มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน

ผู้ประสานงาน
Media for Youth Foundation
Usernamenaigod
สมาชิกเลขที่3550
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

  • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2542-2543) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ 31
  • ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2539-2540) อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  • ระดับ ปวส. (หลักสูตร 4 ปี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี (2535-2538) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
  • ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (2531-2534) ม.1-ม.4


ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
1. ปัจจุบันทำงานที่ มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน 68/949 หมู่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. : 0-2965-4662-3 Fax : 0-2965-4663

2. ระหว่าง 1 มิถุนายน 2548 ถึง 31 มีนาคม 2549 ทำงานที่ โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่อยู่ 497 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2245-1717 ต่อ 103 หรือ 117 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง รับหน้าที่หลัก ดูแลระบบเครือข่าย ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมและให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ทั่วๆ ไป
วันที่ 11,12,18 กุมภาพันธ์ 2549 เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “ระบบปฏิบัติการ FreeBSD และการประยุกต์ใช้งาน “ ณ. สำนักพัฒนาสมรรถะภาพครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดโดย ThaiBSD.com
ระหว่าง 22 - 23 สิงหาคม 2548 ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการศูนย์รวมสื่อ ณ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ
เริ่มสัญญาจ้างเมื่อ 1 มิถุนายน 2548 และสิ้นสุดสัญญาจ้าง ในวันที่ 31 มีนาคม 2549 อัตราเงินเดือน 7,260 บาท

3. ระหว่าง 2 เมษายน 2547 เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท ณ. พัทธสีมาวัดชลประทานรังสฤษฎ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แล้วเดินทางไปจำพรรษาที่วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลับมาลาสิกขาที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 รวมระยะเวลาบรรพชาอุปสมบท 10 เดือน 15 วัน

4. ระหว่าง 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2547 เข้ารับการฝึกอบรม “การบริหารจัดการเครือข่ายขนาดเล็ก” จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

5. ระหว่าง 16 กันยายน 2544 ถึง 31 มกราคม 2547 เข้าทำงานที่ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) ที่อยู่ 59/118-120 ซอยเอกชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร 0-2416-8073-4 ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี (ศสพ.ร้อยเอ็ด) ที่อยู่ 143 หมู่ 5 บ้านคุยผง ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 0-4354-7782-3 หน้าที่งาน เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเป็นผู้ดูแลรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายภายในศูนย์ฝึกอบรม เคยช่วยจัดทำและดูแลโฮมเพจของมูลนิธิฯ อัตราเงินเดือน 7,392 บาท เหตุผลที่ลาออก เพื่อเข้ารับการบรรพชาอุปสมบท 1 พรรษา

6. ระหว่าง 4 – 17 สิงหาคม 2544 เข้ารับการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะบัณฑิต เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรและบุคลของชาติ” ในโครงการ : การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์นมหมัก ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7. ระหว่าง กรกฎาคม 2543 ถึงสิงหาคม 2543 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานสัมภาษณ์ ที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการวิจัยกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

8. ระหว่าง กันยายน 2542 ถึงมีนาคม 2543 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามในโครงการโภชนาการ ที่หมู่ 9 บ้านหนองหิ้ง ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ สนใจศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำสารนิพนธ์เรื่อง “แบบแผนการใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน : กรณีศึกษา บ้านหนองหิ้ง หมู่ 9 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ”