ที่ขึ้นหัวข้อบันทึกแบบนี้...ก็เพราะว่า มีหลายๆท่านไม่เข้าใจเรื่องของ "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" และจะใช้สับสนบ่อยๆกับ "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ"

อยากจะให้เกิดความเข้าใจ และให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้เห็น ความสำคัญและการเป็นนักท่องเที่ยว แบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิม

ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน