คนไทยกินข้าววันละเท่าไร????

คำถามนี้เล่นเอาผมมึนมาครั้งหนึ่งแล้ว....

ไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้นะครับ....

...280-300 กิโลกรัมข้าวเปลือก ต่อคนต่อปีครับ... ผมตอบท่านเกษตรจังหวัดในทันที..ด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่อง...ไม่เสียแรงที่เป็นนักวิชาการเกษตรที่รับผิดชอบงานข้าว หรือ Rice Man ของจังหวัดมานาน...เคยบรรยายเรื่องนี้บ่อยจนติดปาก...

..เหรอ..งั้นช่วยหาเอกสารอ้างอิงให้ผมหน่อยสิ...ผมต้องการเขียนเป็นเชิงวิชาการหน่อย... เอาละสิครับ..งานเข้าเลยทีนี้..

ผมรับงานข้าวมาไม่ต่ำกว่า 15 ปี เอกสารที่เกี่ยวกับข้าวกองพะเนิน ทั้งที่สำนักงานและที่บ้าน ............ผมค่อนข้างมั่นใจในตัวเลข 280 - 300 ก.ก. ข้าวเปลือกต่อคนต่อปีแน่นอน..

...แต่เอกสารอ้างอิงดังกล่าวมันจะอยู่ส่วนไหนของโลกกันหนอ....

.....วันนี้ดีใจใหญ่..เจอเอกสารอ้างอิงแล้วครับ..ใหม่ล่าสุดด้วย ละเอียดถึงระดับภาคเลย..

อย่ากระนั้นเลย..จับลงบันทึกเพื่อใช้อ้างอิงในคราวต่อไปดีกว่า...หาง่ายกว่าค้นเอกสารตั้งเยอะ...มีเครื่อง มีเน็ตฯ ก็ OK….

.......แม้ว่าข้าวจะเป็นพืชอาหารหลักของคนในชาติ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการบริโภคข้าวของครัวเรือนค่อนข้างหาได้ยาก หากตั้งคำถามง่าย ๆว่า คนไทยกินข้าวคนละเท่าไหร่ ? แม้จะรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ง่าย แต่ไม่รู้จะตอบอย่างไร ?

เห็นไหมครับ แค่เกริ่นนำ ก็กินใจคนที่กินข้าว แต่ข้าวคาใจมานานซะแล้ว...

......รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวไว้ในคอลัมเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ นิตยสารข้าวไทย ฉบับครบรอบสองปี หน้า 109 เรื่อง คนไทยกินข้าวมากน้อยแค่ไหน ? ว่า จากการรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าการบริโภคข้าวของครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนจะแตกต่างไปตามภูมิภาค ดังนี้ครับ

1.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริโภคครัวเรือนละ 485 ก.ก. หรือคนละ 142 ก.ก./ปี

2.  ภาคเหนือ บริโภคครัวเรือนละ 330 ก.ก. หรือคนละ 109 ก.ก./ปี

3.  ภาคใต้ บริโภคครัวเรือนละ  288 ก.ก. หรือคนละ 83 ก.ก./ปี

4.  ภาคกลาง บริโภคครัวเรือนละ  255 ก.ก. หรือคนละ 80 ก.ก./ปี

5.  กรุงเทพ ฯและปริมณฑล บริโภคครัวเรือนละ  151 ก.ก. หรือคนละ 46 ก.ก./ปี

6.  เฉลี่ยทั้งประเทศ บริโภคครัวเรือนละ  331 ก.ก. หรือคนละ 101 ก.ก./ปี

....................เอ..ไม่ตรงกับที่ผมรู้มาเลยแฮะ.....เอาแล้ว....งานเข้าอีกแล้ว....

รึว่าหน่วยของเราเป็นข้าวเปลือก หน่วยของท่าน รศ.เป็นข้าวสาร...ดูเอกสารก็ไม่ได้ระบุไว้...

รึว่าเราจำผิด..เอ...งงเพิ่มนะนี่...(ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยด้วยครับผม)

...เอางี้แล้วกันครับพี่น้อง..ไม่ต้องสนใจตัวเลขที่ผมพูดไป เพราะไม่มีเอกสารยืนยัน(ยังหาไม่พบ) ขอให้ใช้ตัวเลขของท่าน รศ.สมพร ดีกว่า มีที่มาที่ไปดี... ฮิฮิ..

  ตัวเลขเกี่ยวกับข้าวยังไม่จบครับ...มาดูต่อนะครับ..

·      ครัวเรือนในเขตเทศบาลบริโภคข้าว ครอบครัวละ 240 ก.ก. หรือ 77 ก.ก./ปี

·      ขณะที่ครัวเรือนในเขตชนบทบริโภคมากเกือบเท่าตัว ถึง 391ก.ก. หรือ 114 ก.ก./ปี

·       ครัวเรือนที่มีรายได้ในสัดส่วนระดับสูง 25 % ของครัวเรือนทั้งหมด บริโภค ปีละ 301 ก.ก. หรือคนละ 80 ก.ก./ปี ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนของครัวเรือนที่มีรายได้ในสัดส่วนปานกลาง 50 % ครัวเรือนละ 341 ก.ก. หรือคนละ 100 ก.ก./ปี และสัดส่วนที่ต่ำกว่า 25 % สุดท้าย ครัวเรือนละ 343 ก.ก. หรือคนละ 125 ก.ก./ปี ตามลำดับ

·      ครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคข้าวเหนียว 59.4 %

·      ภาคเหนือ บริโภคข้าวเหนียว 48.7 %

·      ปริมาณการบริโภคข้าวคนไทยลดลงเป็นลำดับ

- ปี 2521 บริโภคเฉลี่ยคนละ 180 ก.ก. (อัมาร สยามวาลาและวิโรจน์ ณ ระนอง, 2533)

- ปี 2533 บริโภคเฉลี่ยคนละ 119 ก.ก. (lsvilanonda and Poapongsakorn, 1994)

- ปี 2545 บริโภคลดลงเหลือเฉลี่ยคนละ 101 ก.ก. (สมพร อิศวิลานนท์และคณะ, 2533)

.........มาดูข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในปี 2533 เปรียบเทียบกับข้อมูลปี 2545 (12 ปี)ของสำนักเศรษฐกิจแห่งชาติ กันบ้างครับ...

·      การบริโภคลดลงครัวเรือนละ 284 ก.ก. (จากปี 2533 = 477 ก.ก. เหลือเพียง 331 ก.ก. ในปี 2545)

·      ถ้าคิดเป็นคน ลดลง 18 ก.ก. (จากปี 2533 = 119 ก.ก. เหลือเพียง 101 ก.ก. ในปี 2545) หรือลดลงเฉลี่ยปีละ 1.5 ก.ก./คน

·      ประเทศที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักในกลุ่มเอเชียหลายประเทศก็มีอัตราการบริโภคข้าวต่อคนลงลงเช่นกัน(lto, 2547)

.................สาเหตุที่แนวโน้มการบริโภคที่ลดลง ท่าน รศ.สมพร ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่า

.....สาเหตุสำคัญน่าจะมาจากการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคที่ประชากร เมื่อมีรายได้มากขึ้นจะปรับเปลี่ยนแบแผนการบริโภคไปสู่การบริโภคกลุ่มอาหารประเภทโปรตีน และกลุ่มอาหารประเภทฟุ่มเฟือยเพิ่มมากขึ้น "

".....อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยควรเร่งให้การส่งเสริมด้านอุปสงค์การบริโภคข้าวไปพร้อม ๆ กับการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สำคัญให้กับข้าวสารไทยอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเพียง 5 % ของมูลค่าข้าวที่ส่งออก 209,760 ล้านบาท ในปี 2551.........

จบข่าว....กอข้าว..รายงาน

อ้าว....ขึ้นต้นเป็นอะไรก็ไม่รู้..แต่ลงท้ายเป็นข่าวไปซะแล้ว..ตะแหง๋ว  แป๋วววววว