BAR KM-workshop MSU

                เช้าวันที่ 22 มกราคม 2550 มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมประชาพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ……และ ทิศทางการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ อาคารพลศึกษา ระหว่างเวลา 9.00 – 12.30 น. และมีปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  โดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งบุคลากรแทบทุกท่านต้องไปร่วมประชุม
            ในช่วงบ่ายซึ่งผมนัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัด KM workshop ที่จะมีขึ้นในอีกสองวันข้างหน้า  ผมจึงไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมมากนัก  เมื่อถึงเวลาที่นัดหมายมีคนมาเพียงไม่กี่คน  แต่เราก็เริ่มคุยกันไปพลาง ๆ หลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทะยอยกันมาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนมากเกินกว่าที่ผมคาดหมาย โดยเฉพาะหลายท่านที่ในวันที่ 24 ติดภาระกิจด้านอื่นจะไม่สามารถมาช่วยกันได้ก็ยังมาร่วมให้ข้อคิดเห็นและช่วยในการเตรียมงาน  ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการทำงานของอนุกรรมการฯ  การจัด workshop ครั้งนี้ คงจะเป็นบททดสอบอันหนึ่ง ที่จะชี้ให้เห็นแนวโน้มการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี 2550 ว่าจะเป็นอย่างไร ? <p align="left"> </p>