ความเห็น 29368

KM การศึกษานอกโรงเรียน

สายัณห์ พันธ์งาม กศน.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ ศนจ.นครศรีธรรมราช นำโดย นายวิมล วัฒนา ผอ.ศนจ.นครศรีธรรมราช และ ศบอ.ทุกอำเภอของจังหวัด ได้ร่วมโครงการ"การจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร" โดยมีท่านวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแม่งานใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายยมนา และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฯนำกระบวนการการจัดการความรู้มาพัฒนารู้แบบการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองของทุกหมู่บ้านตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดในระยะแผน 3 ปี ดำเนินการได้เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัด ปี2549 กลุ่มเป้าหมายเป็นหมู่บ้านนำร่อง จำนวน 400 หมู่บ้าน ปี 2550 เป้าหมาย จำนวน 600 หมู่บ้าน และปี 2551 เป้าหมาย จำนวน 565 หมู่บ้าน สำหรับ กศน. เข้ามาเป็นเลขานุการโครงการในระดับจังหวัด และเป็นเลขานุการร่วมในระดับอำเภอ มีขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ ใน 9 ขั้นตอน คือ สรรหาประชุมกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่หมู่บ้านละ 9 คน,ประชุมวิทยากรพี่เลี้ยงทีมอำนวยการ,จัดเก็ยข้อมูลครัวเรือน,จัดเวทีประชาคมในพื้นที่รายหมู่บ้าน,จัดกลุ่มปัญหา,จัดทำตัวชีวัดและแผนชุมชนพึ่งตนเอง,จัดเวทีประชาคมระดับตำบล,ปฏิบัติตามแผนฯ และติดตามประเมินผล ภาระหน้าที่ที่ กศน.ต้องเข้ามาร่วมดำเนินการ คือตั้งแต่การการจัดทำเวทีประชาคมรายหมู่บ้าน จนถึงขั้นตอนสุดท้าย แต่ลักษณะการปฏิบัติ กศน. ต้องเข้าไปดูแลตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ สภาพการดำเนินงานตามโครงการปัจจุบัน บางพื้นที่ได้ดำเนินการไปถึงการดำเนินกิจกรรมตามแผนบ้างแล้ว โดยกระจายกิจกรรมตามความรับผิดชอบโดยภาระหน้าที่งานประจำของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดต่างๆ ขณะนี้สามารถติดตามได้ในบล็อกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและบล็อกของ กศน.นครศรีธรรมราชได้