KM การศึกษานอกโรงเรียน

KM การศึกษานอกโรงเรียน


          ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อส่งการบ้านให้ รมต. ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร. รุ่ง  แก้วแดง   เป็นทำนองร่างความคิด   ว่า KM จะเข้าไปเป็นเครื่องมือของ กศน. สำหรับเข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ของชาวบ้านอย่างไร   และควรเริ่มต้นอย่างไร
          ท่านรัฐมนตรีอยากให้เริ่มที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อน   หรืออาจจะรวม จ.สงขลา  เป็น 4 จังหวัดก็ได้
  

       
หลักการ
          หัวใจก็คือ   กศน. ต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก Training เปลี่ยนไปเป็น Learning
          แทนที่ กศน. จะเน้นที่การจัดการฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน   กศน. ควรเปลี่ยนไปเน้นที่การจุดประกาย,  ส่งเสริม,  หนุน   และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของชาวบ้าน   โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม   ในเรื่องการงานอาชีพหรือกิจกรรมที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยตรง   กิจกรรมนั้น ๆ ควรเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นเวลานานอย่างน้อย 2 – 3 ปีหรือทำตลอดไป   ในลักษณะที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอยู่ตลอดเวลา   โดยชาวบ้านที่มารวมกลุ่มนั้นเองร่วมกันตัดสินใจ   เจ้าหน้าที่หรือครู กศน. ทำหน้าที่ “คุณอำนวย” (Knowledge Facilitator)   คือช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้   ไม่ใช่ “คุณอำนาจ” ที่เป็นผู้กำหนดเป้าหมายหรือกติกาตายตัว
          ถ้าความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของ กศน. ตรงกัน   ก็ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการ Workshop ครั้งที่ 1 ได้   ถ้าไม่ตรงกันก็ต้องคุยกันใหม่หรือยกเลิก
 

        
Workshop ครั้งที่ 1
          มีประเด็นสำคัญและแนวทางดำเนินการดังนี้
1.      กระทรวงศึกษาธิการ (กศน.?) เป็นผู้รับผิดชอบการจัด workshop   รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด   และรับผิดชอบการดำเนินการต่อเนื่องหลัง workshop    สคส. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้าน KM   และแนะนำวิทยากรที่จะมาเล่าเรื่องราวของการจัดการเรียนรู้ให้ชาวบ้านผ่านกระบวนการ KM    โดยที่วิทยากรจำนวนหนึ่งจะเป็นตัวชาวบ้านที่ได้ผ่านกระบวนการมาแล้ว
2.      วัตถุประสงค์ของ workshop คือ   ให้ผู้บริหารและครู กศน. ใน 3 (4) จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทำความเข้าใจวิธีทำงานแบบใหม่ตามหลักการข้างต้น   โดยการรับฟังกรณีตัวอย่างการรวมตัวกันเรียนรู้ของชาวบ้านที่เป็นเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้ว   และได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการแบบใหม่
3.      กรณีตัวอย่างที่ผมแนะนำมี 3 กรณี   ได้แก่
·       การประชุมกลุ่มสัจจะวันละบาท   ของมูลนิธิ ดร. ครูชบ – ปราณี  ยอดแก้ว   ที่ อ.เมือง จ.สงขลา   ทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน   ควรเชิญวิทยากร 3 คนคือ (1) ครูชบ  ยอดแก้ว   (2) ชาวบ้าน   (3) นักวิชาการที่มาร่วมโครงการ   โดยให้ครูชบเป็นผู้กำหนดตัว  
ติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ   โทรศัพท์ 074-326-818   หรือมือถือ 01-128-2933
·       โรงเรียนชาวนา   มูลนิธิข้าวขวัญ  สุพรรณบุรี   ควรเชิญวิทยากร 6 คนคือ (1) คุณเดชา ศิริภัทร  ประธานมูลนิธิฯ   (2) “คุณอำนวย” ของ มขข. 2 คน   (3) นักเรียนโรงเรียนชาวนา 2 คน   (4) รศ. ดร. เนาวรัตน์  พลายน้อย   คณะสังคมศาสตร์  ม.มหิดล ศาลายา
หมายเลข 2&3   รวม 4 คนให้คุณเดชาเป็นผู้กำหนดตัว  
ติดต่อที่ มขข.   โทรศัพท์ 035-597-193  หรือมือถือ 04-646-5903 (คุณจันทนา  ผู้จัดการมูลนิธิ)
·       โครงการแผนที่คนดี   ที่ อ.เกาะลันตา  จ.กระบี่   ควรเชิญวิทยากร 4 คน   ได้แก่ (1) รศ. ประภาภัทร  นิยม  ผอ. รร. รุ่งอรุณ  และเป็นผู้อำนวยการโครงการ   (1) คุณมิรา  ชัยมหาวงศ์  ผู้ช่วยนักวิจัย   (3) ผู้ร่วมงานชาวบ้านที่เกาะลันตา 2 คน  ให้ อ. ประภาภัทรเป็นผู้เลือก
ติดต่อได้ที่ 02-728-5123 ต่อ 139 (รร. รุ่งอรุณ)
4.      การประชุมใช้เวลา 2 วัน  ที่จังหวัดปัตตานี   โดยมี session กลางคืนด้วย   ดังนี้
วันแรก
          ช่วงเช้า          กรณีศึกษาที่ 1
          ช่วงบ่าย         กรณีศึกษาที่ 2
          ช่วงกลางคืน     กรณีศึกษาที่ 3
วันที่ 2
          ระดมความคิด (ประชุมกลุ่มย่อย) แนวทางดำเนินการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย   สรุปแนวทางดำเนินการต่อไป
5.      ผู้จัดการประชุมซื้อหนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับมือใหม่หัดขับ”   แต่งโดย ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืด   และซื้อ CD Narrated Ppt. เรื่องการจัดการความรู้   โดย ดร. ประพนธ์  ผาสุขยืด (ซื้อได้จาก สคส.)  แล้วนำไป Copy แจกผู้เข้าร่วมประชุม   โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องอ่านหนังสือและ Narrated Ppt. ก่อนมาประชุมทุกคน   ต้องกำชับว่าใครยังไม่ได้อ่าน   อย่ามาประชุม
6.      คาดว่าหลัง workshop แล้ว   จะมีการดำเนินการเพื่อฝึกทักษะด้านการจัดการความรู้ให้แก่ “คุณอำนวย” ของ กศน. ใน 3 (4) จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป   สคส. ยินดีจัดวิทยากร   หรือแนะนำวิทยากรให้   โดยทาง กศน. เป็นผู้รับผิดชอบจัดการประชุมเอง
7.      ถ้าเห็นด้วยกับร่างความคิดนี้   ทางกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.?) จะต้องกำหนดตัวผู้รับผิดชอบงาน   แล้วติดต่อไป สคส. เพื่อหารือรายละเอียดต่อไป   ผู้ประสานงานของ สคส. คือคุณอุรพิณ  ชูเกาะทวด   02-098-0664 – 8 ต่อ 199


วิจารณ์  พานิช
   18 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (19)

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 
ผมได้รับแจ้งจาก อ. จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ว่าได้ไปเป็นวิทยากรให้แก่ กศน. อุบลฯ มีความก้าวหน้าที่ประทับใจมาก ผมกำลังขอให้ อ. จิรัชฌาเขียนเล่าสู่กัน นอกจากนั้น จากกิจกรรม "จับภาพ KM" ของ สคส. เรายังพบการทำงานของ กศน. หลายแห่ง ที่ทำแนวใหม่ ภายใต้แนวคิด Learning ไม่ใช่ Training แล้วเราจะเล่าลง บล็อก ต่อไปครับ คุณอ้อโปรดรีบเขียนเรื่อง กศน. ลงบล็อก ด้วยนะครับ
อ้อ_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

          ที่ จ. นครศรีธรรมราช    กศน. เป็นหน่วยงานหนึ่งใน 9 หน่วยงานราชการ ที่ร่วมทำโครงการพัฒนาองค์กรการเงิน 3 ตำบล  โดยมี ครูจำนง  หนูนิล เป็น "คุณเอื้อ" ใน กศน. และมี ครูสาว กับ ครูแต้ว (แล้วจะหาชื่อจริงมาให้ค่ะ) เป็น "คุณอำนวย" ร่วมกับ "คุณอำนวย" จากหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น พัฒนากรอำเภอ (พี่จุรี  บรรเทิงจิตร์), ธกส., ออมสิน  จัดตลาดนัดความรู้พัฒนาองค์กรการเงินตำบล  (วันที่ไปดูเป็นตลาดนัดความรู้ ต. บางจาก  มี  11 หมู่บ้าน)  โดยจัดกระบวนการกลุ่มให้ตัวแทนชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน/ กลุ่มออมทรัพย์, การทำบัญชี, บทบาทของคณะกรรมการกลุ่ม, การให้สินเชื่อ และการติดตามตรวจสอบการเงิน  โดยกลุ่ม "คุณอำนวย" เล่าว่าก่อนจัดตลาดนัดฯ ก็ต้องประชุมกันก่อน ทั้ง กศน., พัฒนากร, ธกส. ฯลฯ ว่าจะจัดรูปแบบอย่างไร ใครต้องทำอะไรแค่ไหน    พอจัดเสร็จก็ต้องมาสรุปคุยกันว่า ผลเป็นอย่างไร ยังขาดอะไร ชาวบ้านต้องการอะไรเพิ่ม จะได้เตรียมแผนจัดครั้งต่อไป หรือหาคนมาสอนสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเรียนรู้    ซึ่งตลาดนัดฯ ของ ต. บางจาก ทำมา 2 ครั้งแล้วค่ะ  รู้สึกว่าชาวบ้านต้องการเรียนรู้พัฒนาเรื่อง "การทำบัญชี"  อันดับ 1 ในตอนนี้  เลยมีการปรึกษากันว่า ธกส. กับ ออมสิน จะลองเอาระบบการทำบัญชีมาดูกัน  แล้วให้ชาวบ้านลองปรับพัฒนาให้ทำง่าย และถูกต้อง และส่งให้ราชการดูได้

           นอกจากนี้ในการพูดคุยกับครูจำนง และครูสาว ครูแต้ว ยังพบว่า  กศน. นครศรีธรรมราช ก็มีการพัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ด้วยเหมือนกัน  เช่น กลุ่มอาชีพทำปุ๋ยหมัก 9 กลุ่ม, กลุ่มเลี้ยงโค, และอื่นๆ   โดยครู กศน. จะทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้กลุ่มคิดเองว่าต้องการเรียนทำอะไร แล้วจัดกระบวนการส่งเสริมให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะได้ช่วยกัน (บางกลุ่มเขามีการลงหุ้นกัน)  และ กศน. ยังจัดให้นักเรียนอาชีพมีสมุดแบบบันทึกการเรียนรู้จากกลุ่มด้วย

           พอเดินทางไป จ. ชุมพร  ก็ได้คุยกับคุณสุรีย์  จาก กศน. จังหวัดชุมพร ว่าได้นำการจัดการความรู้ที่เคยมาเรียนรู้ไปใช้อย่างไร  คุณสุรีย์ เล่าให้ฟังว่าการจัดการความรู้ เหมาะกับ กศน. มากนะ  เพราะ กศน. นำไปใช้กับกลุ่มการเรียนรู้ของนักเรียนของ กศน. ได้โดยตรง   และที่ กศน. ต้องทำเองด้วย (กำลังเริ่มทำค่ะ) คือ บุคคลากรใน กศน. เอง มีการทำ Competency หลักของ กศน. และลองประเมินหา gap ความสามารถกันอยู่ เพื่อช่วยกันพัฒนาคน กศน. ต่อไป   กศน. ชุมพรนั้นติดตาม Blog ของ gotoknow ตลอดค่ะ  พอทราบข่าวว่า สคส. ไปทำ Workshop ให้ สพบ. ก็รู้สึกดีใจว่าวงการศึกษาจะทำ KM แล้ว  แต่ยังนึกอยู่ว่ากว่าจะลงมาถึง กศน. คงนาน  แต่ กศน. ชุมพร โชคดีที่ได้เรียนรู้กับจังหวัดก่อนเลยได้ใช้ก่อนค่ะ

