Pie on Menu in Thailand (1.41 ล้านล้านบาท)


[Keeping watch on things that shape our country and world is not easy. Especially when available information is only from public media. But, if we persevere, then we can surprise ourselves of what we find. Thai Post report (below) shows how big a newly baked pie will be and how it is to be cut and served. How much of this pie will you get? That depends on who you are and what you do. If you are construction engineers or accountants, chances for satisfying serves are good. If you are in hospitality and IT industries, chances for spin-off are not too bad. But if you are elsewhere, you won't know what you miss. So, don't worry, be happy ;-) The world is still your oyster, you just have to work for it as you have been. But, you will have more infrastructures to work with.]

http://www.thaipost.net/?q=บิ๊กตู่แฉก๊วนหากินผิดกม-สูญเงินเดือนหลายพันล
Wednesday, May 27, 2015

"บิ๊กตู่" เผยเหตุเศรษฐกิจไทยตกต่ำเพราะมีการแสวงหาผลประโยชน์จากการทำผิดกฎหมาย ทำให้เงินหายไปหลายพันล้านต่อเดือน ขณะที่ ครม.ไฟเขียวร่างแผนยุทธศาสตร์ยกเครื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานประเทศ 20 โครงการ ทั้งระบบราง อากาศ น้ำ วงเงิน 1.41 ล้านล้านบาท ระยะ 5 ปี

...รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2558-2562 เพื่อคณะกรรมการนโยบายฯ จะได้ดำเนินการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป พร้อมทั้งรับทราบการจัดทำรายการโครงการ (Project Pipeline) ในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2558-2562 เพื่อคณะกรรมการนโยบายฯ กำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการ ซึ่งตามแผนการลงทุนดังกล่าว มีระยะเวลาครั้งละ 5 ปี และให้คณะกรรมการนโยบายฯ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเสนอต่อ ครม.ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้

โดยร่างแผนยุทธศาสตร์การลงทุน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-out) จำนวน 6 กิจการ คือ 1.กิจการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเมือง 8 โครงการ วงเงิน 5.68 แสนล้านบาท 2.กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางในเมือง 1 โครงการ วงเงิน 1.28 หมื่นล้านบาท 3.กิจการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้า 7 โครงการ วงเงิน 1.32 แสนล้านบาท 4.กิจการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 2 โครงการ วงเงิน 2.33 แสนล้านบาท 5. กิจการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม 2 โครงการ วงเงิน 4.75 หมื่นล้านบาท และ 6.กิจการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 1 โครงการ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท

กลุ่มที่ 2 กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (Opt-in) มีทั้งหมด 14 กิจการ ประกอบด้วย 1.กิจการพัฒนาถนนที่มีการเก็บค่าผ่านทางระหว่างเมือง 4 โครงการ วงเงิน 2.27 แสนล้านบาท 2.กิจการพัฒนาสถานีขนส่งบรรจุแยกและกระจายสินค้า 4 โครงการ วงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท 3.กิจการพัฒนาระบบตั๋วร่วม 1 โครงการ วงเงิน 600 ล้านบาท 4.กิจการพัฒนาธุรกิจและบริหารพื้นที่ท่าอากาศยาน 5.กิจการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำ 7 โครงการ วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท 6.กิจการพัฒนาระบบชลประทาน 7. กิจการพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย 1 โครงการ วงเงิน 3.5 พันล้านบาท 8.กิจการพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ 8 โครงการ วงเงิน 2.87 หมื่นล้านบาท 9.กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 3 โครงการ วงเงิน 7.1 พันล้านบาท 10.กิจการพัฒนาด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 โครงการ วงเงิน 195 ล้านบาท 11.กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 6 โครงการ วงเงิน 3.88 หมื่นล้านบาท 12.กิจการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตอล 5 โครงการ วงเงิน 1.47 หมื่นล้านบาท 13.กิจการพัฒนาศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ 1 โครงการ วงเงิน 2.73 พันล้านบาท และ 14.กิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 1 โครงการ

รวมวงเงินทั้งหมด 1.41 ล้านล้านบาท...

[ It seems that we have 2 broad types of government programs:

Type 1) with major private investment (government to hold minor share)

Type 2) with encouraged private investment (government to hold major share and control)

Management of community wastes (ระบบจัดการมูลฝอย) is in the type 2 list with 3.5 billion baht (700 million baht/year). (See also: Big Problems In Thailand https://www.gotoknow.org/posts/588726) This is encouraging. It should provide enough kick to start-up many new initiatives and innovative community projects. Hopefully, some long lasting projects and strategies emerge and can be used to keep our country CLEAN. ]

หมายเลขบันทึก: 590601เขียนเมื่อ 28 พฤษภาคม 2015 04:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2015 17:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (11)

ความห่วงกังวลจนถึงทุกข์ใจเรื่องเงินงบประมาณ(ที่เป็นเงินที่เราเต็มใจที่สุดที่จะมอบให้รัฐบาลที่เป็นตัวแทนของเรา) นำไปพัฒนาประเทศคือเงินนั้นถูกใช้อย่างมีประสิทิภาพเต็มร้อยหรือไม่

เราที่เป็นเจ้าของเงินรู้แน่แก่ใจว่า เงินหายตามรายทางมากบ้างน้อยบ้าง ไปอยู่ในกระเป๋านักการเมือง พ่อค้า ข้าราชการ

เราทำอะไรไม่ได้หรอก เพราะการเลือกตั้งที่นักการเมืองคุยโวว่าพวกเขามาจากประชาชน แค่เห็นหน้าเราก็หนาวเยือก และต้องทำใจ

เงินในกระเป๋านักธุรกิจก็ไปจากกระเป๋าพวกเราโดยมีสินค้าแลกเปลี่ยน เป็นธรรมบ้างไม่เป็นธรรมบ้าง เป็นไปตามคุณภาพของผู้ซื้อ และประสิทธิภาพการควบคุมกำกับของภาครัฐ

วนกลับมาที่คุณภาพประชาชนที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งอีกครั้ง

ฟังดูเป็นภาพลบมาก แต่มันเป็นเช่นนั้น

มันเป็นเช่นนั้นเอง..นิ คุณnui...

มีธรรมชาติในเมือง มาฝาก...มีงบแบบนี้บ้างไหม คน..กรุงเทพ..ต้องการอากาศหายใจ....จริงไหม..คะ คุณSr...

Thank you nui: I am not really talking about corruption but 'economic stimulus' plans. It seems that we drop environmental (and people's wellbeing) concerns for economic growth. About one trillion baht on consturction; a few billions baht on health and hygiene; nothing for 'history, culture and arts'. But I am pleased that 'management of wastes' has become a national agenda and has money for it.

Danke ยายธี: We all need 'open space' (open as in 'open source' software) to keep our head clear from economic and political stresses. Arts and cultures go right to the heart and stay long after the money has gone.

Government for the people, by the people... (A. Lincoln); Government to serve people... (N. Mandela); ...buildings are now ruined but ideas are still alive and inspiring (anon).

...เป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะคะ...เอกชนลงทุนทำอะไรก็เห็นเงินร่ำรวย เป็นมหาเศรษฐีตามๆกัน...รัฐบาลทำไมยังจนจัง...ประเทศก็ยังกำลังพัฒนาตลอด...โครงการร่วมลงทุนมากมายไม่รู้ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงหรือไม่???...และประเทศจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกมากน้อยแค่ไหน???...ในการกู้เงินจากต่างประเทศ...

Absolutely Pojana Yeamnaiyana Ed.D.: Lots of things are done in the same way over and over so they become a norm for society to expect and to follow. If we want change then we have to change. We have to rewire our brains, reconnect our networks and invent our own future.

You hit the nail on the head in your comment. We should ask if Thailand borrowed to invest (in infrastructures) to raise GDP (numbers); how many Thai people would get (not just chances to) better lives? Can we justify the investment in benefits to people terms. Afterall, it's the people who have to pay for these (public) debts/investments (not government) on top of their own household debts.

We have choices to follow the 'business as usual' or to change -- starting from ourselves.

[I should add this information on the proposed Thailand's Budget for 2559 -- which is different from the proposal for the next 5-years National Development Plan (listed above). ]

การจัดสรรงบประมาณ 2559 ดังกล่าวเป็นไปตาม 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ วงเงิน 2.47 แสนล้านบาท หรือ 9.1%
2.ความมั่งคงแห่งรัฐ วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท หรือ 8.8%
3.การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม วงเงิน 2.22 แสนล้านบาท หรือ 8.2%
4.การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต วงเงิน 9.94 แสนล้านบาท หรือ 36.6%
5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 7.1 หมื่นล้านบาท หรือ 2.6%
6.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 2.73 หมื่นล้านบาท หรือ 1%
7.การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วงเงิน 9.09 พันล้านบาท หรือ 0.3%
8.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วงเงิน 3.64 แสนล้านบาท หรือ 13.4% และ
9.รายการค่าดำเนินการภาครัฐ วงเงิน 5.43 แสนล้านบาท หรือ 20%

[I lost the reference to the source of this Budget -- it's from a .go.th website. Check it out please.]

