หลังจากการเข้ารับการอบรมเพื่อเรียนรู้และนำมาปฏิบัติ  เรื่อง  Backword Design  ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนของ  Grant Wiggins และ Jay McTighe 
จะเริ่มจากหลังมาหน้า  จากเป้าหมายหรือผลการเรียนที่คาดหวัง  ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องชัดเจนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจ  ทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
องค์ประกอบสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ (Unit Plan)
1.  กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2.  หลักฐานผลการเรียน
3.  แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ขอเล่าเรื่องและสรุปตามความเข้าใจของครูอ้อยในการอบรมครั้งนี้
Backward Design  มีขั้นตอนของการออกแบบการสอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  กำหนดการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                   -  ความเข้าใจรวบยอด (Big Ideas)
                               -  แนวคิดหลัก (Core Concepts)
                               -  แก่นเรื่อง (Themes)
                               -  ประเด็นปัญหา (Issues)
                               -  ทฤษฎี (Organizing Theory)
                               -  หลักการ (Overarch Principles)
                   -  คำถามที่สรุปความคิดรวบยอด (Essential Questions)
                   -  มาตรฐานรายวิชา
                               -  ทำตัวบ่งชี้ (Performance Indicators)  กำหนดว่าผู้เรียนต้องรู้อะไร  ทำอะไรเป็น ในบริบทใด
                   -  ความรู้และทักษะ
                               - สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนรู้ (Know) และปฏิบัติ (Performance) 
ขั้นตอนที่  2  หลักฐานผลการเรียน
ขั้นตอนที่  3  วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ขั้นตอนที่  4  ประเมินผลหน่วยการเรียนรู้
ข้อสังเกตบางประการ  ได้แก่  
หากครูเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  จะเข้าใจ Backwad Design ได้ง่ายและชัดเจน
 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถ  ดังนี้
1.  มีแนวคิด  อธิบาย  ประกอบข้อมูล  ทฤษฎี  มีเหตุผล
2.  ตีความ แปลความ  เชื่อมโยงเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง
3.  นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด
4.  เข้าใจ  มีมุมมองที่แยบยล  หลากหลาย
5.  มีความละเอียดอ่อน  เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้
6.  รู้จักตนเอง  แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างถูกต้อง  ทันเวลา
การไปอบรมครั้งนี้  มีความประทับใจในหลายๆสิ่ง  ได้แก่  ครูที่เข้ารับการอบรมนั้น  มีแต่เก่งๆ  และรอบรู้  โดยเฉพาะ  ครูวาสนา  พรหมบุตร  ที่ครูอ้อยได้เขียนบันทึกไว้อ่านได้ที่นี่ค่ะ
ทั้งนี้  ขอขอบพระคุณ  ท่านผู้อำนวยการ  นายสมาน  ชื่นอิ่ม  ที่ได้ให้การสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมครั้งนี้  ซึ่งครูอ้อยก็จะนำความรู้มาปรับและเพิ่มในส่วนที่ได้จัดทำไว้บ้างแล้ว 
อ่านการแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ 
ครูอ้อยได้เพิ่มเติม บันทึกที่เกี่ยวกับ Backward Design เป็นระยะ  ด้วยการปฏิบัติจริง...
สิริพร  กุ่ยกระโทก  รายงาน