           เดินทางไปจับภาพ KM ครั้งนี้ ยังมีเรื่องอื่นๆ อีก ไม่เฉพาะ กศน. ค่ะ  แล้วจะเขียนเล่าให้ฟังอีกทีนะคะ

                                                    วรรณา (อ้อ)

                 

กษมา ยุกตะทัต
IP: xxx.143.163.26
เขียนเมื่อ 

เรียน ทีมงาน สคส เครือข่าย km กศน. ขอขอบคุณคุณหญิง ลลินทร ที่กรุณามาเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมงาน กศน.ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ ที่จะใช้รูปแบบ KM เป็นเครื่องมือในการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน ร่วมกับ สกว.ที่จะจับมือกับ กศน.นำการวิจัยท้องถิ่น ลงไปชวนคนในชุมชน พัฒนาชุมชน คล้ายกับโรงเรียนชาวนาที่สุพรรณบุรี รูปแบบนี้เป็นการเปิดมิติใหม่ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย(ศศ.) กทม.ร่วมกับศูนย์ภาคเหนือ จะนำร่องกิจกรรมให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีบรรณารักษ์เป็นคุณอำนาย การจัดการความรู้เพื่อชุมชน แนวความคิดนี้ได้คุยกัน 2-3 ครั้งแล้ว จะลงมือลงพื้นที่กลางเดือนนี้ หวังว่าทีมงาน สคส.และสกว.จะร่วมเป็นภาคีเครื่อข่ายในระยะยาวของ กศน.ต่อไป

                ขอบคุณอีกครั้ง  จาก กษมา  ผอ.ศศ. กศน.

เตีย ที่ดี
IP: xxx.143.172.245
เขียนเมื่อ 

วันนี้ (9 พ.ย.48) ได้เห็นทีมงาน กศน.ศบอ.เมืองมุกดาหาร จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ มีนักศึกษาจำนวนมากนับพันคน มีหลากหลายอาชีพ เด็ก ผู้ใหญ่ จูงมือลูกหลานก็มี ทุกคนมุ่งหวังที่จะเรียนรู้ ทำให้คิดว่า เมื่อมีโอกาสเรียนรู้มีหรือจะไม่เรียน สอบถามครู ศรช.( ครูศูนย์การเรียนชุมชน)อยู่ตามตำบล หมู่บ้าน ทำไม?ถึงมีผู้เรียนมาก คำตอบตอนเย็นหลังชาวบ้านเลิกงาน ก็จะไปแนะนำชาวบ้านถึงชานเรือน ชักชวนให้เรียนและอ่านหนังสือ บอกถึงความจำเป็น แต่ที่น่าหนักใจก็คือ ครู1คน/นักศึกษาไม่น้อยกว่า80คน ทำอย่างไรถึงจะถ่ายทอดความรู้ให้ได้ครบ ตามที่ครูต้องการ ครูอยากมี10มือ10หน้า มีสตางค์มากเหมือนบิลเกตต์ จะได้ซื้อสื่อ ให้นักเรียนเรียนให้เท่าเทียมเขา ครูก็ได้แต่คิด  .....โครงการใหญ่ๆก็อย่าลืม คนกลุ่มนี้ด้วย

 

 

 

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
คุณเตีย ที่ดี ยังคิดใน training mode อยู่ครับ     กศน. ควรเปลี่ยนมาเน้น training mode
ทีม KM กศน.ชุมพร
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

เรียน  ผอ. กษมา

         ทีม KM กศน.ชุมพร  ขอสมัครเป็นเครือข่ายทีมงานของท่าน ด้วย  เพราะเราก็ยังเป็นมือใหม่ และถ้ามี กศน. ส่วนกลางและภาคเหนือ เป็น แกน ก็คงจะช่วยได้เยอะ ..พวกเรา สนใจ ทั้ง KM และงานวิจัยท้องถิ่น ของ สกว. เคยไปฟังผลงานของสกว.ที่ ปัตตานี ที่เขาทำร่วมกับ ศนจ.ปัตตานี..... ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ทีม KM กศน.ชุมพร
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณอ้อ

        อ่านเจอ  ..ว่า 20  มกราคม นี้   สคส. จะจัด KM กศน. มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ ..

                            พี่ สุรีย์  / 077-511982/กศน.ชุมพร

ทีม KM กศน.ชุมพร
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณอ้อ

        อ่านเจอ  ..ว่า 20  มกราคม นี้   สคส. จะจัด KM กศน. มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ ..

                            พี่ สุรีย์  / 077-511982/กศน.ชุมพร

เตีย ที่ดี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณหมอ

       ถึงอย่างไร กระบวนการในการจ้ดการเรียนรู้ ของกศน.ก็ยังต้องอาศัย ในรูปแบบของ training mode อยู่ในขณะนี้ อันจะนำไปสู่รูปแบบ Learning mode ต้องใช้เวลา ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย มีสถานที่สำหรับการเรียนใกล้ตัว

อ้อ_สคส.
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

เรียนชาว กศน. ชุมพร  และ กศน. อื่นๆ

         สคส. เรากำลังจะจัด KM กศน. (การประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ 20)  วันที่ 16 ม.ค. 49 ค่ะ   แล้วจะเรียนเชิญ กศน. ชุมพร  เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากรด้วยค่ะ   ส่วน กศน. อื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วม  ติดต่อ อ้อ ที่ 02-298-0664-8 ต่อ 112 ค่ะ

                                           วรรณา (อ้อ)

                                     ผู้ประสานงาน สคส.

บัญญัติ ลายพยัคฆ์
IP: xxx.113.71.169
เขียนเมื่อ 

ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชขอร่วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน km ในกระบวนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้แก่เยาวชนและครูสอนวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการอบรมครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำเมื่อวันที่ 29-30 ต.ค 48 เรื่องเทคนิคการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ เป็นครูจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสสวท.-มวล. ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ใช้กระบวนการ km ในการอบรมได้ผลดีกว่าทุก ๆครั้ง เริ่มจาก storyteeling ให้ครูเล่าประสบการณ์และความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมค่ายวิทย์ของตนเองเพียงแค่นี้ก็พรั่งพรูมีเรื่องแลกเปลี่ยนจนเกือบไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นแล้ว แต่ก็ให้ที่ประชุมสกัดจุดเด่นของแต่ละคนเพื่อนำไปใช้จัดทำเป็นกิจกรรมค่ายที่เหมาะกับสถานศึกษาของตนเองและเพิ่มเทคนิคการเรียนรู้แบบสืบค้นเข้าไปผู้อบรมก็ยิ้มกลับไปทุกคน(ดูจากแบบประเมิน)

      ล่าสุดกระผมได้ใช้ km กับการประชุมพัฒนาโจทย์วิจัยกับโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ของสกว. ซึ่งผมเป็นผู้ประสานงานภาคใต้ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 พ.ย. รูปแบบโดยการเชิญผู้รู้(ดร.กล้า สมตระกูล อ.สมพุทธ ธุระเจนและนักวิจัยในโครงการ)มาพูดให้ที่ประชุมฟัง ปรากฏว่าได้ผลดีกว่าเชิญนักวิจัยเพราะผู้ฟังเรียนรู้จากเพื่อนได้ดีกว่าการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ถ้าสนใจวันที่ 26 พ.ย. จะจัดอีกครั้งที่ จ.สงขลา โดยมี ศ.สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยวิทยาศาสตร์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  

นุ้ย
IP: xxx.29.9.4
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัคร กศน วันที่เท่าไหร่ค่ะ อยากทราบจริง ๆ ถ้าพอจะบอกได้ ส่งเมลล์มาบอกหน่อยได้ไหมคะ ขอขอบคุณร่วงหน้าค่ะ

เบน
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่าเปิดรับสมัคร เรียน กศน วันที่เท่าไรกรุณาส่งเมล์มาบอกที คับ ใน กทม นะคับ ด่วน

