การจัดการ เรียนรู้ ของชุมชน การเรียนรู้แบบใหม่  เป็นการไปปรับเปลี่ยนมนุษย์ทั้งโครงสร้างในสมอง และโครงสร้างทางสังคม ให้เกิดการเรียนรู้  ในการอยู่ร่วมกัน  บนพื้นฐานของความสมดุล  โดยเริ่มต้นจากสัมมาทิฐิ คือความเห็นชอบ  เพื่อการอยู่ร่วมกัน  เปลี่ยนจากนำตนเองเป็นตัวตั้ง  เป็นการ นำศีลธรรมการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง  และเชื่อมด้วยแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน