เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

ได้ลงไปสร้างเวทีการเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม(นักส่งเสริมการเกษตร)กับเกษตรกร

             ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมาทีมงาน ได้ลงไปสร้างเวทีการเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม(นักส่งเสริมการเกษตร)กับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพในการทำนา ในการจัดเวทีเรียนรู้ในครั้งนี้เราได้กำหนดให้ทุกอำเภอได้นัดหมายอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน(อกม)ทุกหมู่บ้านภายในเขตแต่ละอำเภอ รวมทั้งสิ้น ๑๑ อำเภอๆละ๑ เวที ได้เข้าร่วมเวทีในการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยมีเป้าหมายให้อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน(อกม) ได้คิดต้นทุนการผลิตข้าวต่อไร่เป็น ในขณะเดียวกันทีมงานก็ได้กระตุ้นให้คิดและตระหนักว่าปัจจัยที่มีผลกระทบให้ต้นทุนการผลิตข้าวสูงนั้นคืออะไร  และสาเหตุเกิดจากอะไร แล้วพอจะมีแนวทางในการลดต้นทุนผลิตข้าวของแต่ละตำบลได้อย่างไร

    

    

      

             จากการจัดเวทีการเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ทีมงานเราพบว่าอาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน(อกม) ได้ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นและประสบการณ์ตรงของตนเอง ให้ในกลุ่มย่อยได้อภิปรายพร้อมซักถามข้อมูลกันโดยละเอียด โดยแต่ละกลุ่มย่อยก็นำข้อมูลต้นทุนการผลิตข้าวของตนเอง เพื่อนำไปเปรียบเทียบข้อมูลกับกลุ่มอื่นๆ บางรายก็มีการนำข้อมูลบันทึกรายรับรายจ่ายในการทำนาของตนเองมาแลกเปลี่ยนร่วมกันด้วยว่ามีข้อแตกต่างกันหรือไม่นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีเวทีหนึ่ง

                                      

            ในขณะเดียวกันทีมงานได้เปิดโอกาสให้ทางกลุ่มย่อยในเวทีการเรียนรู้การลดต้นทุนครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน โดยกำหนดแนวทางที่จะลดต้นทุนการผลิตข้าวร่วมกัน พร้อมให้อกม.ทุกราย  ได้วางแผนการปฏิบัติที่จะลดต้นทุนการผลิตของตนเองให้ได้ และให้มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายของฟาร์ม พอสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว เราจะจัดเวทีสรุปผลกันอีกครั้งว่า สรุปผลจาการปฏิบัติจะสามารถต้นทุนการผลิตข้าวได้จริงหรือไม่อย่างไร  การจัดเวทีครั้งนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไม่มากก็น้อย สุดท้ายก็ได้แนวทางลดต้นทุนการผลิตข้าวในภาพรวมครับ

                    


เขียวมรกต

๒๕ กค.๕๖


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM วิถีชุมชนคนเกษตรความเห็น (12)

ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ราคา15000 บาทพออยู่ได้

อกม. อาสาสมัครเกษตรกรประจำหมู่บ้าน ฐานรากของเกษตร

ศรัทธามากเลยครับ กิจกรรมแบบนี้ครับ

เป็นกำลังใจนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเขียวมรกต...ขอชื่นชมการจัดเวทีการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวนะคะ...มีหลายเรื่องราวของข้าวมากมาย...มองปัญหาแก้ปัญหา..ต้องมองไปในอนาคตไกลๆ เพื่อแก้ปัญหาใน 30-50 ปี ข้างหน้านะคะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านวอญ่า ที่แวะมาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารย์ชยพร ที่แวะมาให้กำลังกันเสมอมา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณดร.พจนา ที่กรุณาให้ข้อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะในการพัฒนาเรื่องข้าวในอนาคต

เขียนเมื่อ 

มาขอบคุณท่านในฐานะลูกชาวนาด้วยค่ะ

การลดต้นทุนเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชาวนา จะติดตามการเปิดเวทีเพื่อนำข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ของผมนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ tuknarak ที่กรุณามาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจเสมอมา

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านเกษตรกรเรียนรู้ ที่แวะมาลปรร.กัน ยินดีครับ

ชื่นชมและขอเป็นกำลังใจ ให้กับนักส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์สุขของเกษรกรอย่างแท้จริง นะคะ

ขออภัยที่พิมพ์ตกค่ะ "...เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกร..."