ช่วงสองสามวันนี้ มีภารกิจหลายเรื่องที่ต้องปฏิบัติ ทำให้ประจักษ์ชัดว่าเมื่อร่างกายอ่อนล้า  ย่อมต้องการสิ่งเสริมพลังและการเสริมพลังที่มีคุณค่ายิ่งคือการได้รวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม                      

โรงเรียนบ้านเม็กดำ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   จังหวัดมหาสารคาม  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กๆครอบคลุมพื้นที่หลายตำบล และด้วยภารกิจดังกล่าวส่งผลให้พวกเราอันได้แก่ครู   นักเรียน   ชุมชน   พันธมิตรทางวิชาการ ตลอดจนผู้มีใจเมตตา  ได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเสริมสร้างคุณภาพคน  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้พวกเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ หลายคณะ ในการเปิดโอกาสการเรียนรู้ของพวกเราให้กว้างไกลขึ้น 
                 


15    กุมภาพันธ์    2550   พวกเราได้ร่วมเรียนรู้กับท่านอาจารย์ ดร.บัญชร แก้วส่อง
ดร .  สินธุ์  สโรบล      ดร. ชูพักตร์   สุทธิสา    ดร. อมร   สุวรรณนิมิต   รวมถึงคณะที่ติดตามท่านอาจารย์  ซึ่งมีประเด็นแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับการคิดร่วมกันว่าชุมชน  สถานศึกษา จะร่วมกันใช้ความเป็นท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาได้อย่างไร   คำตอบเบื้องต้นคือถือว่าเป็นสิ่งท้าทาย หากทำจริงๆ  ทรัพยากรที่อยู่ในฐานของแต่ละท้องถิ่นมีมากมาย ดังนั้นวิธีนำมาใช้ย่อมหลากหลายเช่นกัน                 


16   กุมภาพันธ์    2550   พวกเราได้ร่วมเรียนรู้กับท่านอาจารย์ขจิต   ฝอยทอง ด้วยการที่ท่านอาจารย์ให้เกียรติอย่างสูงยิ่งกับโรงเรียนละชุมชนบ้านเม็กดำ ในการมาทำหน้าที่เป็นผู้นำค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   ตั้งแต่วันที่   16   -   18   กุมภาพันธ์   2550   นับเป็นครูไทยใจเป็นครูอย่างแท้จริง  
             


16   กุมภาพันธ์    2550    เช่นเดียวกัน   พวกเราได้ร่วมเรียนรู้กับคุณพนัส   ปรีวาสนา (แผ่นดิน) และคุณพัชราภา   อินทร์ชลิต ( หนิง)  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ  และได้ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนชุมชนบ้านเม็กดำในหลายเรื่อง ซึ่งพวกเราหวังว่าคงจะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันต่อไป 
            

16  กุมภาพันธ์   2550   เช่นเดียวกัน  พวกเราได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านครูบาสุทธินันท์   ปรัชญาพฤทธิ์  พร้อมด้วยอาจารย์อุทัย   อันพิมพ์    อาจารย์พันดา   เลิศปัญญา  ที่ได้มาเยี่ยมค่ายภาษาอังกฤษ และให้เกียรติร่วมเรียนรู้กับพวกเราหลายเรื่อง  สำคัญที่สุดคือท่านให้กำลังใจพวกเราตลอดมา 
   

สิ่งที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้  ถ้าไม่บอกอาจไม่รู้ ถ้าไม่ไปดูกับตาคงไม่เห็น  แต่อยากจะบอกว่า กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ในวันนี้ได้มีฐานการเกิดจากการที่ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ผ่าน   
Blog    gotoknow   ซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันที่มีพลังอย่างสร้างสรรค์ และน่าจับตามอง   ชนิดห้ามกระพริบตา   ครับท่าน                       


โอกาสนี้  ยินดีต้อนรับทุกท่านในการเรียนรู้ร่วมกัน  อย่างมีพลังสร้างสรรค์