ครู ป.1

ครูชำนาญการพิเศษ
Usernamenongyao_chamchoy
สมาชิกเลขที่45592
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

* 2525 จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษา(ป.กศ.) รุ่นสุดท้าย วิทยาลัยครูกาญจนบุรี

* 2529 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* 2535 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร

*เป็นครูครั้งแรก 17 พฤษภาคม 2525 จนถึงปัจจุบัน

เป็นครูเพียงอย่างเดียวไม่มีอาชีพเสริม

สอนนักเรียนไม่ได้สอนหนังสือ

สอนทุกคน ไม่ใช่สอนเฉพาะชั้นเรียนตัวเอง