เกษตรกรเรียนรู้

Usernamenamprik90
สมาชิกเลขที่75561
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

        ภูมิลำเนาเดิม  85  หมู่ที่  6  ต.หนองใหญ่  อ.เมืองจันทร์  จ.ศรีสะเกษ  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  61  บ้านโนนเพ็กพัฒนา  หมู่ที่  14  ต.หนองบัวแก้ว  อ.พยัคฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม  คู่สมรส  นางกณภัทร  มะโนรัตน์ รับราชการครู  มีบุตร  1  คน  คือ  เด็กหญิงอริยภัทร  มะโนรัตน์

        จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต  เอกส่งเสริมการเกษตร  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปัจจุบันเป็นเกษตรกรที่สนใจเรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การเกษตรอินทรีย์  การจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร  การปลูกพืชหลังฤดูกาลทำนา  การปลูกพืชสมุนไพร  การปลูกพืชผักพื้นบ้าน  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และรับราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและทำงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่น       

        ต้องการใช้พื้นที่ gotoknow แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้รู้ทุกท่าน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ในพื้นที่ อยากเป็นนักวิจัย แต่ยังเดินไปไม่ถึง จึงเขียนบันทึกเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยงานประจำของตนเอง