HRM and KM (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายการค้าภายใน จังหวัด ๑๐ จังหวัด ลปรร เพื่อพัฒนางานประจำ

 ภาพการ ลปรร ของเครือข่าย การค้าภายในสิบจังหวัด

 วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ทีมงาน KKU_KM นำทีม โดย ผศ.ดร.พัชรี อ.พิชชา และ ผม ได้ไปช่วยจัดกิจกรรม ลปรร ของเครือข่าย "การค้าภายใน ๑๐ จังหวัด" จากภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วัตถุประสงค์ เป็นการสัมมนา เพื่อเชื่อมเครือข่ายการค้าภายในจังหวัด ซึ่งจัดมาเป็นปีที่สอง โดยมีพี่ประเสริฐ ซึ่งเป็นการค้าภายในจังหวัดเลย ประธานกลุ่มผู้บริหารระดับกลางของจังหวัดเลย ซึ่งได้เข้ากิจกรรม การเป็นองค์กรแห่งการเรียน ซึ่งทีมงาน KKU_KM ไปจัดให้จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ทีมเราได้รับทาบทามให้ไปให้เครื่องมือในการพัฒนาทีมงาน ซึ่งมีช่วงเวลาประมาณ ๔ ชั่งโมงเต็ม โดยจัดที่ "รังเย็น รีสอท" จังหวัดเลย

 ทีมงาน KKU_KM จึงได้จัดกิจกรรม ที่บรูณาการตั้งแต่ กิจกรรม OD เพื่อสร้างความคุ้นเคย ใช้กระบวนการ AIC เพื่อแทนบัตรคำมาเป็นสื่อในการ "เล่าเรื่อง" ใช้กระบวนการ ลปรร เพื่อสร้างเครือข่าย และ ทำ AAR หลังการสัมมนา

 สรุป จากการทำ AAR ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 ๑. ไม่มีท่านใดที่ได้รับความรู้น้อยกว่าความคาดหวัง มีเพียงบางท่านที่เห็นว่าเวลาน้อยไป

 ๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง คือ ได้รับเครื่องมือในการพัฒนา ( ซึ่งเราไม่ได้บอกว่ามาทำ KM กัน)

 ๓. ทุกท่านจะนำกระบวนการ ลปรร ไป พัฒนา ตน คน หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ

 สุดท้ายทางทีมงาน KKU_KM ได้เรียนผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมาร่วมประมาณ ๗๐ ท่าน จะมีการติดตามประธานเครือข่ายอีครั้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)