สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน

วันนี้ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเป็นอาจารย์ผู้ออกแบบการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ที่ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร) ซึ่งผมรับหน้าที่สอนวิชาพิเศษ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ"

เช่นเคยครับ ผมจะขอใช้ Blog นี้เป็นคลังความรู้ของพวกเรา และแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกันไปสู่สาธารณชน

จีระ หงส์ลดารมภ์

.....................................................................

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้วันแรก

 

 

 

  ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน  26-3-54 

  

 

 

 

ภาพบรรยากาศที่เชียงใหม่ 06/04/54