ความเห็น 2857073

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมและขอเป็นกำลังใจ ให้กับนักส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์สุขของเกษรกรอย่างแท้จริง นะคะ