ชายขอบ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
Usernamechinekhob
สมาชิกเลขที่976
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

"ชายขอบ" ตัวตนและความหมาย (คลิ้ก! เพื่อเรียนรู้)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก KM ครับ 

      การศึกษา

1. เตรียมประถมศึกษา ร.ร.วัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2. ประถมศึกษา ร.ร.วัดรัตนวราราม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
3. มัธยมศึกษาตอนต้น ร.ร.บางแก้วพิทยาคม อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ร.ร.พัทลุง จ.พัทลุง
5. ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานอนามัย) วิทยาลัยการสาธารณสุข ภาคใต้ จ.ยะลา
6. สาธารณสุขศาสตรบัญฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. คุรุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฎสงขลา
8. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Doctor of Philosophy Program in Community Health Development, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, KKU.

     ประวัติการทำงาน
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยตำบลหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สถานีอนามัยตำบลนาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
3. นักวิชาการสาธารณสุข สถานีอนามัยตำบลนาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
4. นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแก้ว จ.พัทลุง
5. นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
6. อาจารย์พิเศษประจำวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8. นักวิจัย "สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคใต้ มอ. (สวรส.ภาคใต้ มอ.)"
9. นักวิจัยอิสระ "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ศวพถ.)"
10. นักวิชาการ "สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ภาคใต้"
11. นักวิชาการสาธารณสุข ประจำสำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (สบพป.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

     การทำงาน (ปัจจุบัน)
12. อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
13. รองประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
14. ที่ปรึกษาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคประชาชน มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย (มภท.) ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาคใต้ตอนล่าง
15. ที่ปรึกษาโครงการประสานพลังปัญญาท้องถิ่น (ภาคใต้) เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย สำนักงานเลขานุการสภาการศึกษาไทย กทม.

     สถานที่ทำงาน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

My Mobile at 0-8648-02345
My E-Mail at [email protected]

     เครือข่ายเพื่อนพ้องน้องพี่
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น (ศวพถ.)