อุปนิสัยที่ต้องปรับปรุงของดิฉันอย่างหนึ่ง คือมักผิดเวลานัดหมาย ไปสายกว่าเวลาที่กำหนด  ดิฉันหาวิธีฝึกฝนตนเองใหม่  ด้วยวิธีเตือนตนเองบ่อยๆ แบบคอยตอกย้ำจิตใต้สำนึก ด้วยการเขียนข้อความทำเป็น screen  saver ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวดังนี้ค่ะ

Leave early, because being late causes stress


ดิฉันตั้งใจว่าจะไม่ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา  แต่จะฝึกให้เป็นคนไปก่อนเวลา เพราะการไปก่อนเวลาจะช่วยให้ดิฉันมีอุปนิสัยที่ดี ที่จะสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีประโยชน์ดังนี้

  1. ชีวิตไม่เครียด  เพราะไปสาย ทำให้ใจเร่าร้อน
  2. เป็นคนน่าเชื่อถือ
  3. ปลอดภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
  4. ใจเย็น ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้

ที่แน่ๆ  ไปก่อนเวลา =  ไปตรงเวลา  (เหมือน 65 = 64 ได้แบบหลอกตา)