งานบริการสนับสนุนนิสิตพิการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2549 ได้รับการตอบรับและสนใจจากนิสิตที่มีจิตอาสา  กับเพื่อนผู้พิการ  มากจนเกินจำนวนที่จะรับ  จึงได้มีการจัด รุ่นที่ 2 และ 3 ตามมาในเดือนสิงหาคม 2549  บัดนี้ครบรอบ 1 ปีแล้วจากจุดเริ่มต้นของอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          สิงหาคม 2549 มีการรวมตัวของอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน จัดตั้งเป็นชมรมเพื่อนแก้ว  สังกัดองค์การนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเพื่อนนิสิตพิการ  ส่งเสริมความเข้าใจในประชาคมมหาวิทยาลัยมหาสารคามระหว่างคนทั่วๆไปกับคนพิการ ตลอดจนขยายผลจัดอบรมอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 ณ.โรงเรียนสารคามพิทยาคม  เมื่อ 19 กันยายน 2549  (วันประวัติศาสตร์วันหนึ่ง)

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ต่อทะเบียนชมรมตามระเบียบขององค์การนิสิต  จึงได้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการชมรมชุดใหม่เพื่อความเหมาะสม  และเวทีนี้ผู้บันทึกในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนแก้ว จึงได้นำไอเดียไปขายและทำตุ๊กตาไปเสนอ  โครงการอาสาสมัครกับการจัดการความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ได้ปิ๊งแว๊บ..จากที่เด็กๆบอกไว้ว่าอยากไปค่ายฯเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  และผู้บันทึกอยากให้อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน  ได้มีเวที ลปรร การทำงานช่วยเหลือเพื่อนพิการ  อยากให้เด็กๆรู้จักกับ KM  อยากให้เด็กๆดำรงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ

         ผู้บันทึกได้ไอเดียและพลังมาจากพ่อเช่นกันค่ะ  พ่อครูบาสุทธินันท์ แห่งมหาชีวาลัยอีสาน  จึงขายได้หมดเกลิ้ยงเลยค่ะ  เด็กๆกระตือรือร้น  ผู้ใหญ่หลายๆท่านเมตตาเอ็นดู  ตอนนี้เหลือแค่ขั้นตอนทางเอกสารการเสนอขออนุมัติงบประมาณค่ะ  ซึ่งพรุ่งนี้ก่อนเดินทางไป UKM จะดำเนินการทิ้งไว้ก่อนค่ะ

         กำหนดการ ฉบับร่าง อันนี้เป็นตุ๊กตานะคะ พ่อครูบาและกัลยาณมิตรทุกท่าน ไม่ทราบว่าเหมาะสมหรือยัง  เป็นเช่นไร ปรับแก้ได้ทุกขั้นตอนค่ะ   เชิญลปรร.นะคะ แต่จริงๆกำหนดการของโครงการ  หนิงว่าจะยกให้พ่อครูบาและมหาชีวาลัยอีสานเลยอ่ะค่ะ  แต่มีคนแถวนี้ติงมาว่า  ให้ทำตุ๊กตาไว้ก่อนสิ  ไม่งั้นจะโบ๋ๆ 

  
กำหนดการ
โครงการอาสาสมัครกับการจัดการความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 ณ.  มหาชีวาลัยอีสาน  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
17- 19 มีนาคม  2550


วันเสาร์ที่  17  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
8.00 – 9.30 น.  เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาชีวาลัยอีสาน
9.30 - 10.00 น.  เข้าที่พัก และลงทะเบียน

10.00- 10.30 น.  พิธีเปิด  โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1
                            กล่าวรายงาน โดย   อาจารย์สุวิช  ถิระโคตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส.
10.30 – 12.00 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง  KM กับมหาชีวาลัยอีสาน
                            โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.  เสวนาประเด็นพิเศษ เรื่อง  KMธรรมชาติ:ภูมิปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
                              โดย  รศ.ดร.แสวง  รวยสูงเนิน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                       รศ.ดร.อรรณพ   วราอัศวปติ  รองประธานอนุกรรมการการจัดความรู้ มมส.
                                      ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 1
                                     ผู้ดำเนินรายการ  อาจารย์อุทัย  อันพิมพ์  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14.30– 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
14.45– 16.00 น.  G2K เวทีลปรร.เสมือนจริง
                                    โดย  อาจารย์ขจิต  ฝอยทอง  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16.00 – 18.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 -21.00 น.  รับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
                             โดย  อาจารย์ขจิต  ฝอยทอง  และกัลยาณมิตรBlogger G2K

วันอาทิตย์ที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
6.00  -  7.30 น.  เรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน
7.30 -  8.30  น.  รับประทานอาหารเช้า
8.30 -  9.00  น.  ลงทะเบียนและเกริ่นนำกระบวนการ
                           โดย  ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์  และกัลยาณมิตรBlogger G2K
9.00 – 12.00 น.  กิจกรรมเล่าเรื่อง (Storytelling)  ในหัวข้อ “ พัฒนาศักยภาพนิสิตพิการ ”
                            แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน 
                           โดย    กัลยาณมิตรBlogger G2K
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 น.  กิจกรรมสร้างเสริม”กระบวนการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม”
                          โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  และกัลยาณมิตรBlogger G2K
14.30– 14.45  น.  รับประทานอาหารว่าง
14.45– 16.00 น.  กิจกรรมสร้างเสริม (ต่อ)
16.00 – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00 น.  เวที ลปรร. และ AAR  ประจำวัน
   โดย กัลยาณมิตรBlogger G2K

วันจันทร์ที่  19  มีนาคม  พ.ศ. 2550 
6.00  -  7.30 น.  เรียนรู้มหาชีวาลัยอีสาน
7.30 -  8.30  น.  รับประทานอาหารเช้า
8.30 -  9.00  น.  ลงทะเบียน
9.00 – 10.00 น.  เวที ลปรร: การฝึก O&M กับการพัฒนาศักยภาพคนตาบอด
                           โดย  อาจารย์สันติศักดิ์  มะเริงสิทธิ์ 
ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่าย จังหวัดมหาสารคาม
10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารว่าง
10.15– 12.00 น.  นำเสนอ “แก่นความรู้ (Core competence) : อาสาสมัครกับการจัดการความรู้
  (กลุ่มละ 10 นาที)  และรวมกลุ่ม AAR ตลอดโครงการ
12.00 – 12.30 น.   พิธีปิด  โดย  ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ 
12.30 – 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-  14.00 น.  เก็บสัมภาระและธุระส่วนตัว
14.00-  16.00 น.  เดินทางจากมหาชีวาลัยอีสาน ถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเหตุ
กำหนดการสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม