บรรยายเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อคุณภาพที่เป็นเลิศของบริการสุขภาพ


          คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.   จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2   เรื่อง “NP และ CNS : บทบาท  ภารกิจ  ในงานบริการและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย”   เป็นเวลา 3 วัน  ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย.48   ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต (ศูนย์การค้าเซียร์  รังสิต)  และเชิญผมไปบรรยายเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อคุณภาพที่เป็นเลิศของบริการสุขภาพ”   ตอนเชิญว่ามีเวลาช่วง  9.00 – 10.30 น.   เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง   แต่เอาเข้าจริงมีเวลาพูดเพียง 1 ชม.   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพยาบาลจากทั่วประเทศ  ประมาณ 150 คน


          ผมได้ทำ Narrated Ppt. ไว้ด้วย   ผู้สนใจซื้อได้ที่ สคส.   โดยจะมีเสียงที่บันทึกโดย Sony Voice Recorder และภาพบรรยากาศการประชุมแถมให้ด้วย   ราคา 100 บาท   เมื่อซื้อไปแล้วสามารถ copy แจกเพื่อนได้ตามสบาย   ไม่หวงห้าม

 

  

    บรรยากาศห้องบรรยาย                          ผู้บรรยาย


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         15 ก.ย.48