ความเห็น 2855234

เปิดเวทีการเรียนรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณดร.พจนา ที่กรุณาให้ข้อแลกเปลี่ยนและเสนอแนะในการพัฒนาเรื่องข้าวในอนาคต