คนไทยกินข้าววันละเท่าไร????


คนไทยกินข้าวมากน้อยแค่ไหน ?

คนไทยกินข้าววันละเท่าไร????

คำถามนี้เล่นเอาผมมึนมาครั้งหนึ่งแล้ว....

ไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้นะครับ....

...280-300 กิโลกรัมข้าวเปลือก ต่อคนต่อปีครับ... ผมตอบท่านเกษตรจังหวัดในทันที..ด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่อง...ไม่เสียแรงที่เป็นนักวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบงานข้าว หรือ Rice Man ของจังหวัดมานาน...เคยบรรยายเรื่องนี้บ่อยจนติดปาก...

..เหรอ..งั้นช่วยหาเอกสารอ้างอิงให้ผมหน่อยสิ...ผมต้องการเขียนเป็นเชิงวิชาการหน่อย... เอาละสิครับ..งานเข้าเลยทีนี้..

ผมรับงานข้าวมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี เอกสารที่เกี่ยวกับข้าวกองพะเนิน ทั้งที่สำนักงานและที่บ้าน ............ผมค่อนข้างมั่นใจในตัวเลข 280 - 300 ก.ก. ข้าวเปลือกต่อคนต่อปีแน่นอน..

...แต่เอกสารอ้างอิงดังกล่าวมันจะอยู่ส่วนไหนของโลกกันหนอ....

.....วันนี้ดีใจใหญ่..เจอเอกสารอ้างอิงแล้วครับ..ใหม่ล่าสุดด้วย ละเอียดถึงระดับภาคเลย..

อย่ากระนั้นเลย..จับลงบันทึกเพื่อใช้อ้างอิงในคราวต่อไปดีกว่า...หาง่ายกว่าค้นเอกสารตั้งเยอะ...มีเครื่อง มีเน็ตฯ ก็ OK….

.......แม้ว่าข้าวจะเป็นพืชอาหารหลักของคนในชาติ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคข้าวของครัวเรือนค่อนข้างหาได้ยาก หากตั้งคำถามง่าย ๆว่า คนไทยกินข้าวคนละเท่าไหร่ ? แม้จะรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ง่าย แต่ไม่รู้จะตอบอย่างไร ?

เห็นไหมครับ แค่เกริ่นนำ ก็กินใจคนที่กินข้าว แต่ข้าวคาใจมานานซะแล้ว...

......รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวไว้ในคอลัมเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ นิตยสารข้าวไทย ฉบับครบรอบสองปี หน้า 109 เรื่อง คนไทยกินข้าวมากน้อยแค่ไหน ? ว่า จากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าการบริโภคข้าวของครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนจะแตกต่างไปตามภูมิภาค ดังนี้ครับ

1.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริโภคครัวเรือนละ 485 ก.ก. หรือคนละ 142 ก.ก./ปี

2.  ภาคเหนือ บริโภคครัวเรือนละ 330 ก.ก. หรือคนละ 109 ก.ก./ปี

3.  ภาคใต้ บริโภคครัวเรือนละ  288 ก.ก. หรือคนละ 83 ก.ก./ปี

4.  ภาคกลาง บริโภคครัวเรือนละ  255 ก.ก. หรือคนละ 80 ก.ก./ปี

5.  กรุงเทพ ฯและปริมณฑล บริโภคครัวเรือนละ  151 ก.ก. หรือคนละ 46 ก.ก./ปี

6.  เฉลี่ยทั้งประเทศ บริโภคครัวเรือนละ  331 ก.ก. หรือคนละ 101 ก.ก./ปี

....................เอ..ไม่ตรงกับที่ผมรู้มาเลยแฮะ.....เอาแล้ว....งานเข้าอีกแล้ว....

รึว่าหน่วยของเราเป็นข้าวเปลือก หน่วยของท่าน รศ.เป็นข้าวสาร...ดูเอกสารก็ไม่ได้ระบุไว้...

รึว่าเราจำผิด..เอ...งงเพิ่มนะนี่...(ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยด้วยครับผม)

...เอางี้แล้วกันครับพี่น้อง..ไม่ต้องสนใจตัวเลขที่ผมพูดไป เพราะไม่มีเอกสารยืนยัน(ยังหาไม่พบ) ขอให้ใช้ตัวเลขของท่าน รศ.สมพร ดีกว่า มีที่มาที่ไปดี... ฮิฮิ..

  ตัวเลขเกี่ยวกับข้าวยังไม่จบครับ...มาดูต่อนะครับ..

·      ครัวเรือนในเขตเทศบาลบริโภคข้าว ครอบครัวละ 240 ก.ก. หรือ 77 ก.ก./ปี

·      ขณะที่ครัวเรือนในเขตชนบทบริโภคมากเกือบเท่าตัว ถึง 391ก.ก. หรือ 114 ก.ก./ปี

·       ครัวเรือนที่มีรายได้ในสัดส่วนระดับสูง 25 % ของครัวเรือนทั้งหมด บริโภค ปีละ 301 ก.ก. หรือคนละ 80 ก.ก./ปี ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่มีรายได้ในสัดส่วนปานกลาง 50 % ครัวเรือนละ 341 ก.ก. หรือคนละ 100 ก.ก./ปี และสัดส่วนที่ต่ำกว่า 25 % สุดท้าย ครัวเรือนละ 343 ก.ก. หรือคนละ 125 ก.ก./ปี ตามลำดับ

·      ครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคข้าวเหนียว 59.4 %

·      ภาคเหนือ บริโภคข้าวเหนียว 48.7 %

·      ปริมาณการบริโภคข้าวคนไทยลดลงเป็นลำดับ

- ปี 2521 บริโภคเฉลี่ยคนละ 180 ก.ก. (อัมาร สยามวาลาและวิโรจน์ ณ ระนอง, 2533)

- ปี 2533 บริโภคเฉลี่ยคนละ 119 ก.ก. (lsvilanonda and Poapongsakorn, 1994)

- ปี 2545 บริโภคลดลงเหลือเฉลี่ยคนละ 101 ก.ก. (สมพร อิศวิลานนท์และคณะ, 2533)

.........มาดูข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2533 เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2545 (12 ปี)ของสำนักเศรษฐกิจแห่งชาติ กันบ้างครับ...

·      การบริโภคลดลงครัวเรือนละ 284 ก.ก. (จากปี 2533 = 477 ก.ก. เหลือเพียง 331 ก.ก. ในปี 2545)

·      ถ้าคิดเป็นคน ลดลง 18 ก.ก. (จากปี 2533 = 119 ก.ก. เหลือเพียง 101 ก.ก. ในปี 2545) หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 1.5 ก.ก./คน

·      ประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในกลุ่มเอเชียหลายประเทศก็มีอัตราการบริโภคข้าวต่อคนลงลงเช่นกัน(lto, 2547)

.................สาเหตุที่แนวโน้มการบริโภคที่ลดลง ท่าน รศ.สมพร ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า

.....สาเหตุสำคัญน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคที่ประชากร เมื่อมีรายได้มากขึ้นจะปรับเปลี่ยนแบแผนการบริโภคไปสู่การบริโภคกลุ่มอาหารประเภทโปรตีน และกลุ่มอาหารประเภทฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้น "

".....อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรเร่งให้การส่งเสริมด้านอุปสงค์การบริโภคข้าวไปพร้อม ๆ กับการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สำคัญให้กับข้าวสารไทยอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพียง 5 % ของมูลค่าข้าวที่ส่งออก 209,760 ล้านบาท ในปี 2551.........

จบข่าว....กอข้าว..รายงาน

อ้าว....ขึ้นต้นเป็นอะไรก็ไม่รู้..แต่ลงท้ายเป็นข่าวไปซะแล้ว..ตะแหง๋ว  แป๋วววววว

หมายเลขบันทึก: 279785เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2009 16:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (26)

สวัสดีค่ะ คุณปรีดา อิอิ

เรียกชื่อจริงด้วย เย้

แล้วคนจนเป็นใครค่ะ อิอิ

หิววววววววววววววววววววว มากค่ะ

วันนี้ผม กับ ม่อน 2 คน 4 ถ้วยแล้วครับ  อันนี้น่าทานจัง  เคยทานแบบนี้เลยนานมาแล้ว อร่อยมากมาก  ต้องทำทานอีก

สวัสดีค่ะมากินข้าวด้วยค่ะ

เห็นภาพแล้วหิวค่ะ กุ้งแช่น้ำปลา ของโปรดค่ะ...

 

มาเด้อมากินข้าวนำกัน...