กนกร
IP: xxx.144.143.7
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวันที่จะเปิด รับสมัครนะค่ะ เพราะว่าเรียน ปวช.ค้างไว้นะค่ะ อยากเรียนต่อนะค่ะ ถ้าไงรบกวนส่งเมล์มาบอกด้วยนะค่ะ ว่าเปิดวันที่เท่าไหร่เวลาอะไร? ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ  (ปล.ขอเป็นในกรุงเทพนะค่ะ)

วัฒน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
 อยากทราบว่าจะสมัครเรียน กศน ได้ที่ไหน ตอนนี้อยู่ที่พัทยา   ต้องการคำแนะนำด่วนมาก
ปาริชาติ หวังมีชัย
IP: xxx.121.150.135
เขียนเมื่อ 

อย่าทราบข้อมูลต่างๆ ของการเรียน กศน.นะค่ะ ทั้งหลักสูตรการเรียนรู้หนังสือ การสมัคร การจบและการเทียบเข้าระค่ะ

ปลาค่ะ อยู่จ.สุราษฎร์ธานี รบกวนด้วยนะค่ะ

สายัณห์ พันธ์งาม กศน.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ ศนจ.นครศรีธรรมราช นำโดย นายวิมล วัฒนา ผอ.ศนจ.นครศรีธรรมราช และ ศบอ.ทุกอำเภอของจังหวัด ได้ร่วมโครงการ"การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร" โดยมีท่านวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแม่งานใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายยมนา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฯนำกระบวนการการจัดการความรู้มาพัฒนารู้แบบการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองของทุกหมู่บ้านตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดในระยะแผน 3 ปี ดำเนินการได้เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัด ปี2549 กลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่บ้านนำร่อง จำนวน 400 หมู่บ้าน ปี 2550 เป้าหมาย จำนวน 600 หมู่บ้าน และปี 2551 เป้าหมาย จำนวน 565 หมู่บ้าน สำหรับ กศน. เข้ามาเป็นเลขานุการโครงการในระดับจังหวัด และเป็นเลขานุการร่วมในระดับอำเภอ มีขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ใน 9 ขั้นตอน คือ สรรหาประชุมกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่หมู่บ้านละ 9 คน,ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยงทีมอำนวยการ,จัดเก็ยข้อมูลครัวเรือน,จัดเวทีประชาคมในพื้นที่รายหมู่บ้าน,จัดกลุ่มปัญหา,จัดทำตัวชีวัดและแผนชุมชนพึ่งตนเอง,จัดเวทีประชาคมระดับตำบล,ปฏิบัติตามแผนฯ และติดตามประเมินผล ภาระหน้าที่ที่ กศน.ต้องเข้ามาร่วมดำเนินการ คือตั้งแต่การการจัดทำเวทีประชาคมรายหมู่บ้าน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย แต่ลักษณะการปฏิบัติ กศน. ต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ สภาพการดำเนินงานตามโครงการปัจจุบัน บางพื้นที่ได้ดำเนินการไปถึงการดำเนินกิจกรรมตามแผนบ้างแล้ว โดยกระจายกิจกรรมตามความรับผิดชอบโดยภาระหน้าที่งานประจำของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดต่างๆ ขณะนี้สามารถติดตามได้ในบล็อกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและบล็อกของ กศน.นครศรีธรรมราชได้ 

 

ฺำำBeer
IP: xxx.157.233.168
เขียนเมื่อ 

ถูกกีดกันจากอารจารย์ผู้สอนว่าไม่รับเรียน

เป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ครับ ทั้งๆ ที่ไปเรียนครั้งแรก ก็ได้มีการมีสิทธิ์สอบ

แต่ก็ไม่ผ่าน 1 วิชา ผม เทียบโอนจากสถานศึกษาเก่า เนื่องด้วยเหตุผลบางประการ

ขอคำชี้แนะด้วยครับ ผมอยู่เพชรบูรณ์ครับ

เขียนเมื่อ 

ท่านโปร วิจารณ์ เสนอแนวทางการพัฒนากศน. ได้ชัดเจนมากค่ะ เรียบง่าย แต่ทรงพลัง ขอบคุณ บทความความรู้ที่สร้างสรรค์ค่ะ

หมายเลขบันทึก

4065

เขียน

19 Sep 2005 @ 10:03
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 13:53
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 19, อ่าน: คลิก