ต่อจากตอนที่แล้ว ...1… และ …2… ทาง รพ.ยโสธร (ศูนย์วิจัย) ได้วางกลุ่มเป้าหมายไว้เพียงทีม R2R 16 คน ซึ่งผมเห็นว่าควรจะได้เพิ่มกลุ่มเพื่อเข้ามาร่วม ลปรร. และเตรียมเป็นเครือข่ายในอนาคตด้วย ก็เลยได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ทีม R2R โรงพยาบาลยโสธร จำนวน 16 คน (เดิม) และกลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายผลเป็นบุคลากรอื่นในสังกัด รพ.ยโสธร อีกจำนวน 80 คน (เพิ่มเติม) ซึ่งหากคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ จะคุ้มทุนมากขึ้น เพราะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่มาก แต่จะได้ผลลัพธ์มากกว่าเห็น ๆ ในส่วนของกลวิธีการดำเนินงาน ก็มีการปรับเพิ่มนิดหน่อยโดยเน้นไปที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งใช้ทั้งเวทีจริง และเวทีเสมือน โดยมีพี่เลี้ยงผู้ให้คำปรึกษาร่วม ลปรร.ด้วยในทุกวิถีทาง ดังนี้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 1 เพื่อประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ แก่ทีมงาน R2R, ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ รพ.ยโสธร (“take Oganization Ploblem to Research Ploblem and to Research Question” --> Research Mapping), อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างขุมความรู้โดยใช้ Blog GotoKnow.org ซึ่งจะทำให้มี Research Mapping ของ รพ.ยโสธร 1 ฉบับ, ทีม R2R มีประเด็น Research Question เป็นรายบุคคล/คณะ 10 ประเด็น, เกิด Research Ploblem และนำไปสู่ Research Question ที่มีความชัดเจน และมีชุมชน R2R รพ.ยโสธร ใน Blog GotoKnow.org ที่มีการ ลปรร.ผ่านเวทีเสมือน (Blog) อย่างต่อเนื่องกับผู้เชียวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 2 เพื่อ Discussion Research Question to Proposal Reseach, พัฒนา Research Proposal, Review, พัฒนาเครื่องมือ หรือชี้ช่องช่วยกันมองแนวทางการเก็บข้อมูลจากงานประจำ ร่วมกับ Facilitator ซึ่งจะทำให้ทีม R2R มีโครงร่างวิจัยฯ 10 ฉบับ, มีรายงาน Original Review 10 เรื่อง และทีม R2R สามารถดำเนินการพัฒนาเครื่องมือและเห็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานประจำได้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 3 เพื่อ Discussion การวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล โดยร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบทีม ร่วมกับ Facilitator ซึ่งจะทำให้ทีม R2 R มีรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น 10 ฉบับ และทีม R2R สามารถพัฒนาการวิเคราะห์ แปลผล และอภิปรายผล จนมั่นใจและพร้อมเป็นพี่เลี้ยงต่อได้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 4 เพื่อ Discussion การเขียนรายงาน และการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ, ประยุกต์ (Apply) เพื่อเชื่อมโยงสู่งานประจำ ร่วมกับ Facilitator ซึ่งจะทำให้ทีม R2R มีรายงานวิจัยที่พร้อมตีพิมพ์ และสามารถให้ข้อเสนอแนะจากรายงานผลที่ได้ทั้ง 10 เรื่อง และ มีการวิเคราะห์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจำได้

     จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ครั้งที่ 5 เพื่อขยายผล, สร้างเครือข่าย โดยจัดตลาดนัด R2R รพ.ยโสธร (Presentation งานวิจัยแก่ผู้สนใจ) ซึ่งจะทำให้มีตลาดนัด (workshop) R2R 1 ครั้ง ที่เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการประจำปี และมีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยมแห่งปี และพร้อมที่จะนำเสนอในเวทีอื่น ๆ ระดับประเทศ

     อ่านต่อที่ อ่านต่อที่ รพ.ยโสธร --> คาดหวังว่าจะได้? บันทึกต่อไปครับ