การดำเนินการจัดการความรู้
(KM.)
ใน กศน. แปดริ้ว


 Knowledge is not power,but knowledge sharing is power.

" Nobody  is perfect, but our team can be"

คุณเอื้อ : นายดิศกุล   เกษมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณอำนวย :
นายนิเทศน์   บัวตูม   รอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอนกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา
คุณกิจ :
ด้านจัดการดูแลรักษาห้อง KM.
-นางวัชรินทร์   ศรีณิบูลย์
-นางนลิทิพย์   สังข์เจริญ
-นางสมศรี   สุขเจริญ
-นางลำพุน   สินเจริญ
ด้านการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ และการถ่ายทอดความรู้
-นางอัจฉรพรรณ  ธัญวัฒนยิ่ง
-นางประภาพร  ยิ้มดี
-นางสุพรรณ  เกษมสวัสดิ์
-นางกรรณิการ์  ศิริวัฒน์
-นายสมหมาย  มั่งคั่ง
-นางโนรี  เรืองจิระอุไร
-นางประทีป  ธูปหอม
คุณลิขิต
-นางมาลี  ผ่องสุภา
-นางสาวชณาภา  กันซัน
คุณวิศาสตร์
-นายอนันท์  เฟื่องทอง
-นางสาวทัศนีย์  มีสมบัติ


ดำเนินงานผ่านคุณเอื้อ
เกื้อกูลคุณอำนวยให้ช่วยคุณกิจ
คุณลิขิต  และคุณวิศาสตร์


(1)จัดตั้งห้อง  KM.ปฏิบัติการจัดการความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1.1 ประชุมเพื่อเพาะบ่มปัญญา
 1.2 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 1.3 ดู Best  Ptactice ให้รู้เขารู้เรา
 1.4 ขัดเกลาความคิด มองพิศอย่างผู้รู้
 1.5 ฝึกคนสู้ Knowledge Worker
 1.6 นำเสนอผลงานผ่านมา
 1.7 นำ กศน. แปดริ้วก้าวหน้าสู่ Learning Organization


(2) การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการจัดเก็บความรู้การจัดแสดงความรู้เผยแพร่ใน Website
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทาง
http://ccs.nfe.go.th
โดยการสรรค์สร้างจากทีม
คุณเอื้อ   คุณอำนวย  คุณกิจ
คุณลิขิต  และคุณวิศาสตร์


(3) จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานจากิจกรรม Morning Talk  ในบางวันและการประชุม
ประจำสัปดาห์กับ ผอ.ศนจ.
(4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผอ.ดิศกุล ทาง Website
http:// ccs.nfe.go.th
ไปที่ป้าย  ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ ผอ.ดิศกุล