เสนอ สนช. เพื่อพัฒนา พรบ.สหกรณ์ และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง กับ การสหกรณ์ไทย เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ในประเทศไทย สำหรับอนาคต


เสนอ สนช. เพื่อพัฒนา พรบ.สหกรณ์ และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง กับ การสหกรณ์ไทย เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ในประเทศไทย สำหรับอนาคต

1.1 แก้ไขมาตรา 50 วรรค 1
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแก้ไขเป็น ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ไม่เกินสิบห้าคนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

เหตุผลเพราะสหกรณ์ เป็นการรวมคน สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสมอกัน
กรรมการ และประธานกรรมการ เป็นตัวแทนจากสมาชิกเช่นเดียวกัน จึง มีสิทธิเสมอกัน ไม่ควรมีการแบ่งแยกตัวแทนสมาชิกในตอนเลือกตั้งว่าเป็นประธานกรรมการหรือ กรรมการดำเนินการ และหากเลือกตั้งพร้อมกันทั้งประธานและกรรมการ ผู้สมัครประธานกรรมการที่มีคะแนนเสียงน้อยกว่าประธาน ก็จะไม่สามารถเข้าทำงานได้ การเป็นกรรมการสหกรณ์นั้นเป็น จิตอาสาตัวแทนเข้ามาเป็นตัวแทนสมาชิกจึงหมดโอกาสไป

1.2 ตัดมาตรา 50 วรรค 3 ออก พร้อมใช้การเลือกตั้ง แบบที่ถูกต้องตามหลักการสหกรณ์สากล โดยเลือก แบบ one member one vote ในสหกรณ์ขั้นปฐม (primary cooperative) เพราะสมาชิกจะได้เลือกตั้งได้ตามตัวแทนตามที่ต้องการ

การเลือกตั้ง 3 แบบในกิจการสหกรณ์.....
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/595951

เหตุผล
เพราะการเว้นวรรคของผู้สมัคร ตามที่กฏหมายบังคับเป็นการจำกัดสิทธิของสมาชิกในการเลือกตั้ง


2. มาตรา 41 เรื่อง สมาชิกสมทบ ได้ค้นและสอบถามจาก ผู้รู้ในอดีต ที่ยังมีชีวิตอยู่ หลายท่านบอกกล่าวตรงกัน ว่า วัดเป็นสมาชิก ของสหกรณ์หาทุน ด้วย น่าจะเป็นสมาชิกสมทบ แสดงให้เห็นว่า วัด(นิติบุคคล) เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มานานแล้ว และวัดไม่ได้มาออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ พรบ.สหกรณ์ 2471 เป็นยุค จำเริญธรรมครับ สมาชิกเกเรอยู่ในสหกรณ์ไม่ได้ต้องออกไปเอง เพราะสังคมสหกรณ์ไม่ยอมรับ แต่นิติบุคคลวัด สามารถเป็นสมาชิกและใช้บริการได้นั้น เป็นการเอื้ออาทรต่อส่งคม
มาตรา 41 เรื่อง สมาชิกสมทบ กฤษฏีกาตีความว่า สมาชิกสมทบ เป็นบุคคล เป็นนิติบุคคลไม่ได้ จึงเป็นปัญหาอยู่จนทุกวันนี้

แก้ไข ให้กำหนดให้นิติบุคคล เป็นสมาชิกสมทบได้

พรบ.สหกรณ์ 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2553
http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/download/article/article_20110916140748.pdf

www.parliament.go.th parliament.go.th


3. ขอให้ตัดมาตรา มาตรา 108 ในพรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ออกเสีย
มาตรา 108 ให้มี "สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย" ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้า อันมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

ให้สันนิบาตสหกรณ์ กลับมาเป็นสหกรณ์ จำกัด เหมือนดังเช่นที่บรรพชนสหกรณ์ ได้จัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/582257

4. ทางที่ดีแล้วกฏหมายสหกรณ์ กลับไปนำ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2471 ซึ่งเป็นพรบ. ที่ดีที่สุด มาปรับเพิ่ม ให้เข้ากับหลักการสหกรณ์สากลในปัจจุบัน
ซึ่งมี 7 ข้อ พรบ.สหกรณ์ ไม่ต้องมีบทลงโทษ นำบทลงโทษจากกฏหมายอื่นมาใช้ จะดีกว่า การบังคับ ใด ๆ ให้เขียนไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ เพราะสหกรณ์มีหลายประเภท หลายขนาด หลายสังคม หากเขียนไว้ในพรบ. สหกรณ์ ก็เหมือนเสื้อโหล จะไม่พอดี กับ สหกรณ์ นั้น ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้สหกรณ์ได้คิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาเอง ตามปรัขญาสหกรณ์ "ช่วยตนช่วยกัน self help & mutual help " กว่า เพราะทุกวันนี้ เหมือน ราชการทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นห่วงสหกรณ์เกินกว่าเหตุ ที่เค้าแข็งแรง พึ่งพากันได้แล้วก็ปล่อย ให้เค้าดำเนินการตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) จะดีที่สุด