 

กินข้าวน้อยลงจริงๆค่ะ แต่กินกับข้าวมากขึ้น อยากจะได้จานนี้จังเลย

เวียนหัวกับตัวเลขคะ  ใครจะกินมาก กินน้อย ก็ขอให้กินแบบที่ชอบ ที่ชอบกิน ตามตัวอย่างที่เอามาให้ดู  น้ำลายไหย..แย้ว 

เมื่อรู้ว่าคนบริโภคข้าวเท่าไหร่แล้ว ท่านเกษตร ชอบอยู่จังหวัด จะดำเนินการ บริหารข้าวอย่างไรให้พอกิน และช่วยคนปลูกข้าว (ใครคนปลูกข้าว ก็ชาวนานะซิจ๊ะ)ให้เขามีกำลังใจปลูก และรักษาที่นาไว้ อย่าให้คนต่างชาติมาเช่า ปลูกข้าวขายให้คนไทยกิน ที่เรียกว่า

MADE  IN  THAILAND ไปอ่านคืนที่บล็อคพี่สุด้วย เรื่องข้าวนี่แหละ

ปฏิการดอลล่าแลกข้าวเลย

สวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมคะ...

มารับดอกไม้ค่ะ...ฝันดีนะคะ

 

 • วันนี้มาเขียนบันทึกจ้ะ
 • เลยแวะมาทักทายกันหน่อย ไม่ค่อยได้สนใจว่าคนไทยทานข้าวเท่าไหร่
 • แต่สนใจว่าทำไมชาวนาไทยถึงไม่รวยซักที ทั้งๆที่ข้าวไทยเราอร่อยที่สุดในโลก

สวัสดีค่ะพี่ชาย

คนอิสานกินข้าวเยอะที่สุด เชื่อค่ะ เชื่อ J เห็นมากะตา  5 5  ...

แล้วช่วงนี้  นา เป็นไงบ้างค่ะพี่  ... เมื่อวานคุยกับพี่ที่ร้อยเอ็ด โห บ่นใหญ่ ฝนไม่ตกเลย

ที่ใต้นี่ ตกได้ตกดี  .เพราะที่นี่ไม่มีนางแล้ง  . J   

วันนี้มีเดินสายไปไหนไหมคะ  ... เดินทางปลอดภัยเด้อพี่ชาย  ...   

ว่าแล้วก็ไปกินข้าวก่อนเด้อ ............

สวัสดี ครับ คุณ เกษตรอยู่จังหวัด

อ่านบันทึกนี้ แล้ว หิวครับ

 

ขอทาน ด้วยคน นะครับ

เจ้าสาวใบตอง
เธอคือท่วงทำนองของชีวิต
...

 

สวัสดีคะ

 • ก่อนอื่น ขอบอกว่าชอบภาพข้าวห่อใบตองมากเลยคะ (หรือใบบัวไม่แน่ใจนะคะ)เพราะ ทางใต้ไม่ค่อยเห็นนะคะ
 • คนไทยกินข้าวคนละเท่าไหร่ ไม่ทราบเค้าวัดจากอะไรเหรอคะ วัดจากข้าวที่ใช้ไป หรือ สอบถามเอา หากใช้ไป ก็ไม่แน่ใจว่า กินทิ้งกินข้วางเท่าไหร่ และ วิธีการกินเช่น ข้าวกล้อง ข้าวสีจนขาว มีผลต่อการกินข้าวต่างกันหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก็น่าสนใจดีนะคะ (ยิ้มๆ ไม่ทราบคิดมากไปหรือเปล่านะคะ) แต่อยากให้คนไทยมาให้ความสำคัญกับข้าวมากขี้นนะคะ โดยเฉพาะการกินข้าวกล้องนะคะ ช่วยทำให้คนสุขภาพดีมากเชียวคะ
 • สวัสดีครับ
 • ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับ
 • มีแต่ประมาณๆๆ ก็ยังดี
 • เพราะพฤติกรรมการกินของคนเราไม่เหมือนกัน
 • 280-300 กก.ข้าวเปลือกของท่านผมก็ว่าใกล้เคียงนะครับ สำหรับบ้านที่กินข้าว 3 มื้อ
 • จะอย่างไรก็แล้วแต่ ก็ขอขอบคุณมากครับที่อุตส่าห์นำข้อมูลมาแบ่งปัน
 • ผมชอบภาพนี้ครับ...อิอิ

สวัสดีทุกท่าน ช่วงนี้เกเร..ไม่ยอมตอบความเห็นเลย 555

P 1. สุดสายป่าน ตามหาจังหวัดก็เจอ ตามชื่อจริงก็ได้ เก่งจังน้องเรา..

P 2. ♥paula ♥ที่ปรึกษาตัวน้อย✿ อิ่มอกอิ่มใจที่มาเยี่ยม หายหิวแล้วละ ฮิฮิ

P 3. นายประจักษ์~natadee ท่านก็..อร่อยใหญ่ 4 ชามเชียวนะครับ อิดฉาคนมีความสุขจัง..ฮิฮิ

P 4.5 แดง  เดี๋ยวซื้อน้ำปลาไปฝาก..ให้คุณแดงออกกุ้ง จะได้กินกุ้งแช่น้ำปลากัน 555

P 6. โย่โย่งโก๊ะ แซ่เฮ~natadeeเหมือนพี่สาว โย่งดูหลายที่..เปรียบเทียบกัน รู้กว้างขึ้น เดี๋ยวรู้ลึกอีกทีนะ

P 7. ครู ป.1 ชอบเหมือนคุณแดง งั้นเอาน้ำปลาไปอีกขวด 555

P 9. แดง ขอบคุณที่เอาดอกไม้มาประดับโต๊ะอาหารครับ

P 10. อ.ลูกหว้า ข้าวไทยอร่อยที่สุดในโลก..เย้ ๆ ตามอ่านนักเขียนคนโปรด..แต่ไม่ได้ทิ้งร่องรอย...อิอิ

P 11. poo กินข้าวเยอะ..เพราะต้องมีแรงมาก..ไว้คิดถึงคนอยู่ไกล ๆ แหวะ..ฮิฮิ..พี่ชายไม่เดินสาย..เพราะตื่นแต่เช้า ..ฮิฮิ

P 12. pa_daeng [มณีแดง คนสวย แซ่เฮ] กินเผื่อด้วยนะครับป้าแดง..

P 13. แสงแห่งความดี ใกล้เที่ยงแล้ว นาฬิกาที่ท้องร้องแล้วรึครับ

P 14. แผ่นดิน เจ้าสาวใบตอง..ว้าว...เพราะเชียว...เห็นภาพหรูเลยครับ

P 15. ครูอรวรรณ แม่น..เป็นตาแซ๊บ ตาแซบกะยังหว่า..ฮิฮิ

P 16. ก้ามปู ข้าวห่อใบบัวครับคุณก้ามปู..ไม่ใช้ถุงพลาสติก..ไม่ต้องใช้ถ้วยจานก็ได้..ส่วนข้าวกล้อง..ทุกวันนี้ต้องเป็นกล้องดิจิตัลนะครับ..ฮิฮิ

P 17. สิงห์ป่าสัก ท่านพี่ทานข้าวเจ้าหรือข้าวเหนีวครับ..

สงสัยข้าวหลาม ฮิฮิ

สวัสดีครับ

ได้ความรู้เพิ่มมากเลยครับ ไม่เคยรู้เลย

สุพล

อยากรู้จักเลยว่า คนไทย 1 คน ควรทำนาข้าวเพื่อกินเอง ประมาณ กี่ไร่ครับ เพราะผมกำลังจะ ไปทำไร่เพื่อพออยูพอกินครับ

คน 1 คน ก็กินข้าว 1 ไร่ นะครับ (คร่าว ๆ )

ถึงมีคำแนะนำว่าถ้ามีคนในครัวเรือนกี่คน ก็ทำนาเท่านั้นไร่เพื่อไว้กิน สวนที่เหลือก็ปลูกข้าวไว้ขาย ครับ..

สุดยอดครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

ผมกำลังคำนวนอันตราการกินข้าว เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรปลูกเท่าไหร่ดีน่ะครับ

ของเอกสารอ้างอิงหน่อยคะ เพื่อไปศึกษาทำงานวิจัยคะ ข้อเป็นข้อมูลเป็นสถิติแล้วล่าสุดด้วยนะคะ

มีที่นา 5 ไร่ กำลังคิดจะเปลี่ยนนาข้าวไปปลูกหญ้าเลี้ยงแพะแทน แล้วซื้อข้าวกินเพราะคำนวนแล้วซื้อข้าวกินปีนึงประมาณ 20,000 เอง เห็นพ่อแม่ทำนามาตั้งแต่น้อยไม่เคยเห็นเงินแสนเลย จะลองคุยดูแต่รู้ว่ายากที่จะเปลี่ยนความคิดคนเฒ่า

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี