การเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ... มีวาระ... 4 ปี ของการบริหารในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารจะมาจากคณะวิชา ไม่ใช่บุคลากรของหน่วยงานนั้น ... การทำงานร่วมกันกับบุคลากรที่ประจำในหน่วยงานนั้น ซึ่งมีทั้งข้าราชการสายสนับสนุน....พนักงานมหาวิทยาลัย ...และลูกจ้างชั่วคราว

ลักษณะการทำงานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน มีลักษณะพิเศษ แตกต่างกันออกไป ขึ้นกับลักษณะงาน และวัฒนธรรมขององค์กรนั้น (วัฒนธรรมที่ไม่มีเจตนา) ... การทำงานร่วมกัน มีทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวาน และขมขื่น  การหมดวาระของผู้บริหาร ....ผู้บริหารส่วนใหญ่ ใจหาย....ไม่ได้ยึดติดตำแหน่ง แต่คิดว่าผูกพันกับงาน และผู้ร่วมงานที่เข้าใจกันดี.......

ศูนย์บริการวิชาการ เช่นกัน และแล้วก็มาถึงวันนี้ วันที่กำลังจะหมดวาระ (หมดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550) ...เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริหารคณะวิชา คณะกรรมการ หัวหน้าโครงการ ที่ให้ความช่วยเหลือในการทำงานของศูนย์บริการวิชาการ ทุกท่าน...ศูนย์บริการวิชาการจึงได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ...ซึ่งได้มีท่านรองอธิการบดีรังสรรค์ ท่านคณบดี ผู้อำนวยการกอง และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน

 

ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน จากใจค่ะ

<p>    </p><p> </p><p></p>