ขอร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์ ด้วยคน ( 21 ตุลาคม 2557 ).....
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/579072

พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2471

http://webhost.cpd.go.th/rlo/download/act/act_2471...

Translation The Co-operative Societies ACT. B.E. 2471 พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ทำให้สหกรณ์ในประเทศไทยมีความเป็นองค์การสหกรณ์ที่แท้จริงมากที่สุด..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/592073


อธิบายความ ปรัชญาสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ และวิธีการสหกรณ์.....
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/520514


5. พรบ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 มาตรา 7 ภายใต้บังคับมาตรา 8 การประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะกระทำได้เมื่อได้จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และโดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตจากรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี สหกรณ์ไทยไม่สามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตได้ เพราะ ที่จะประกอบธุรกิจประกันชีวิตได้เฉพาะ บริษัท จำกัด กับ บริษัท จำกัด มหาชนเท่าน้้น สหกรณ์จำกัดไม่สามารถ ทำธุรกิจประกันชีวิตได้

เหตุผลคือ เมื่อสมาชิกมาร่วมมือกัน แบ่งปันกันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการสหกรณ์ จะเกิด การประหยัดเนื่องจากระดับขนาด (economies of scale) จากการรวมกัน และยังเกิดภูมิคุ้มกันสามารถจัดการความเสี่ยงของกลุ่มได้ด้วย จึงเห็นสมควรให้สหกรณ์ให้ขบวนการสหกรณ์ไทยสามารถทำธูรกิจประกันชีวิตได้ด้วย การเป็นสหกรณ์ (องค์การไม่แสวงหากำไร) ด้วยขอให้มีพรบ. ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ขึ้น เหมือนพรบ.ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ พ.ศ. 2486 ซึ่งทำให้เกิด มีธนาคารเพื่อการสหกรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2490 รัฐบาลได้อนุญาตให้เปิด “ธนาคารเพื่อการสหกรณ์” ขึ้น ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2490 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ โดยรัฐบาลมีหุ้นส่วนในธนาคารด้วยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านเงินทุน และยัง มีสหกรณ์รูปต่างๆ เกิดขึ้นอีกด้วย

วิวัฒน์การสหกรณ์ไทย ส่วนที่ 1 พ.ศ. 2457 - 2495….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/551320

เหตุผล

ปัจจุบัน
ธนาคารเเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร จากเกษตรกร และสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เป็นหลัก แล้วไม่ใช่เพื่อบริการสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท แบบธนาคารเพื่อการสหกรณ์แล้ว


สหกรณ์นอกภาคการเกษตรไทยขาดศูนย์กลางทางการเงิน(ธนาคารเพื่อการสหกรณ์)ไปเป็นเวลา 40 ปี (พ.ศ. 2509–2549)….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/559936ขอให้มีพรบ. ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ขึ้นใหม่ ชื่อว่า ธ.พ.ส. ชื่อย่อ ธ.ก.ส. เดิมของธนาคารเพื่อการสหกรณ์ถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นแล้ว

ธนาคารสำหรับกิจการสหกรณ์กลุ่มประเทศอาเซียน ….ธนาคารสหกรณ์อาเซียน-ไทย (ASEAN-Thai Co-operative Bank)…..
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/602401
7. ขอให้พรบ. สหกรณ์ที่จะมีขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับ Digital cooperative ด้วย
เหตุผล เพราะในอนาคต เศรษฐกิจของประเทศจะไปทาง Digital economy จะเกิด Digital cooperative ขึ้น
จึงต้องเตรียมรองรับอนาคตไว้ด้วย

การใช้วิธีการสหกรณ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ (how to apply cooperative methods in social network).....
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/593266

D-Coop เกิดขึ้น แน่ไม่ใช่แค่ฝัน.....
อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/575879
พีระพงศ์ วาระเสน

18 มีนาคม 2559


คำสำคัญ (Tags): #พรบ. สหกรณ์
หมายเลขบันทึก: 603662เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2016 08:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2016 10:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี