นายขำ


นักวิชาการสาธารณสุข 7
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
Username
sorn_kh
สมาชิกเลขที่
14295
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

คนโคกมะตูมโดยกำเนิด...

เกิดหลังวัดโคกมะตูม...

พ่อเป็นมัคนายก...

แม่เป็นชาวนาผู้ยากจน...ซื่อสัตย์...มีน้ำใจ...ที่ลูกได้เยี่ยงอย่างมาไม่น้อย

เรียนประถมที่โรงเรียนวัดโคกมะตูม...

เรียนมัธยมโรงเรียนชาย(พิษณุโลกพิทยาคม)...

เรียนสาธารณสุขที่วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ...

ได้ปริญญาตรี 2 ใบ เอกสุขศึกษาจากวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม...และสาธารณสุขศาสตร์จาก มสธ.

เคยคิดว่าจะเรียนปริญญาโท(เมื่อไม่นานมานี้)...แต่ก็ไม่ได้เรียน...

เคยฝันว่าจะเรียนปริญญาเอก...ยังคงเป็นฝันต่อไป...

สนใจเรื่องปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา...กระบวนการเรียนรู้...มีส่วนร่วม

ไม่มีความสามารถพิเศษอื่นใด...นอกจากเลี้ยงลูกได้ 3 คน(แต่ก็บ่นว่าแม่เราเลี้ยงมาได้ไงตั้ง 7 คน...555)

 

ประวัติอย่างเป็นทางการ

 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม   ปี 2518

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปี 2523

 ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข          วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคเหนือ  ปี 2527

 คุรุศาสตร์บัณฑิต(สุขศึกษา)   วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ปี 2530

 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ปี 2532 

ประวัติการทำงาน

 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์   ปี 2527-2531

รับผิดชอบหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นักวิชาการควบคุมโรค 5   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ปี 2532-2534

รับผิดชอบงานควบคุมโรคไข้เลือดออก

นักวิชาการควบคุมโรค 6  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ปี 2535-2537

รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

นักวิชาการควบคุมโรค 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ปี 2538-2545

รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

นักวิชาการสาธารณสุข 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ปี 2546 – 2549

รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์ และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

นักวิชาการสาธารณสุข 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ปี 2549 – 2550

รับผิดชอบงานศูนย์สันติวิธี และ งานสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสาธารณสุข

ประวัติการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

1. อบรมหลักสูตรนักวิจัยอำเภอ  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ  5 วั     ปี 2530

2. อบรมนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2สัปดาห์  ปี 2533

3. อบรมวิทยากรเชิงคุณภาพเรื่องโรคเอดส์     สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 9  5 วัน ปี 2535

4. อบรมผู้ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์     สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 9  5 วัน ปี 2535

5. อบรม Advance Training for Trainer     Asian Centre  PDA. 3 สัปดาห์ ปี 2536

6. อบรมการวิเคราะห์ประเมินผล ด้วยโปรแกรม SPSSpc .มหิดล 2 สัปดาห์   ปี 2537

7. อบรม TOT วิทยากรผู้ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ โรงพยาบาลสวนปรุง 2 สัปดาห์  ปี 2538

8. อบรมวิทยากรกระบวนการ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 9  5 วัน ปี 2538

9. อบรมครูฝึกวิทยากรกระบวนการ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  5 วัน ปี 2540

10. อบรม  Advance TOT วิทยากรผู้ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์(หลักสูตรการให้ยาต้านไวรัสเอดส์) กรมอนามัย 5 วัน ปี    2542

11. อบรม Advance TOT วิทยากรผู้ให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์(หลักสูตรการให้ยาต้านไวรัสเอดส์หญิงหลังคลอด) กรมอนามัย 5 วัน ปี 2544  

ประสบการณ์/ความสามารถ/ความถนัด

  • ยุทธศาสตร์การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
  • เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา/เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง

เป็นวิทยากรกระบวนการหลักสูตร

1.      พัฒนาศักยภาพบุคลากร

2.      ผู้ให้บริการการปรึกษา

3.      ผู้นำการเปลี่ยนแปลง/แกนนำชุมชน

 

ส่วนตำแหน่งในอดีตที่ควรจดจำ

 1. คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป)

   2. เลขาธิการสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท