160317-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด Q – Quid pro quo / quiet & quiescent ฝ Quiet & quite & quite a / quiz

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Quid pro quo นาม จากคำ Latin หมายถึง บางสิ่งเพื่อบางสิ่ง

ใช้ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียม ออกเสียง “KWID’pro’KWOH

Help me weed the garden is a quid pro quo for my washing your car.

เป็นคำที่ใช้บ่อยและมากเกิน จนขาดความสำคัญ ควรหลีกเลี่ยง


Quiet & quiescent ต่างหมายถึง ไม่มีการกระทำ หยุดนิ่ง ใช้แทนที่กันได้ในความหมายนี้

Quiet adj. เป็นคำที่ใช้ทั่วไปมากกว่า Quiescent adj.

ซึ่ง (CALD) บอกว่าเป็นคำใช้เป็นทางการ โดยที่ quiet มีความหมายแตกต่างอีกบ้าง

เช่น ไม่มีเสียง หรือ หยุดพูดหรือหยุดทำ ไม่แสดง ไม่โอ้อวด

We live on a quiet street.

The coach has a quiet way of talking to his players.

The colors in this room are quiet and subdued.


Quiet & quite & quite a ผู้พูดไม่ระวัง บางครั้งไม่แยกความแตกต่างของเสียง ระหว่างสองคำแรก

Quiet adj. ออกเสียง “KWAI’uht

Quite adv. (DPWE) อธิบายว่า ออกเสียง เหมือน “kwite” หมายถึง

อย่างแน่นอน (positively) หรือสำเร็จ ครบสมบูรณ์ (completely)

The two situations are quite different.

I enjoyed her new book though it’s not quite as good as her last one.

เมื่อใช้ ในความหมายว่า จริงๆ (really/truely) หรือ ถึงขนาดที่มากที่สุด (to the greatest extent)

ถือเป็นการใช้มาตรฐาน เช่น

Quite ill. Quite sorry. Quite small.

แต่ไม่ควรใช้ ให้อยู่ในประโยคเช่น “Quite similar.” ซึ่งแสดงความคิดที่ขัดแย้ง

หรือ “Quite complete.” ซึ่งเป็นการให้ความหมาย ซ้ำซ้อนเหมือน completely complete.

(CLAD) อธิบายว่า เมื่อใช้เป็น predeterminer (กำหนดไว้ก่อน)

ใน UK หมายถึง เล็กน้อย (a little) หรือจำนวนมากแต่ยังไม่ครบถ้วน (a lot but not complete)

I’m quite tired but I can certainly walk a little further.

It was quite a difficult job.

I would be quite a nuisance to write to everyone.

Quite a เป็นวลีที่ใช้บ่อย ไม่เป็นทางการ ในการอ้างอิงถึง คุณภาพ หรือบุคลิก ที่ไม่ธรรมดา เช่น

Quite a joy. Quite a comedian. เป็นการใช้ที่ถือว่า ไม่ผิด

แต่เมื่อใช้ให้หมายถึง “ได้ขยายออกไป” (extended) เช่น Quite a period of time. เป็นภาษาพูด (colloquial)


Quiz นาม การแข่งขันตอบปัญหาเพื่อทดสอบความรู้ของคน

The quiz will be a team event organized by the local school.

กริยา คือการสอบถาม At the station house the desk officer will quiz you about the accident.

ใน US เรียกการทดสอบระยะสั้นอย่างไม่เป็นทางการว่า quiz.

เป็นคำที่ใช้ไม่เป็นทางการ อย่างมากจนถือเป็นการฟุ่มเฟือย


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)