ศักราช
อาจารย์ ศักราช ลุงปั๋น ฟ้าขาว

ศักราช


อาจารย์
ศิลปกรรม มร.ชม
Username
sakaraj
สมาชิกเลขที่
16368
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

๑. ชื่อ : นายศักราช ฟ้าขาว
๒. ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘
๓. วัน เดือน ปีเกิด : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๑
เชื้อชาติ : ไทย สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ
๔. สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๕. ประวัติการศึกษา
- พ.ศ. ๒๕๑๙ : ปว.ช.(วิจิตรศิลป์) โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา กรุงเทพฯ
- พ.ศ. ๒๕๒๑ : ปก.ศ.สูง( ศิลปศึกษา) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
- พ.ศ. ๒๕๒๔ : ค.บ.(ศิลปศึกษา ) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
- พ.ศ.๒๕๔๐ : ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖. ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๙ : ครูสอนวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จ.แพร่
- พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๕ : นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
- พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘ : ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอสันติสุข,อำเภอแม่จริม จ.น่าน
- พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒ : ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสองแคว,อำเภอบ้านหลวง จ.น่าน
: ศึกษาธิการอำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา,ศึกษาธิการอำเภอหนอง
ม่วงไข่ จ.แพร่
- พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๗ : ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดน่าน,ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๑ และผู้ตรวจราชการเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต ๑
- พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปัจจุบัน : หัวหน้าสำนักงานคณบดี รองคณบดี


๘. ผลงานทางวิชาการ
- งานวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษา (พ.ศ.๒๕๔๓)
- งานวิจัยเรื่อง การใช้ยาเสพติดของนักเรียน นักศึกษา กรณีศูนย์ขวัญน่าน(พ.ศ.๒๕๔๖)
- งานวิจัยเรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศและการเข้าสู่การขายบริการของเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จังหวัดแพร่ (พ.ศ.๒๕๔๕)

- เอกสารการนำเสนอมรดกน่านสู่มรดกโลก(๒๕๔๖)
- การเขียนบทความในหนังสือ วารสาร ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี