว่า  ให้ทำตุ๊กตาไว้ก่อนสิ  ไม่งั้นจะโบ๋ๆ 

  
กำหนดการ
โครงการอาสาสมัครกับการจัดการความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 ณ.  มหาชีวาลัยอีสาน  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
17- 19 มีนาคม  2550


วันเสาร์ที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
8.00 – 9.30 น.  เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาชีวาลัยอีสาน
9.30 - 10.00 น.  เข้าที่พัก และลงทะเบียน

10.00- 10.30 น.  พิธีเปิด  โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1
                            กล่าวรายงาน โดย   อาจารย์สุวิช  ถิระโคตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส.
10.30 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง  KM กับมหาชีวาลัยอีสาน
                            โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.  เสวนาประเด็นพิเศษ เรื่อง  KMธรรมชาติ:ภูมิปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                              โดย  รศ.ดร.แสวง  รวยสูงเนิน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                       รศ.ดร.อรรณพ   วราอัศวปติ  รองประธานอนุกรรมการการจัดความรู้ มมส.
                                      ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1
                                     ผู้ดำเนินรายการ  อาจารย์อุทัย  อันพิมพ์  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.30– 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
14.45– 16.00 น.  G2K เวทีลปรร.เสมือนจริง
                                    โดย  อาจารย์ขจิต  ฝอยทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.00 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 -21.00 น.  รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
                             โดย  อาจารย์ขจิต  ฝอยทอง  และกัลยาณมิตรBlogger G2K

วันอาทิตย์ที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
6.00  -  7.30 น.  เรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน
7.30 -  8.30  น.  รับประทานอาหารเช้า
8.30 -  9.00  น.  ลงทะเบียนและเกริ่นนำกระบวนการ
                           โดย  ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  และกัลยาณมิตรBlogger G2K
9.00 – 12.00 น.  กิจกรรมเล่าเรื่อง (Storytelling)  ในหัวข้อ “ พัฒนาศักยภาพนิสิตพิการ ”
                            แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน 
                           โดย    กัลยาณมิตรBlogger G2K
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น.  กิจกรรมสร้างเสริม”กระบวนการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม”
                          โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  และกัลยาณมิตรBlogger G2K
14.30– 14.45  น.  รับประทานอาหารว่าง
14.45– 16.00 น.  กิจกรรมสร้างเสริม (ต่อ)
16.00 – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00 น.  เวที ลปรร. และ AAR  ประจำวัน
   โดย กัลยาณมิตรBlogger G2K

วันจันทร์ที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
6.00  -  7.30 น.  เรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน
7.30 -  8.30  น.  รับประทานอาหารเช้า
8.30 -  9.00  น.  ลงทะเบียน
9.00 – 10.00 น.  เวที ลปรร: การฝึก O&M กับการพัฒนาศักยภาพคนตาบอด
                           โดย  อาจารย์สันติศักดิ์  มะเริงสิทธิ์ 
ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม
10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารว่าง
10.15– 12.00 น.  นำเสนอ “แก่นความรู้ (Core competence) : อาสาสมัครกับการจัดการความรู้
  (กลุ่มละ 10 นาที)  และรวมกลุ่ม AAR ตลอดโครงการ
12.00 – 12.30 น.   พิธีปิด  โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ 
12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-  14.00 น.  เก็บสัมภาระและธุระส่วนตัว
14.00-  16.00 น.  เดินทางจากมหาชีวาลัยอีสาน ถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเหตุ
กำหนดการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน [email protected]ความเห็น (61)

เขียนเมื่อ 
ชื่นชมมากเลยค่ะพี่หนิง ตอนนี้ไม่รู้ดร.จันทวรรณเล่นอะไรอีก หนูงงไปหมดเลยพี่ ไม่รู้จะกดตรงไหน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ เมื่อกี้หมกอยู่บล็อกคุณพ่อครูบาจะใส่รูปเพิ่มให้ เน็ตหลุดไปพักนึงเลย...ราตรีสวัสดิ์นะคะ ชมรมคนนอนดึก พรุ่งนี้หนูต้องไปสอนสุโขทัยด้วย...
ขอบคุณค่ะ อ.ลูกหว้า  พี่หนิงก็ลืมเอารูปมาจากที่DSS อ่ะค่ะ  เลยไม่ได้แสดงรูปการลปรร.กันวันนี้เลยค่ะ
เขียนเมื่อ 
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่ค่ะพี่หนิง ไปจริงๆแล้วค่ะ
ที่เลือกไป 17- 19 มีนาคม 2550 เนื่องจากว่า  กิจกรรมลักษณะค่ายฯ ต้องรอให้เด็กๆสอบเสร็จก่อนค่ะและช่วงเวลาดังกล่าว 16-18 มีนาคมนี้  ได้รับทราบจากพ่อครูบา ว่าจะมีม.วลัยอลงกรณ์มาจัดกิจกรรมที่ มหาชีวาลัยอีสานอยู่ก่อนแล้ว   พี่หนิงว่าเป็นโอกาสดีที่เด็กๆจะได้ ลปรร กับเพื่อนๆต่างมหาวิทยาลัยในสถานที่เดียวกัน ด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ดูแล้วครับพี่
 • ดีใจมากที่ได้ไปช่วยงานพี่หนิง
 • ไม่ทราบว่า ม. วลัยอลงกรณ์ เขามีกิจกรรมอะไรบ้าง
 • กลัวงานชนกัน ถ้าได้แลกเปลี่ยนต่างมหาวิทยาลัยก็ดีครับผม
 • ขอบคุณพี่หนิงมากครับ
 • ขอบคุณค่ะ ว่าแต่ว่า พี่หนิง(และเด็กๆ)จะมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ขจิตขา  อิอิ  แอบหวังนะคะเนี่ย
 • พี่หนิงทำตุ๊กตาไว้เพื่อเสนอโครงการไม่ให้ส่วนกำหนดการโบ๋ๆอ่ะค่ะ  เพราะบางทีเรื่องเอกสารนี่พี่ก็....แต่ในสถานการณ์จริงพี่ว่า  อยู่ในมือพวกเราแล้วหละค่ะว่า สถานการณ์นั้นๆจะเป็นอย่างไร  อย่างที่เรา M2M กันไว้หละค่ะ

ขอบคุณครับ

แน่นอนหรือยังครับ จะได้ล็อคตาราง

เขียนเมื่อ 
 • โอ้โห ผมจะได้ไปร่วมเสวนากับ ท่านครูบา และ ดร. แสวง จริง ๆ หรือเนี่ย ?
 • เปิด blog มาวันนี้เป็น งง เหมือนกัน ดร. จันทวรรณ เปลี่ยน Look ใหม่อีกแล้ว !!!
เขียนเมื่อ 

คุณหนิงครับ..โครงการดีมากเลยครับ  กิจกรรมน่าสนใจ..หากไม่ติดงานอะไรขออนุญาตไปเรียนรู้ด้วยนะครับ..

เขียนเมื่อ 
น่าสนใจมากครับ อยากติดรถไปด้วยจัง
เขียนเมื่อ 
โปรแกรมดีมากค่ะ นักศึกษาพิการกี่คนค่ะ และมีนักศึกษาทั้งหมดเข้าร่วมกี่คนค่ะ .....อยากไปด้วยจัง
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
 • ผมกำลังเจรจางบให้นะครับเจ้...
 • แต่คงไม่เกินกำลังมาเฟียอย่างผมจะจัดการให้
 • แต่มีข้อแม้ว่า...ผมต้องไปด้วย...โอเคมั๊ย
เขียนเมื่อ 
ท่าทางงานนี้จะรวมพลังพันธมิตร g2k เพียบเลยนะคะ คุณพ่อนี่ช่างมีพลังเหลือเฟือจริงๆ สามารถกระตุ้นให้พวกเรามีไฟกันได้ขนาดนี้ ว่าแล้วหว้าจะกระตุ้นตัวเองตามไปติดๆ

โอ๊ย...ดีใจที่มีวันนี้....สุขใจจังเลยค่ะ  กัลยาณมิตรG2K ขา
ดร. แสวง รวยสูงเนิน  ขา lock คอ เอ๊ย...ลงสมุดนัดเลยค่ะ  เพราะคุณแผ่นดิน รับปากใช้กำลังภายในของมาเฟีย แล้วค่ะ  อิอิ ^__*

อาจารย์ Panda  ขา...ผู้ใหญ่ฝ่ายหนิงไม่ไป  แล้วพ่อครูบาจะสู่ขอกับใครหละคะ  เอ๊ย....ไม่ใช่ๆ ( กราบขอโทษค่ะ )

คุณภูคา ค่ะ เป็นเกียรติมากเลยค่ะ  หนิงต้องขอลปรร  กับคุณ ภูคา ด้วยนะคะ  เพราะคุณภูคา ทำค่ายพัฒนาองค์กรระดับมืออาชีพแล้ว

นายบอน!-กาฬสินธุ์  จ๋า  รับผิดชอบMindพี่หนิงด้วยนะคะ เอ๊ย.. Mind Mapper อ่ะค่ะ /ช่วงนี้พี่หนิงยิ่งเสียใจอยู่ ไม่ได้เป็นผู้หญิงของบอนแร๊ะ (หลุดTag)

อาจารย์paew  ขา  ตอนนี้ที่ตกปากรับคำก็ มีเด็กตา 5 (จาก 10) คนค่ะ เด็กร่างกายอีก 4  (จาก11)คนค่ะ   ส่วนเด็กอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนและเด็กคณะกรรมการชมรมเพื่อนแก้ว  อีกประมาณ 30คนค่ะ  อาจารย์ paew  ขาเรียนเชิญนะคะ  ค่ายนี้เด็กๆตาบอดจะสาธิตการใช้อินเตอร์เน็ตให้ดูนะคะ เด็กหนิงนี่ ขาMทั้งนั้นเลยค่ะ ทั้ง msn และ M2M

มาเฟีย แผ่นดิน ไม่ไปได้ไงหละคะ  เด็กๆrequest เลยหละค่ะ  ยังไงอย่าเยี่ยมค่ายอื่นๆจนลืมค่ายนี้นะท่าน

อ.ลูกหว้า  ขา  ไม่มาด้วยกันหรอคะ  มานะ มานะ  งานนี้ยังไม่มีนางเอกเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่หนิงขา...

 • เสาร์-อาทิตย์หนูติดสอนค่ะพี่  เทอมนี้สอนคำนวณโดดยากซะด้วยสิ      ขอส่งใจไปก่อนนะคะ

ว่าจะไม่ตอบแล้วหละ คนนี้นาย ขจิต ฝอยทอง  อิอิ เพราะใน UKM9 เราคุยกันมากเนอะ โต๊ะไหนมี เมตตา  อาจารย์ขจิต และ พี่หนิง  โต๊ะข้างๆจะส่งพลังทางสายตามาเลย 555

ว่าแล้วก็นึกได้ ว่าเรามีรางวัลจากกัลยาณมิตรแดนไกลฝากมาถึงใครคนหนึ่ง แถวๆนี้  อิอิ ใครจะรู้ตัวไหมน๊า...รีบๆมาติดต่อรับนะ  ไม่งั้นจะยึด 555

ว้า...แย่จัง คิวทอง อ.ลูกหว้า ไม่มีแล้ว  แบบนี้ต้องรีบรับสมัครนางเอกแล้วนะคะเนี่ย..
เขียนเมื่อ 
ด้วยความยินดี ครับ แต่ ยังไม่ขอรับคำว่า "มืออาชีพนะครับ" ผมถือว่าเรียนรู้ร่วมกันเน๊าะ..แต่ตอนนี้ยังไม่กล้า ยืนยันแน่นอนก็เนื่องจากว่าเกรงว่าช่วงนั้นจะอยู่ที่กัมพูชาครับ..ตอนนี้กำลังเช็ควันที่แน่นอนอยู่หากลงตัวแล้วจะรีบแจ้งและรีบไป ลปรร.ด้วยทันทีครับผม ..หากเป็นกรณีพิเศษ จะ ลปรร.ในblog หรือ E-mail :[email protected] ก็ได้นะครับ..

เย้เย้ ขอบพระคุณค่ะ

เรียน คุณหนิง

        ดิฉันพลาดอ่านบันทึกดี ๆ นี้ไปได้งัยคะเนี่ย

 เดินทางกลับถึงที่พักแล้วเหรอค่ะ

เสียดายจัง นี่ถ้าว่าง จะบินลัดฟ้าตามไปช่วยด้วยคนแล้วนะคะเนี่ย

 ยังไงก็ ส่งใจไปเกินร้อย ก่อนนะคะ

      เป็นกำลังใจให้ค่ะ

 • หรอค่ะ  ที่จริงก็ว่าจะเชิญคุณแป๊ดมาเป็นนางเอกเหมือนกันนะคะ  แต่เกรงใจคุณsamee 
 • กับจะบอกว่า ดีใจด้วยนะคะที่ได้ใช้โปรโมชั่นค่าโทรฟรี sameeจ่าย ^__*
 • จะรอพบครอบครัวสุขสันต์ของคุณแป๊ดที่มหาชีวาลัยอีสานนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • ปกติ เจ้ไปไหนมาไหน  มักจะเอาของฝากมาให้เสมอ คราวก่อนก็มีหนังสือมาฝาก..
 • คราวนี้จะได้อะไรนะ..(ไม่เอาเรื่องเล่า, ไม่เอารอยยิ้ม)...

เอ้ารู้ตัวซะแล้ว  อิอิ มีหลายอย่างค่ะ เป็นรางวัลทดแทนคนที่อดไปเพราะนอกเหนือจากงานราชการแล้ว  ยังต้องรับบท คุณพ่อคนดีที่หนึ่งเล้ยยยย ^__*

 • เอกสารการประชุม  ที่มีของที่คุณแผ่นดินบอกว่าอยากเป็นเจ้าของด้วย อิอิ  แอบจิ๊กมานะเนี่ย...
 • จากอาจารย์paew 
 • จากคุณเมตตา
 • และอะไรอีกน๊า...
เขียนเมื่อ 
ทราบว่าน้องหนิงไม่สบาย เป็นหวัดหรือเปล่า ปล่อยเชื้อไปติดพี่แล้ว เนี่ยะ พี่กินยาทุกวันเลย.. เอ้า หายเร็วๆ..เห็นใครต่อใครถามหากัน..หรือว่าซุ่มเตรียมงานอยู่  คนคุณภาพต้องเตรียมงานคุณภาพ..เอากะลังใจไป..
เขียนเมื่อ 
 • มาดูว่าหายป่วยหรือยัง
 • ดูแลสุขภาพบ้างนะครับ

สวัสดีค่ะพี่หนิง

ไม่ทราบว่าจำหนูนิดได้หรือเปล่า เนี่ยหนูนิดตั้งตาเฝ้ารอวันที่จะให้ถึงวันที่ 17 ไวๆ นะค่ะเนี่ย  (ว่าจะแอบไปก่อนวันอาทิตย์ 25 นี้ พ่อครูบาประชุมค่ะ) แต่หนูนิดจะล่วงหน้าไปช่วยพ่อครูบาก่อนนะค่ะ อาจารย์ขจิตบอกให้หนูนิดไปวันเสาร์จะได้ช่วยพ่อครูบา แล้วเจอกันนะค่ะ

หายไข้หรือยังค่ะ...

 

เขียนเมื่อ 
 • มาทักทายพี่หนิง
 • เป็นอย่างไรบ้างครับ
 • หายดีหรือยังครับผม
กาเหว่าค่ะ
IP: xxx.12.97.116
เขียนเมื่อ 

อยากสมัครเป็นนาง(สาว)เอกจังเลย

เหว่าสมัครได้มั้ยค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • น้องกาเหว่าสมัครไม่ได้ครับ
 • น้ำหนักเกิน
 • พี่หนิงเลยไม่รับ
 • ฮ่าๆๆๆ
เขียนเมื่อ 
 • พี่หนิงหายดีแล้วหรือครับ
 • ดูแลสุขภาพดีๆๆนะครับ
 • เดี๋ยวน้ำหนักลด
 • ยิ้ม ยิ้ม
ขอบพระคุณค่ะ ทุกท่าน  หายดีแล้วค่ะ  กลับมา เต็ม 100 แล้วจ้า
เขียนเมื่อ 
 • มาบอกพี่หนิงว่าวันที่ 17 อยากกินน้ำพริกปลา สอง 
 • อย่า งง งง พี่
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
 • มาทักทายพี่หนิงและขอบคุณมากๆๆ
 • วันนี้งานยุ่งมาก
 • อยากเห็นดอกคูน ออกดอกช่วงไหนครับ
 • จำได้ว่าหน้าร้อนนี่ครับ
ไม่งงหรอกค่ะ อาจารย์ ดร.ขจิต ได้เลยค่ะเพราะพี่ก็ชอบกินปลาหนอทอด (อย่า งง อิอิ)
กาเหว่าค่ะ เมื่อ ส. 24 ก.พ. 2550 @ 23:06 จาก 202.12.97.116 ลบ

อยากสมัครเป็นนาง(สาว)เอกจังเลย

เหว่าสมัครได้มั้ยค่ะ

 • อุ๊ย...เชิญเลยค่ะ   น้องกาเหว่าขา  จะเดินทางพร้อมทีมงาน  หรือมีเพื่อนสนิท (ดาราชอบพูดกัน อิอิ ) ขับรถพาไปคะ
 • ว่าแต่ว่า...ค่าตัวนี่  เป็นน้ำพริกปลาสอง  เหมือนอาจารย์ ดร.ขจิต หรือป่าวคะ
เขียนเมื่อ 
 • อยากอ่านบันทึกพี่หนิงอีกครับผม
 • ชอบน้ำพริกปลาสอง
อ ขจิตค่ะ .......น้องกาเหว่าสมัครไม่ได้ครับ น้ำหนักเกิน...... น้ำหนักเกิน หรือว่าน้ำหนักไม่ถึงค่ะ... เอาให้ชัวร์ๆ พี่หนิงค่ะ ถ้าน้ำพริกปลาสอง ต้อง มีผักลวกเยอะๆ นะคะ
ผักลวกหรือผักสด ไม่อั้นค๊า... แถมแกงหวายให้ด้วย เอาป่าว ( หวายจากดงหลวงไง อิอิ ใช่ป่าวค๊า พี่บางทรายขา )
เขียนเมื่อ 
 • ไปประชุมเป็นอย่างไรบ้างครับ
 • เอามาฝาก
 • ที่นี่ครับ
 • เผื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน

 

 • ไปประชุมแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการมาค่ะ  ศ.วิริยะ  จาก ธรรมศาสตร์มาพูด ที่ ขอนแก่นจ้ะ
 • ยินดีด้วยนะคะน้องชาย...
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับผม
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณค่ะน้องชายคนดีที่หนึ่งเล้ย...
เขียนเมื่อ 
 • พี่หนิง
 • ส่งเมล์หาเพื่อนๆพี่ๆ   ถ้าใครคิดว่าดี  ชอบ  ก็มอบการสนับสนุนมาซะดีดี  อิอิ  ดีใจอ่ะค่ะ  มีพี่ๆตอบเมล์มา 2 รายแล้วค่ะ  ^__* ม.ธรรมศาสตร์ และม.เกษตรศาสตร์ค่ะ 
 • เป็น ยาใจคนจน  เอ๊ย...ยาใจให้มีพลังสู้ๆ
 • มาช่วยหรือดีใจ อยู่กำแพงแสนด้วยหรือตื่นเต้นตื่นเต้น
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ขจิต มากเลยครับ ทำให้ได้ เจอ blog ที่ดีมาก กำลังต้องการอยู่พอดีเลยครับ วันหน้าคงได้ ลปรร กันนะครับ

 

 • ขอบพระคุณค่ะ คุณหมอ 
 • ยินดีเช่นกันค่ะ  ที่จะได้ ลปรร กันต่อๆไป  คนที่สนใจและทำงานด้านคนพิการใน G2K มีน้อยอ่ะค่ะ เลยไม่มี CoPs กับเขา  อิอิ ^__*
 • ว่าแต่ว่า...คุณหมอจะมาด้วยกันมั๊ยคะ  17-19 มีค. จาก วารินฯ  มาคงไม่ไกลมากนะคะ ^__*
 • นาย ขจิต ฝอยทอง จ๋า...  ผู้ที่สนับสนุนมาก่อนไม่ใช่คนของกำแพงแสนจ้า  คนของบางเขน ต่างหาก  อิอิ  แต่ตอนนี้ก็รอคนกำแพงแสนอยู่น๊า...ได้ยินมาว่า จิตใจดี
P
ภูคา เมื่อ พ. 07 ก.พ. 2550 @ 11:39 จาก 203.130.145.67

คุณหนิงครับ..โครงการดีมากเลยครับ  กิจกรรมน่าสนใจ..หากไม่ติดงานอะไรขออนุญาตไปเรียนรู้ด้วยนะครับ..

 จะไปลอคตัว น้องบ่าวมาได้มั๊ยน๊อ...  ใกล้ถึงวันวิวาห์  เอ๊ย...ไม่ใช่  ใกล้ถึงวันโครงการฯแล้วนะคะ  ^__*

โครงการนี้อบอุ่นด้วยไอรักจากมิตร G2Kจริงๆค่ะ..ฝากความรักมาถึงทุกๆท่านด้วยค่ะ...โอกาสหน้าคงได้มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ...
 • ฝากแรงใจไปช่วยเชียร์คนทำงานทุกคนค่ะ
 • ขอบคุณพี่หนิงมากนะคะที่ช่วยส่งเสียงมาทักทาย...ได้ยินเสียงก็ชื่นใจแล้วค่ะ...คุยเก่งแถมเสียงหวานอีกต่างหาก
 • จากที่พูดคุยทำให้รู้สึกว่างานของพี่หนิงยุ๊ง...ยุ่ง...แต่ดูมีความสุขจังเลยค่ะ..เพราะเป็นงานที่ทำเพื่อเด็ก ๆ (ถูกใจประสาคนรักเด็กค่ะ)
 • ถ้าอยู่ใกล้ ๆ ก็ดีสิ...จะได้ขอไปร่วมกิจกรรมบ้าง...
นั่งนับวันรอแล้วเจ๊..ให้ช่วยอะไรก่อนกรุณาสั่งมาเลยค่ะเจ๊...
 • ขอบพระคุณค่ะทุกท่าน  วันนี้พร้อมรบ เอ๊ย...พร้อมดำเนินโครงการฯแล้วค่ะ   รอเด็กๆสอบเสร็จ ก็เดินทางค่ะ
 • พี่ติ๋ว ขา...ขอบพระคุณค่ะ  เดินทางไปเที่ยว กทม.  อย่าลืมซื้อไข่รถไฟฟ้ามาฝากด้วยเน้อ... ^__*
 • อาจารย์กุ้ง ขา...  เสียดายจังเลยเนอะ  อุตส่าห์มาไกลจาก สุ1000  มาใกล้ๆแค่นี้..(72 กม) แต่ก็ไม่ได้F2F กันเนอะ  เอาไว้โอกาสหน้าต้องมีค่ะ  ^__*
 • หนูนิด จ๋า... น้องสาวที่ดูเหมือนยุ่งตลอด  อิอิ ( ยุ่งจนหัวฟู  ไง)  วันศุกร์เจอกันเด้อ...มีอะไรให้ช่วยเยอะแยะ
คุณหนิง...พี่ติ๋วไม่รู้จัก...ไข่รถไฟฟ้า...ค่ะ...เลยเลือกซื้อไม่ถูก
 • 555  พี่ติ๋วนี่...  ไข่ ใช้แทน อะไรที่กลมๆอ่ะค่ะ 
 • เคยมีเพื่อนๆแซวว่า ไปกทม. ซื้อไข่รถไฟฟ้ามาฝากหน่อยน๊า...ตอนแรกหนิงก็ไม่ get เพราะ หนิงใช้ตั๋วรถไฟฟ้าแบบเป็นบัตรอ่ะค่ะ   ตอนหลังถึงค่อยบางอ้อ...ว่า  รถไฟฟ้าใต้ดิน ( MRT ) เขาใช้ตั๋วแบบเป็นเหรียญพลาสติคกลมๆ  อิอิ
 • และสมัยแรกเปิด  จะมีคนแอบไปซื้อ ไข่รถไฟฟ้า มาเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
เขียนเมื่อ 

มีมาเฟียอย่างพี่พนัส เคลียร์เรื่องงบให้ กิจกรรมคงไปได้สวยนครับ พี่หนิง

อาจารย์หนิงส่งรายละเอียดให้หน่อย [email protected]

ที่โรงเรียนก็มีนักเรียนพิการ อยากไปเรียนรู้ด้วย

แผนกเตรียมค่ายฯ เดินทางมาถึงมหาชีวาลัยอีสาน ตั้งแต่ 10.30 น.แล้วค่ะ   เดี๋ยวมีรายงานด้วยภาพนะคะ

 • ดูเวลาแล้วตอนนี้พี่หนิงคงยุ่งมากเลย ที่นี่เกือบจะเรียบร้อยแล้วค่ะ พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย และต้องไปต่ออีกงานที่กรุงเทพฯ
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจากพี่หนิงนั้น ยังไม่ได้โทรไปหาใครเลย จริง ๆ แล้วอยากได้ยินเสียงเจ้าของเบอร์โทร แต่เกรงใจว่าเมื่อโทรไปจะเป็นการรบกวน เนื่องจากตัวอยู่ใกล้เกินไป เอาไว้กลับไปสุพรรณฯ จะโทรหาค่ะ
 • มาดูกำหนดการทีไร เสียดายทุกครั้งเลยเชียว..ฮือ..ฮือ...
เขียนเมื่อ 

พี่หนิงครับ..

 • ถึงตอนนี้คงผ่านวันวิวาห์..เอ๊ย..วันงานไปแล้วนะครับ อ่านจาก blog ของหลายท่านที่เล่าถึงบรรยากาศในงานแล้ว ต้องขอชื่นชมจริงๆครับ..บุญกุศล..จากการให้โอกาสกับน้องๆคงจะส่งผลให้พี่หนิง..มีความสุข และก็งามขึ้น...ทุกวันๆนะครับ..

 

ส่งตัวกันแล้ว  คลิกที่นี่ ค่ะ เอ๊ย...ไม่ใช่ๆ  กลับมาทำงานที่มหวิทยาลัยกันแล้วค่ะ  เด็กๆก็เปิดเรียนภาคฤดูร้อนกันแล้ว

 แหมน้องบ่าว

P

นี่  ชวนพี่ไหลเชียวนะคะ ( 555 ชอบ )