[And a snippet off a comment to a Thai Post column on development of infrastructures (ports and major road links from the Pacific to the Indian oceans): ]

...อยากถามต่อว่า ผลตอบแทนจากการเป็น ทางผ่าน(บนบก) จะคุ้มค่ากับชีวิตใต้มลภาวะ ที่มากับการขนส่ง? และอยากขอร้องให้ จัดการเส้นทาง(ตะวันออก-ตะวันตก) ให้มีทางนำ้ผ่าน(เหนือ-ใต้)ได้เพียงพอ ไม่ท่วมบ้านไร่นาสวน และไม่มีค่าชดเชย...

[Latest info. and a little history of railway standard gauge ;-) ]

"ประจิน" ลงนามรถไฟไทยญี่ปุ่น ปี 59 ตอกเสาเข็ม 2 เส้นทาง โปรโมชั่นเที่ยวบินไทยเข้าไม่อั้น ไทยรัฐ 30 พ.ค. 2558 05:45 http://www.thairath.co.th/content/501983

...[รมว.คมนาคม]กล่าวว่า ตนได้ลงนามร่วมกับนายอะคิฮิโระ โอตะ ในร่างบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอซี) ด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเอ็มแอลไอที เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาโครงการรถไฟ 2 เส้นทาง คือรถไฟทางคู่ขนาด 1.435 เมตร หรือรถไฟฟ้าความเร็วสูง ประมาณ 300 กม./ชั่วโมง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง 670 กม. และ 2. รถไฟทางคู่ เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ ระยะทาง 574 กม....นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน 3 ชุด คือ 1.คณะทำงานกำหนดแผนงานรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเชียงใหม่-กทม. 2.คณะทำงานกำหนดแผนงานเส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ และ 3.คณะทำงานศึกษารูปแบบการลงทุนและการเงิน ซึ่งจะสรุปรูปแบบและกรอบร่วมกันใน 1 เดือน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปี 59 โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2-3 ช่วง...

Notes:
1) รถไฟทางคู่(ขนาด 1.435 เมตร or 'standard gauge') เส้นทางกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง will be joined up with another railway line from Karnchanaburi to the Port of Dawei (ทวาย) in Myanmar. This is an East-West transport route which may be impacted by North-to-South flows of many river systems in Central Thailand.
2) Origin of standard gauge: from British engineering practice said to come from old Roman carriage width ... just wide enough to accommodate the back-ends of two war-horses.

เป็นวิบากกรรมของชาติ โดยแท้
แต่ก็เป็นความรับผิดชอบของคนทุกคนครับ
อย่างน้อย คนทุกคนรับผิดชอบต่อการชำระภาษีตนเอง ก็ถือว่าโอเค แล้วครับ.

Thank you for you comment แผ่นดิน:

So, it seems that everyone is used to the way business is done and accepting 'the way' as a way of Thailand. Let us talk about something else. The new East-West railway (to be built by Japanese companies) is not really new. In a way, it is just a remake of the railway that makes 'the Bridge over the River Kwai' famous.

(For some pictures and information see http://www.diggerhistory.info/pages-battles/ww2/kw... and note the caption under one picture : Both the wooden and the adjacent steel bridge were subjected to numerous air raids between January and June 1945. POW labour was used to repair the wooden bridge on each occasion. Tamarkan is fifty five kilometres north of Nong Pladuk (also known as Non Pladuk), or five kilometres north of Kanchanaburi. (Donor A. Mackinnon)

[Another one of those projects that require very careful considerations and problem-solving designs so they don't create other major problems in other systems later. ]


ไฟเขียวศึกษาแผนท่าเรือเฟอร์รี่ โปรเจกท์เชื่อมอ่าวไทย
http://www.komchadluek.net/detail/20150603/207359....
...แผนงานด้านหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมให้การสนับสนุน คือ เร่งรัดการศึกษา แผนสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยง พัทยา (ชลบุรี)-ชะอำ (เพชรบุรี)-หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559 โดยมีเป้าหมายการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเลโซนอ่าวไทย...


[Another conflict of sea traffic -- [cargo] ships to/from BKK port (North-South) will cross path with ferries from พัทยา (ชลบุรี)-ชะอำ (เพชรบุรี)-หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) (East-West). This problem will get worse as volumes of both traffic routes increase with time. There are no traffic lights in the Gulf of Thailand, nor over-passes or under-passes. Delays in international shipping can cost many tens thousands USD per day. This ferry route can impact ship traffic to BKK Port and rail traffic from ทวาย - กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ...-แหลมฉบัง (again to be built). Un/Loading facilities and road traffic routes are also needed (to be built?)...

One more concern is the impact on Thailand's source of seafood and livelyhood of people who depend on fishing along the inner coast of the Gulf of Thailand. Pollution from ships like oil leaks, noises, propellers, ... can disrupt or decimate this most important fish breeding zone for Thailand.]

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี