ต่อจากตอนที่แล้ว ...1… , …2… และ ...3... เมื่อได้คิดจะทำอะไร ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องคาดหวัง วาดหวังไว้อย่างสวยหรู การที่จะให้ได้ตามที่คาดหรือไม่ก็กลับไปดูที่ขบวนการขับเคลื่อน (ในบันทึกตอนที่ 3) แล้วจะรู้อย่างไรว่าได้อะไรจริงหรือไม่ ก็ใช้การประเมินเอา ในบันทึกนี้จะได้กล่าวต่อท้ายไว้ ว่า ศูนย์วิจัย รพ.ยโสธร คาดหวังอะไร และจะประเมินอย่างไร การประเมินนี่ผมเติมเต็มเข้าไปเยอะนิดนึง เพราะวาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือให้รู้ทิศทางและตำแหน่งตัวเองให้ชัดเจน โดยเน้นที่การประเมินกระบวนการ

      รพ.ยโสธร คาดหวังว่า...จะมีทิศทางและกรอบการวิจัยแบบ R2R ที่ชัดเจน และนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพบริการ ตลอดจนบุคลากรมีการตื่นตัวในการเรียนรู้และพัฒนางานอยู่เสมอ ระบบรายงานข้อมูลต่าง ๆ จะมีการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลมากขึ้น เพราะมีการนำมาใช้ประโยชน์เอง และผู้จัดทำมองเห็นคุณค่าของรบบรายงาน มีการทบทวนกิจกรรมจากงานปกติที่สามารถพัฒนาได้โดยใช้ผลการวิจัยที่พบในเบื้องต้น เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพในงานประจำจนเป็นนิสัย เกิดความภาคภูมิใจ และมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมวิชาการประจำปีในปีต่อ ๆ ไป

     โดยกำหนดว่าจะมีการการประเมินผลใน 3 ด้าน คือ
          ด้านปัจจัยนำเข้า โดยการเปรียบเทียบจากงบประมาณที่ใช้กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ
          ด้านกระบวนการ โดยการสังเกตกระบวนการมีส่วนร่วมของทีม R2R ประเมินความก้าวหน้าในการทำวิจัยเปรียบเทียบกับ Roadmap ในแต่ละขั้นตอน ประเมินความครอบคลุมของประเด็นโจทย์วิจัยย่อย ในระบบบริการสาธารณสุขของ รพ.ยโสธร ประเมินจากความพึงพอใจของทีม R2R ในแต่ละครั้งที่มีเวทีการ ลปรร. ประเมินความครบถ้วน สมบูรณ์ของ รายงานผล AAR ในแต่ละครั้ง มีความสม่ำเสมอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Blog GotoKnow.org ของทีม R2R และ Facilator
          ด้านผลลัพธ์ ด้วยการนับจำนวนทีม R2R ในโรงพยาบาลยโสธร และเครือข่ายที่สามารถขยายผลการดำเนินงานไปได้ นับจำนวนรายงานวิจัยจากทีม R2R ในโรงพยาบาลยโสธรนับจำนวนรายงาน AAR 5 ฉบับ นับชุมชน R2R โรงพยาบาลยโสธร ใน Blog GotoKnow.org 1 ชุมชน นับจำนวนครั้งที่มีการจัดตลาดนัด R2R รพ.ยโสธร (Present งานวิจัยแก่ผู้สนใจ)

     โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจาก นพ.วิทยา  วัฒนเรืองโกวิทย์ ประธานศูนย์วิจัยโรงพยาบาลยโสธร และ นพ.ธีรพล   โตพันธานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แล้ว รอเพียงการตรวจทานเพื่อเห็นชอบจากคุณยุทธชัย  ตรีสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคุณอรพินท์  วงศ์อนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และการอนุมัติจาก นพ.พิเชฐ  อังศุวัชรากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร เท่านั้น

     ที่ผมได้มีส่วนร่วม ปลรร. ก็มีอีกประเด็นคือการแนะนำให้คุณนิภาพร (Dr.Ka-poom) ใช้เอกสารเชิงหลักการในการพัฒาโครงการ และขอความเห็นหลังการใช้ด้วย (ซึ่งเคยเขียนไว้ในบันทึก..เครื่องมือในการขออนุมัติเชิงหลักการ..แล้ว) ลองดาวน์โหลดไปดูได้ครับ นี่เป็นตัวอย่างจากของจริง (R2RYasothonH.pdf)