ความเห็น 2857077

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ขออภัยที่พิมพ์ตกค่ะ "...เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกร..."